DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра комп'ютерних технологій і моделювання систем >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9220

Название: Методика оцінювання ресурсного потенціалу інноваційно орієнтованих сільськогосподарських підприємств
Другие названия: Методика оценки ресурсного потенциала инновационно ориентированных сельскохозяйственных предприятий
Methodology for assessing resource potential of innovation-oriented agricultural enterprises
Авторы: Николюк, О. М.
Николюк, О. Н.
Nykolyuk, О.
Мартинчук, І. В.
Мартынчук, И. В.
Martynchuk, І.
Ключевые слова: потенціал
потенциал
potential
ресурсний потенціал
ресурсный потенциал
resource potential
сільськогосподарські підприємства
сельскохозяйственные предприятия
agricultural enterprises
інновації
инновации
innovations
оцінювання ресурсного потенціалу
оценка ресурсного потенциала
assessment of resource potential
Issue Date: 2018
Издатель: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України; Лібуркіна Л. М.
Библиографическое описание: Николюк О. М. Методика оцінювання ресурсного потенціалу інноваційно орієнтованих сільськогосподарських підприємств / О. М. Николюк, І. В. Мартинчук // Проблеми економіки. – 2018. – № 1 (35). – С. 207–213.
Аннотация: У статті виділено основні етапи процедури кількісного оцінювання ресурсного потенціалу інноваційно орієнтованих сільськогосподарських підприємств із урахуванням змістовного наповнення поняття «ресурсний потенціал підприємства». До цих етапів включено оцінку сучасного стану ресурсної бази (передбачає визначення кількісних і якісних параметрів ресурсів і ресурсовіддачі); кількісне вимірювання ефективності використання ресурсного потенціалу; обчислення повноти використання потенціалу. Встановлено, що особливість методичного підходу до оцінювання ресурсного потенціалу у інноваційно орієнтованих сільськогосподарських товаровиробників визначається необхідністю дослідження можливостей наявних у них ресурсів забезпечувати достатній (тобто потенційно можливий) рівень інноваційної активності. Визначено, що такий аналіз слід проводити на основі порівняння результатів інноваційної діяльності досліджуваного господарюючого суб’єкта та його конкурентів. Виділено методи оцінювання ресурсного потенціалу, які включають методи структурно-функціонального аналізу, нечіткої логіки, статистико-економічні методи, методи нормування, кореляційного аналізу, інтегрального оцінювання, таксономічного аналізу, матричні методи, метод DEA-аналізу.
В статье выделены основные этапы процедуры количественной оценки ресурсного потенциала инновационно ориентированных сельскохозяйственных предприятий с учетом содержательного наполнения понятия «ресурсный потенциал предприятия». Эти этапы включают оценку современного состояния ресурсной базы (предусматривает определение количественных и качественных параметров ресурсов и ресурсоотдачи); количественное измерение эффективности использования ресурсного потенциала; оценку полноты использования потенциала. Установлено, что особенность методического подхода к оценке ресурсного потенциала у инновационно ориентированных сельскохозяйственных товаропроизводителей определяется необходимостью исследования возможностей имеющихся у них ресурсов обеспечивать достаточный (то есть потенциально возможный) уровень инновационной активности. Определено, что такой анализ следует проводить на основе сравнения результатов инновационной деятельности исследуемого хозяйствующего субъекта и его конкурентов. Выделены методы оценки ресурсного потенциала, включающие методы структурно-функционального анализа, нечеткой логики, статистико-экономические методы, методы нормирования, корреляционного анализа, интегральной оценки, таксономического анализа, матричные методы, метод DEA-анализа.
The article outlines the main stages of the procedure for quantitative assessment of resource potential of innovation-oriented agricultural enterprises taking into account the content of the concept of «enterprise resource potential». These stages include assessment of the current state of the resource base (which involves determining quantitative and qualitative parameters of resources and resource productivity); quantitative measurement of resource use effectiveness; assessment of extent of using the potential. It is found that the peculiarity of the methodical approach to assessing resource potential of innovation-oriented agricultural commodity producers is determined by the need to investigate the capacity of their available resources to provide a sufficient (i.e., potentially possible) level of their innovation activity. It is determined that such an analysis should be carried out on the basis of comparing the results of the innovation activity of an economic entity and its competitors. There singled out methods for assessing the resource potential, including methods of structural-functional analysis, fuzzy logic, statistical and economic methods, methods of rationing, correlation analysis, integral assessment, taxonomic analysis, matrix methods, DEA analysis method.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9220
ISSN: 2222-0712
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PE_2018_1_207-213.pdf585,28 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University