DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Лісового господарства та екології >
Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/8817

Название: Динаміка загрози поширення осередків соснових пильщиків зі зміною повноти деревостанів
Другие названия: Динамика угрозы распространения очагов сосновых пилильщиков с изменением полноты древостоев
Dynamics of threat of pine sawflies foci spread with change of relative stocking density
Авторы: Андреєва, О. Ю.
Андреева, Е. Ю.
Andreieva, O.
Мартинчук, І. В.
Мартынчук, И. В.
Martynchuk, I.
Ключевые слова: рудий сосновий пильщик (Neodiprion sertifer)
рыжий сосновый пилильщик (Neodiprion sertifer)
European pine sawfly (Neodiprion sertifer)
звичайний сосновий пильщик (Diprion pini)
обычный сосновый пилильщик (Diprion pini)
common pine sawfly (Diprion pini)
сосна звичайна (Pinus sylvestris)
сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)
Scots pine (Pinus sylvestris)
відносна повнота деревостану
относительная полнота древостоя
relative stocking density of stand
оцінювання ризику формування осередків
оценка риска формирования очагов
outbreak risk assessment
Issue Date: 2017
Издатель: Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
Библиографическое описание: Андреєва О. Ю. Динаміка загрози поширення осередків соснових пильщиків зі зміною повноти деревостанів / О. Ю. Андреєва, І. В. Мартинчук // Вісн. Харківського нац. аграр. ун-ту ім. В. В. Докучаєва. Сер. Фітопатологія та ентомологія. – 2017. – № 1/2. – С. 11–17.
Аннотация: Оцінено загрозу поширення осередків соснових пильщиків у насадженнях Жужельського лісництва ДП «Ємільчинське ЛГ» з урахуванням зміни відносної повноти деревостанів за 20-річний період. Визначено тенденцію зменшення відносної повноти соснових деревостанів цього лісництва, яка більшою мірою виявилася у чистих насадженнях. Середній зважений бал загрози виникнення осередків обох видів пильщиків збільшувався інтенсивніше у чистих насадженнях, а осередків звичайного соснового пильщика – інтенсивніше, ніж рудого соснового пильщика як у чистих, так і у мішаних насадженнях. У випадку подальшого зменшення повноти деревостанів збільшиться ризик поширення осередків соснових пильщиків і ослаблення соснових насаджень. Одержані дані підтверджують доцільність вирощування мішаних високоповнотних соснових насаджень з метою зменшення загрози поширення осередків комах-хвоєгризів.
Оценена угроза распространения очагов сосновых пилильщиков в насаждениях Жужельского лесничества ГП «Емильчинском ЛГ» с учетом изменения относительной полноты древостоев за 20-летний период. Определена тенденция уменьшения относительной полноты сосновых древостоев этого лесничества, которая в большей степени оказалась в чистых насаждениях. Средний взвешенный балл угрозы возникновения очагов обоих видов пилильщиков увеличивался интенсивнее в чистых насаждениях, а ячеек обычного соснового пилильщика – интенсивнее, чем рыжего соснового пилильщика как в чистых, так и в смешанных насаждениях. В случае дальнейшего уменьшения полноты древостоев увеличится распространения очагов сосновых пилильщиков и ослабление сосновых насаждений. Полученные данные подтверждают целесообразность выращивания смешанных високоповнотних сосновых насаждений с целью уменьшения угрозы распространения очагов хвоегрызущих насекомых.
The threat of pine sawflies foci spread in the stands of Zhuzhelske forestry of the State Enterprise «Emilchinske FE» was assessed considering the change of relative stocking density of stands for 20 years. The trend was found for the decrease of relative stock ing density of stands in this forestry, which was manifested to a large extent in pure pine stands. Average weighted threat score for the both sawflies foci increased more intensively in pure stands, and such score for common pine sawfly increased more intensively than for European pine sawfly both in pure and mixed stands. Further decrease of relative stock ing density of stands will increase the risk of spread the foci of pine sawflies and weakening the pine stands.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8817
ISSN: 2414-9586
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VXNAY_2017_11-17.pdf333,23 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University