DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2018, № 01 (64) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9483

Название: Симбіотична продуктивність сої залежно від інокуляції насіння та удобрення
Другие названия: Symbiotic soybean productivity depending on seeds’ inoculation and on fertilizers
Симбиотическая продуктивность сои в зависимости от инокуляции семян и удобрений
Авторы: Дідора, В. Г.
Didora, V.
Дидора, В. Г.
Ключевые слова: соя
soybeans
симбіоз
symbiosis
симбиоз
біологічний азот
biological nitrogen
биологический азот
бульбочкові бактерії
tuberous bacteria
клубеньковые бактерии
підживлення
nutrition
подкормка
удобрення
fertilization
удобрения
врожайність
yield
урожайность
Issue Date: 2018
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Дідора В. Г. Симбіотична продуктивність сої залежно від інокуляції насіння та удобрення / В. Г. Дідора // Наукові горизонти. – 2018. – № 1 (64). – С. 23–28.
Аннотация: Наведені результати досліджень з визначення загального та активного симбіотичного потенціалу, формування маси бульбочкових бактерій ультрараннього сорту сої Устя на ясно-сірих ґрунтах Полісся України. Найбільше значення для азотного живлення мають нітрати і аміак. Нітрати надходять через кореневу систему і за допомогою ферментів беруть участь у синтезі білків. Атмосферний азот засвоюється бульбочковими бактеріями, які утворюють симбіоз з кореневою системою сої. Інокульоване насіння сої препаратом Оптімайз-200, чистою культурою азотфіксуючих бактерій Bradyrhisobium japonicum сприяє активному лінійному росту і утворенню бічних стебел (гілкування), висота яких досягає 68,2 см, тобто приріст їх відносно контролю становить 12,9 см, що рівноцінно внесенню мінеральних добрив за норми N60P60 K60 кг/га. Установлено, що інокуляція насіння на фоні внесення мінеральних добрив забезпечує приріст рослин у висоту 13,7 см, а маса 1000 шт. насіння становить 162, 7 г, тобто на 4,5 г більше порівняно з проведенням лише інокуляції. Максимальна висота стеблостою і прикріплення нижнього боба від поверхні ґрунту досягають відповідно 86,0–19,2 см на варіанті внесення мінеральних добрив, проведення інокуляції та позакореневого підживлення. Визначено, що проведення передпосівної обробки насіння інокулянтом Оптимайз–200, внесення мінеральних добрив у нормі N60 P60 R60, застосування позакореневого підживлення рослин азотом у дозі 10 кг/га та комплексними добривами на хелатній основі Кристалон універсальний – 2,0 кг/га у фазу формування бобів сприяє інтенсивному розвитку бульбочкових бактерій, маса яких становить 498 кг/га, а у перерахунку на біологічно фіксований азот повітря – 122 кг, який залишається у ґрунті, що еквівалентно 359 кг аміачної селітри і забезпечує отримання високого врожаю сої – 4,05 т/га.
The paper gives the results of the research on determining the total and active symbiotic potential, as well as the formation of tubers bacteria mass of ultra-early soybean’s Ustia variety on light gray soils of Polissia, Ukraine. The nitrates and the ammonia are of great importance for the nitrogenous nutrition. The nitrates are received through the root system and by means of enzymes they take part in protein secretion. The atmosphere nitrogen is digested by tubers’ bacteria which take part in symbiosis with a root system. The soybeans inoculation by the preparation Optimise-200, by a pure culture of nitrogen fixating bacteria Bradyrhisobium japonieum contributes to the active side shoots growth and formation, their height is up to 68,2 cm, in other words their growth as to the control variant is 12,9 cm more that is equivalent to applying mineral fertilizers at the rate of N60P60K60 kg/ha. It has been established that seeds inoculation with the introduction of mineral fertilizers provides plants height growth by 13,7 cm, a mass of 1000 units of seeds is 160,7 g, that is by 4,5 g more as compared to inoculation. The maximal height of a plant-stand and of a lower fruit disposition above the soil surface is 86,0 and 19,2 cm correspondingly on the variant with the introduction of mineral fertilizers, inoculation and foliar fertilizing. A pre-sowing seed treatment with an inoculant Optimise-200, the introduction of mineral fertilizers at a rate of N60P60K60, the plants foliar treatment with nitrogen at a rate of 5 kg/ha and the introduction of a complex fertilizer on a chelate base Kristalon universal – 2,0 kg/ha in the period of beans formation contributes to an intensive development of tubers bacteria, the mass of which is 498 kg/ha, which in recalculation on biological nitrogen is 122 kg/ha, which is equivalent to 359 kg of ammonia nitrate and provides high soybean yields – 4,05 t/ha.
Приведены результаты исследований по определению общего и активного симбиотического потенциала, формирования массы клубеньковых бактерий ультрараннего сорта сои Устя на светло-серых почвах Полесья Украины. Большое значение для азотного питания имеют нитраты и аммиак. Нитраты используются корневой системой и при помощи ферментов принимают участие в синтезе белков. Атмосферный азот усваивается клубеньковыми бактериями и происходит симбиоз с корневой системой сои. Инокуляция семян сои препаратом Оптимаз-200, чистой культурой азотфиксирующих бактерий Bradyrisobium Japonieum способствует активному росту и формированию стеблей, высота которых достигает 68,2 см,то есть их прирост составляет 12,9 см, а также формированию боковых ветвей, что равноценно внесению минеральных удобрений в норме N60P60K60 кг/га. Установлено, что инокуляция семян на фоне внесения минеральных удобрений обеспечивает прирост растений у высоту 13,7см, а масса 1000 шт. семян составляет 162,7г, что на 4,5 больше в сравнении с применением инокуляции. Максимальная высота стеблей достигает 86,0см на варианте внесения минеральных удобрений, проведения инокуляции и внекорневой подкормки. Установлено, что обработка семян биологическим азотфиксатором Оптимагиз-200, внесение минеральных удобрений в норме N60P60K60 и проведение внекорневой подкормки растений азотом в дозе N-10 кг/га совместно с комплексными удобрениями на хелатной основе – Кристалон универсальный-2 кг/га в период формирование бобов способствует интенсивному развитию клубеньковых бактерий, масса которых составляет 498 кг/га, а в пересчете на биологически фиксированный азот воздуха – 22 кг/га и накапливается в почве в количестве 122 кг/га, что эквивалентно 359 кг аммиачной селитры и формировании высокой урожайности сои – 4,05 т/га.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9483
Appears in Collections:2018, № 01 (64)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2018_01_23-28.pdf534,14 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University