DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9423

Название: Методичні підходи до оцінки ефективності розвитку сільських територій за умов сталості
Другие названия: The methodological approaches to evaluation of the development efficiency of rural areas in terms of sustainability
Методические подходы к оценке эффективности развития сельских территорий в условиях постоянства
Авторы: Усюк, Т. В.
Usiuk, T.
Фаріон, Л. В.
Farion, L.
Фарион, Л. В.
Ключевые слова: ефективність
efficiency
эффективность
методичний підхід
methodological approach
методический подход
розвиток
development
развитие
сільська територія
rural area
сельская территория
сільський розвиток
rural development
сельское развитие
сталий розвиток
sustainable development
устойчивое развитие
стратегія
strategy
стратегия
Issue Date: 2018
Издатель: Інститут аграрної економіки; Луганський національний аграрний університет; Миколаївський національний аграрний університет; Сумський національний аграрний університет
Библиографическое описание: Усюк Т. В. Методичні підходи до оцінки ефективності розвитку сільських територій за умов сталості / Т. В. Усюк, Л. В. Фаріон // Економіка АПК. – 2018. – № 2 (280). – С. 64–70.
Аннотация: Мета статті – дослідити та розробити методичний підхід щодо оцінювання ефективності сталого розвитку сільських територій на основі врахування економічної, соціальної й екологічної складових сільського розвитку. Методика дослідження. Використані загальнонаукові і спеціальні економічні методи. Для аналізу результатів досліджень інших науковців залучено абстрактно-логічний метод. Для удосконалення методичних підходів щодо оцінки ефективності розвитку сільських територій у контексті формування стратегії сталого їх розвитку застосовано методи аналізу й синтезу, індукції та дедукції. Результати дослідження. Встановлено, що сталий розвиток сільських територій є процесом сутнісно-якісних змін у сільському соціумі, що здебільшого займається веденням сільського господарства, на основі досягнення оптимального співвідношення між економічним розвитком, раціональним використанням природних ресурсів і забезпеченням зростання матеріальних і духовних потреб селян. Розроблено алгоритм формування оцінки ефективності сталого розвитку сільських територій, що передбачає ряд етапів, зокрема: аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища; визначення системи показників для оцінки ефективності сталого розвитку села; розрахунок групових та інтегральних індикаторів сталого розвитку сільських територій; аналіз результатів комплексної оцінки ефективності сталого розвитку сільських територій; розробку та впровадження цільових програм розвитку територій. Елементи наукової новизни. Доведено необхідність здійснення оцінки ефективності сталого розвитку сільських територій на основі виявлення зовнішніх і внутрішніх загроз соціально-економічного й екологічного спрямування, що у свою чергу дало змогу розробити комплекс заходів щодо інституційного регулювання, визначити напрями формування оперативних програм для нівелювання та попередження наростаючих проблем у контексті забезпечення сталого розвитку сільських територій. Використання в процесі дослідження групових та інтегральних індикаторів уможливило виявити не лише проблеми сільського розвитку, але й причини їх виникнення, що дасть змогу забезпечувати результативне та цілеспрямоване розв’язання завдань для досягнення стратегічної мети. Практична значущість. Основні положення й рекомендації є підґрунтям для розв’язання методичних проблем щодо оцінки розвитку сільських територій у контексті впливу детермінант сталого розвитку. Рис.: 1. Бібліогр.: 24.
The purpose of the article is to study and develop methodological approach to evaluating of efficiency of sustainable rural development based on consideration of economic, social and environmental components of rural development. Research methodology. The process of scientific research has been based on general scientific and special economic methods. The abstract and logical method has been used to formulate the basic principles, theoretical generalization of conclusions and analysis of research results of other scientists. Methods of analysis and synthesis, induction and deduction have been applied to improve methodological approaches to evaluation of the efficiency of rural development in terms of forming a strategy for its sustainable development. Research results. It’s been determined that sustainable rural development is a process of substantive and qualitative changes in rural society, which is mainly engaged in agriculture, based on achieving the optimal balance between economic development, rational usage of natural resources and ensuring the growth of material and spiritual needs of peasants. Proposed algorithm of evaluation of the efficiency of sustainable rural development, which includes such stages: analysis of the internal and external environment; definition of the system of indicators for evaluation of the efficiency of sustainable rural development; calculation of group and integral indicators of sustainable rural development; analysis of the complex evaluation results of efficiency of sustainable rural development; development and implementation of targeted development programs for territories. Elements of scientific novelty. In the research process, the necessity evaluation of the efficiency of sustainable rural development based on identifying of external and internal threats of socioeconomic and ecological orientation has been proved. This, in its turn, allowed developing a set of measures on institutional regulation, determining the directions of the formation of operational programs for leveling and preventing growing problems in terms of sustainable rural development. Using in the research process group and integral indicators makes it possible to identify not only the problems of rural development, but also the causes of their occurrence. This will allow carrying out effective and purposeful solution of the set tasks to ensure the strategic purpose. Practical significance. The provisions and recommendations highlighted in the research are the basis for solving methodological problems concerning an evaluation of rural development in terms of impact of determinants for sustainable development. Figs.: 1. Refs.: 24.
Цель статьи – исследовать и разработать методический подход к оценке эффективности устойчивого развития сельских территорий на основе учета экономической, социальной и экологической составляющих сельского развития. Методика исследования. Использованы общенаучные и специальные экономические методы. Для анализа результатов исследований других ученых использован абстрактно-логический метод. Для совершенствования методических подходов к оценке эффективности развития сельских территорий в контексте формирования стратегии устойчивого их развития применены методы анализа и синтеза, индукции и дедукции. Результаты исследования. Установлено, что устойчивое развитие сельских территорий является процессом сущностно-качественных изменений в сельском социуме, в основном занимающемся ведением сельского хозяйства, на основе достижения оптимального соотношения между экономическим развитием, рациональным использованием природных ресурсов и обеспечением роста материальных и духовных потребностей крестьян. Разработан алгоритм формирования оценки эффективности устойчивого развития сельских территорий, включающий ряд этапов, в том числе: анализ внутренней и внешней среды; определение системы показателей для оценки эффективности устойчивого развития села; расчет групповых и интегральных индикаторов устойчивого развития сельских территорий; анализ результатов комплексной оценки эффективности устойчивого развития сельских территорий; разработка и внедрение целевых программ развития территорий. Элементы научной новизны. Доказана необходимость осуществления оценки эффективности устойчивого развития сельских территорий в контексте выявления внешних и внутренних угроз социально-экономического и экологического направления. Это в свою очередь дало возможность разработать комплекс мер по институциональному регулированию, определить направления формирования оперативных программ для нивелирования и предупреждения нарастающих проблем в условиях обеспечения устойчивого развития сельских территорий. Использование в процессе исследования групповых и интегральных индикаторов дало возможность выявить не только проблемы сельского развития, но и причины их возникновения, что позволит обеспечить результативное и целенаправленное решение поставленных задач для достижения стратегической цели. Практическая значимость. Основные положения и рекомендации будут способствовать решению методических проблем в оценке развития сельских территорий в контексте влияния детерминант устойчивого развития. Илл.: 1. Библиогр.: 24.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9423
ISSN: 2221-1055
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
eapk_2018_02_p_64_70.pdf396,13 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University