DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра нормальної і патологічної морфології, гігієни та експертизи >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/8529

Название: Стан гемопоезу та функціональні особливості печінки та нирок у собак, вирощених в умовах хронічного впливу радіоактивного забруднення
Другие названия: Состояние гемопоэза и функциональные особенности печени и почек у собак, выращенных в условиях хронического воздействия радиоактивного загрязнения
The state of hematopoiesis and the functional state of the liver and kidneys in dogs, grown in conditions of chronic exposure to radioactive contamination
Авторы: Дубовий, А. А.
Дубовой, А. А.
Duboviy, А.
Дубова, О. А.
Дубовая, О. А.
Dubova, О.
Шеремет, С. І.
Шеремет, С. И.
Sheremet, S.
Ключевые слова: собаки
puppies
гемопоез
гемопоэз
erythrocytopoesis
радіація
радиация
radiation
цезій-137
цезий-137
cesium-137
доза
dose
випромінювання
излучение
radiation
анемія
анемия
anemia
печінка
печень
liver
гіпоальбумінемія
гипоальбуминемия
hypoalbuminemia
гіпербілірубінемія
гипербилирубинемия
hyperbilirubinemia
Issue Date: 2017
Издатель: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Библиографическое описание: Дубовий А. А. Стан гемопоезу та функціональні особливості печінки та нирок у собак, вирощених в умовах хронічного впливу радіоактивного забруднення / А. А. Дубовий, О. А. Дубова, С. І. Шеремет // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Сер. Вет. науки. – 2017. – Т. 19, № 82. – С. 217–221.
Аннотация: У статті висвітлено стан гемопоезу та представлено деякі біохімічні показники крові собак 1-, 2-, та 8-місячного віку, вирощених в умовах впливу іонізуючого випромінювання. Встановлено, що чинники навколишнього середовища Народицького регіону (радіоактивне забруднення) негативно впливають на еритроцитопоез у собак, що проявилось зниженням умісту гемоглобіну у собак всіх вікових груп, починаючи з 1-місячного віку. Найменший вміст гемоглобіну в крові діагностовано у собак двохмісячного віку, а також у даної вікової групи собак була достовірно зменшена кількість еритроцитів, що виявилося нижчим за норму. Найменший середній показник вмісту гемоглобіну в одному еритроциті встановлено у цуценят місячного віку. При цьому найбільшу кількість хворих на анемію тварин виявлено серед двохмісячних цуценят. У собак 2-місячного віку, вирощених в умовах впливу радіоактивного випромінювання діагностовано лейкоцитопенію, де середній показник кількості лейкоцитів майже у 2 рази менший за такий у собак, вирощених з умовно чистої зони щодо радіоактивного випромінювання. Біохімічними дослідженнями сироватки крові досліджуваних тварин встановлено, що у собак всіх вікових груп, вирощених в умовах іонізуючого випромінювання, уміст загального білку мав тенденцію до зниження. Крім того, у дослідних цуценят 2- та 8-місячного віку діагностовано достовірне зменшення вмісту альбумінів (Р < 0,05 та Р < 0,01) і у всіх собак дослідних груп – достовірне збільшення вмісту загального та кон’югованого білірубіну (Р < 0,001), що свідчить про порушення елімінації білірубіну внаслідок органічних змін структури гепато-біліарної системи, а також білоксинтезувальної функції, що є наслідком хронічної недостатності печінки в результаті впливу радіоактивного випромінювання. Показники, що характеризують функціональний стан нирок за хронічного впливу іонізуючого випромінювання, перебували у фізіологічних межах. Отже, дія хронічного радіоактивного випромінювання значно знижує функціонування гемопоезу, що характеризується олігохромемією та олігоцитемією, лейкопенією а також проявляється гіпопротеїнемією, гіпоальбумінемією та гіпербілірубінемією, які вказують на порушення функцій печінки.
