DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2018, № 02 (65) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9493

Название: Вплив позакореневого підживлення мікродобривами на зберігання бульб картоплі
Другие названия: Influence of foliar fertalization by microfertilizers for potato tubers storage
Влияние внекорневой подкормки микроудобрениями на хранение клубней картофеля
Авторы: М’ялковський, Р. О.
Mialkovskyi, R.
Мялковский, Р. А.
Ключевые слова: картопля
potato
картофель
сорт
variety
ґрунт
soil
почва
мікродобрива
microfertilizer
микроудобрения
зберігання
storage
хранение
урожай
crop
Issue Date: 2018
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: М’ялковський Р. О. Вплив позакореневого підживлення мікродобривами на зберігання бульб картоплі / Р. О. М’ялковський // Наукові горизонти. – 2018. – № 2 (65). – С. 17–23.
Аннотация: Представлено результати досліджень щодо впливу позакореневого підживлення мікродобривами на зберігання бульб картоплі. Відмічено, що вихід товарної продукції після зберігання бульб у варіантах, де вносили в позакореневе підживлення Реаком (4,50 кг/га) в середньому за три роки досліджень сорту Алладін складав 89,7 %, у порівнянні із контрольним варіантом 86,5 %, що на 3,2 % вище. Сорту Дар за тим же варіантом Реаком (4,50 кг/га) вихід товарної продукції після зберігання становить 94,2 %, що вище контрольного варіанту на 2,9 %. Що стосується мікродобрив Кристалону особливого і Розасоль, кращим варіантом для Кристалону особливого була норма 2,50 кг/га, Розасоль – 3,00 кг/га, при цьому вихід товарних бульб сорту Алладін становив 88,0 % і 88,2 %, сорту Дар 93,6 % і 92,9 %, відповідно. Дослідження показали, що позакореневе внесення мікродобрив позитивно вплинуло на якісні показники бульб картоплі у період зберігання в контейнерах у спеціалізованих сховищах. Так, в середньому за три роки від застосування мікродобрив в період вегетації втрати сухої речовини під час зберігання бульб картоплі становили від Реакому 1,5–1,8 %, що, у порівнянні із контрольним варіантом (без обробки рослин мікродобривами), становить 2,0 %. Від Кристалону особливого і Розасоль втрати в середньому по всіх варіантах становили від 1,9 % до 1,7 %, тоді як на контролі 2,0 %. Загальні втрати крохмалю у період зберігання також понизилися від застосування мікродобрив. Втрати крохмалю від внесення Реакому становили від 3,6 % до 4,7 %, тоді як на контролі цей показник становить 4,8 %. Від внесення мікродобрива Кристалону особливого втрати крохмалю становили 2,9–3,4%, а мікродобрива Розасоль 3,9–4,9 %, відповідно. Аналогічні показники встановлені при зберіганні бульб картоплі в контейнерах в спеціалізованих сховищах протягом осінньо-зимового періоду на зміну вітаміну С.
The results of researches on influence of foliar fertilization by microfertilizers on storage of potato tubers are presented. It was noted that the yield of commodity products after storage of tubers in variants, which were introduced in foliar fertilization of Reakom (4.50 kg / ha), on average for three years of studies of Alladin variety was 89.7%, compared with the control variant 86,5%, which is 3,2% higher. Variety Dar with the same variant Reakom (4,50 kg/ha), the output of commodity products after storage is 94,2%, which is higher than the control variant by 2,9%. With regard to the microfertilizers of Crystalone special and Rozasol, the best option for Cristallon special was 2,50 kg/ha, Rozasol – 3 00 kg/ha, while the yield of tubers in Alladin variety was 88,0% and 88,2%, Dar variety is 93,6% and 92,9%, respectively. Studies have shown that foliar application of microfertilizers positively influenced the qualitative indices of potato tubers during storage in containers in specialized stores. Thus, on average, over three years from the application of microfertilizers during the vegetation period, the loss of dry matter during storage of potato tubers was 1,5–1,8% from Reakom, which is 2,0% compared to the control variant (without processing of plants by microfertilizers). From Cristalon special and Rozasol, the average loss in all variants ranged from 1,9% to 1,7%, while the control was 2,0%. The total loss of starch during storage also decreased from the use of microfertilizers. The loss of starch from the application of Reakom ranged from 3,6% to 4,7%, while in control it was 4,8%. From the application of the microfertilizer Kristalon special loss of starch was 2,9–3,4%, and microfertilizer Rosasol 3,9–4,9%, respectively. Similar indicators were established when storing potato tubers in containers in storage during the autumn-winter period to replace vitamin C.
Представлены результаты исследований влияния внекорневой подкормки микроудобрениями на хранение клубней картофеля. Отмечено, что выход товарной продукции после хранения клубней в вариантах, где вносили в внекорневую подкормку Реаком (4,50 кг/га) в среднем за три года исследований сорта Алладин составлял 89,7 %, по сравнению с контрольным вариантом 86,5%, что на 3,2% выше. Сорта Дар по тому же варианту Реаком (4,50 кг/га) выход товарной продукции после хранения составляет 94,2 %, что выше контрольного варианта на 2,9 %. Что касается микроудобрений Кристалона особого и Розасоль, лучшим вариантом для Кристалон особого была норма 2,50 кг/га, Розасоль – 3,00 кг/га, при этом выход товарных клубней сорта Алладин составил 88,0 % и 88,2 %, сорта Дар 93,6% и 92,9%, соответственно. Исследования показали, что внекорневое внесение микроудобрений положительно повлияло на качественные показатели клубней картофеля в период хранения в контейнерах в хранилищах. Так, в среднем за три года от применения микроудобрений в период вегетации потери сухого вещества во время хранения клубней картофеля составляли от Реакома 1,5–1,8 %, что по сравнению с контрольным вариантом (без обработки растений микроудобрениями) составляет 2,0 %. От Кристалона особого и Розасоль потери в среднем по всем вариантам составляли от 1,9 % до 1,7 %, тогда как на контроле 2,0%. Общие потери крахмала в период хранения также понизились от применения микроудобрений. Потери крахмала от внесения Реакома составляли от 3,6% до 4,7%, тогда как на контроле этот показатель составляет 4,8%. От внесения микроудобрения Кристалона особого потери крахмала составляли 2,9–3,4%, а микроудобрения Розасоль 3,9–4,9% соответственно. Аналогичные показатели установлены при хранении клубней картофеля в контейнерах в хранилищах в течение осенне-зимнего периода на смену витамина С.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9493
Appears in Collections:2018, № 02 (65)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2018_02_17-23.pdf522,6 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University