DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Агрономічний >
Кафедра геодезії та землеустрою >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/8958

Название: Вплив системи удобрення в сівозміні на вміст мікроелементів залежно від гідротермічного коефіцієнту ґрунт–рослина в умовах Волинського Полісся
Другие названия: Влияние системы удобрения в севообороте на содержание микроэлементов в зависимости от гидротермического коэффициента почва–растение в условиях Волынского Полесья
Influence of fertilizer system in crop rotation on microelements content depending on hydrothermal coefficient of soil–plant in conditions of Volyn Polissya
Авторы: Пузняк, О. М.
Пузняк, О. Н.
Puzniak, О.
Кудрик, А. П.
Kudryk, А.
Дребот, О. В.
Drebot, O.
Ключевые слова: Волинське Полісся
Волынское Полесье
Volynske Polissia
сівозміна
севооборот
crop rotation
гідротермічний коефіцієнт
гидротермический коэффициент
hydrothermal coefficient
Issue Date: 2018
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет; Рута
Библиографическое описание: Пузняк О. М. Вплив системи удобрення в сівозміні на вміст мікроелементів залежно від гідротермічного коефіцієнту ґрунт–рослина в умовах Волинського Полісся / О. М. Пузняк, А. П. Кудрик, О. В. Дребот // Інноваційні технології у рослинництві: проблеми та їх вирішення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7–8 черв. 2018 р. – Житомир : Рута, 2018. – С. 250–253.
Аннотация: Якщо достатньо охопити весь спектр ґрунтових відмінностей, але не враховувати погодні умови (посуха чи перезволоження) вегетаційного періоду росту рослин, все одно не можливо повністю керувати процесом формування високих врожаїв сільськогосподарських культур. Потреба рослин у елементах живлення різна, і ця різниця сягає десятки разів. Крім того, є залежність у надходженні елементів у рослини та кінцеву продукцію від типу ґрунтів і їх властивостей, від систем удобрення та від погодних умов.
Если достаточно охватить весь спектр почвенных различий, но не учитывать погодные условия (засуха или переувлажнение) вегетационного периода роста растений, все равно невозможно полностью управлять процессом фомирования высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Потребность растений в элементах питания разная, и эта разница достигает десятки раз. Кроме того, есть зависимость в поступлении элементов в растения и конечную продукцию от типа почв и их свойств, от систем удобрения и от погодных условий.
If enough to cover the whole range of soil differences, but not taking into account the weather conditions (drought or оverpopulation) of the growing season of plant growth, it is still not possible to fully manage the process of cultivating high crop yields. The need for plants in the elements of nutrition is different, and this difference reaches dozens of times. In addition, there is a dependence on the entry of elements into plants and end products on the type of soils and their properties, from fertilizer systems and weather conditions.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8958
ISBN: 978-617-581-356-0
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VSU_2018_250-253.pdf86,85 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University