DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра аналізу і статистики ім. І. В. Поповича >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/8860

Название: Inclusive development of rural economy under global challenges
Другие названия: Inkluzywny rozwój gospodarki wiejskiej w kontekście wyzwań globalnych
Інклюзивний розвиток сільської економіки в умовах глобальних викликів
Инклюзивное развитие сельской экономики в условиях глобальных вызовов
Авторы: Zinchuk, T.
Зінчук, Т. О.
Зинчук, Т. А.
Kutsmus, N.
Куцмус, Н. М.
Куцмус, Н. Н.
Kovalchuk, O.
Ковальчук, О. Д.
Ковальчук, А. Д.
Chugaievska, S.
Чугаєвська, С. В.
Чугаевская, С. В.
Ключевые слова: rural economy
gospodarka wiejska
сільська економіка
сельская экономика
development
rozwój
розвиток
развитие
inclusive development
rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu
інклюзивний розвиток
инклюзивное развитие
Issue Date: 2017
Издатель: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Библиографическое описание: Inclusive development of rural economy under global challenges / T. O. Zinchuk, N. M. Kutsmus, O. D. Kovalchuk, S. V. Chugaievska // Miscellanea Oeconomicae : studia i materiały. – 2017. – Rok 21, Nr 2, t. I. – S. 67–78.
Аннотация: Theoretical approaches to understanding the inclusive development of rural economy are generalized in the article. The aim of the study is to evaluate the impact of the indicators of inclusion of rural population into social and economic processes on the level of development of the rural economy. It was established that people living in rural areas, their needs and well-being should become priorities for the inclusive growth. With the help of correlation-regression analysis it was concluded that inclusion of rural population into land relations, educational opportunities and political empowerment of women have the greatest impact on the welfare of rural population.
W artykule rozważane są teoretyczne podejścia do zrozumienia integracyjnego rozwoju gospodarki wiejskiej. Celem pracy jest ocena wpływu wskaźników inkluzyjno- ści rozwoju obszarów wiejskich na rozwój tych obszarów. Wskazano też, że osoby żyjące na obszarach wiejskich, ich potrzeby i dobrobyt powinny być priorytetami dla wzrostu, który zapobiega wykluczeniu społecznemu. Za pomocą analizy korelacyjnej stwierdzono także, że największy wpływ na podniesienie dobrobytu ludności wiejskiej ma zwiększenie możliwości edukacyjnych i upodmiotowienie polityczne kobiet.
У статті узагальнено теоретичні підходи до розуміння інклюзивного розвитку сільської економіки. Метою дослідження є оцінка впливу показників ступеня задіяності сільського населення в соціально-економічних процесах на рівні розвитку сільської економіки. Було встановлено, що люди, які живуть у сільській місцевості, їх потреби та добробут повинні стати пріоритетами для всеохоплюючого зростання. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу зроблено висновок, що задіяність сільського населення у земельних відносинах, освітніх можливостях та політичному розширенні прав жінок найбільше впливають на добробут сільського населення.
В статье обобщены теоретические подходы к пониманию инклюзивного развития сельской экономики. Целью исследования является оценка влияния показателей степени задействованости сельского населения в социально-экономических процессах на уровне развития сельской экономики. Установлено, что люди, которые живут в сельской местности, их потребности и благосостояние должны стать приоритетами для всеобъемлющего роста. С помощью корреляционно-регрессионного анализа сделан вывод, что вовлеченность сельского населения в земельные отношения, образовательные возможности и политическое расширение прав женщин больше всего влияют на благосостояние сельского населения.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8860
ISSN: 2081-2345
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
MO_2017_21_2_1_67-78.pdf229,34 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University