В статье освещено состояние гемопоэза и представлены некоторые биохимические показатели крови собак 1-, 2- и 8-месячного возраста, вырощенных в условиях воздействия ионизирующего излучения. Установлено, что факторы окружающей среды Народичского района (радиоактивное загрязнение) отрицательно влияют на эритроцитопоэз у собак, что проявилось снижением содержания гемоглобина у собак всех возрастных групп, начиная с 1-месячного возраста. Наименьшее содержание гемоглобина в крови диагностировано у собак двухмесячного возраста, а также у данной возрастной группы собак было достоверно уменьшено количество эритроцитов, что оказалось ниже нормы. Наименьший средний показатель содержания гемоглобина в одном эритроците установлен у щенков месячного возраста. При этом наибольшее количество больных анемией животных определено среди двухмесячных щенков. У собак двухмесячного возраста, вырощенных в условиях воздействия радиоактивного излучения диагностировали лейкоцитопению, где средний показатель количества лейкоцитов почти в 2 раза менше такого у собак, выращенных в условно чистой зоне относительно радиоактивного излучения. Биохимическими исследованиями сыворотки крови исследуемых животных установлено, что у собак всех возрастных групп, вырощенных в условиях радиоактивного излучения, содержание общего белка имело тенденцию к снижению. Кроме того, у опытных щенков 2- и 8-месячного возраста диагностировано достоверное уменьшение содержания альбуминов (Р < 0,05 та Р < 0,01) и у всех собак опытных групп – достоверное увеличение содержания общего и конъюгированного билирубина (Р < 0,001), что свидетельствует о нарушении элиминации билирубина вследствие органических изменений структуры гепато-билиарной системы, а также белоксинтезирующей функции, что является следствием хронической недостаточности печени в результате воздествия радиоактивного излучения. Показатели, характеризующие функциональное состояние почек при хроническом воздействии ионизирующего излучения, находились в физиологических пределах. Таким образом, воздействие хронического радиоактивного излучения значительно снижает функционирование гемопоэза, что характеризуется олигохромемией и олигоцитемией, лейкопенией, а также проявляется гипопротеинемией, гипоальбуминемией и гипербилирубинемией, которые указывают на нарушение функций печени.
The article highlights the state of hematopoiesis and presents some biochemical parameters of blood of dogs 1, 2, and 8 months of age, grown in the conditions of influence of ionizing radiation. It is established that environmental factors of Narodichi region (radioactive contamination) adversely affect on erythrocytopoesis in dogs, manifested by a decrease in hemoglobin in dogs of all age groups starting from 1 month of age. The lowest content of hemoglobin in the blood is diagnosed in dogs of 2 months of age, and this age group of dogs was significantly reduced red blood cell count that was less than normal. Puppies of months of age have the lowest average content of hemoglobin in one erythrocyte. The greatest number of patients with anemia of animals found among 2 month puppies. In dogs of 2 months of age, grown in the conditions of influence of radiation diagnosed leukocytopenia where the average number of leucocytes is almost 2 times less than that of dogs, grown from relatively clean areas in the radioactive radiation. Biochemical studies of blood serum of the studied animals revealed that in dogs of all age groups, grown yield in terms of radiation, total protein content tended to decrease. In addition, once the puppies are 2 and 8 months of age with a significant decrease in the content of albumins (P < 0.05 same P < 0.01) and all the dogs of the experimental group – significant increase in the content of total and conjugated bilirubin (P < 0.001) diagnosed, which suggests impaired elimination of bilirubin due to organic changes in the structure of hepato-biliary system and protein-sintesative function, which is a consequence of chronic liver failure as the result of the impact of radiation. Indicators of renal function by chronic exposure to ionizing radiation, were within the physiological range. Therefore, the effect of chronic radiation significantly reduces the state of hematopoesis characterized by oligochromemia and oligocytemia and also appears by hypoproteinemia, hypoalbuminemia and hyperbilirubinemia that indicate liver dysfunction.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8529
ISSN: 2518–7554
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NVisn_LNUVMB_2017_19_82_217-221.pdf289,93 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University