DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9516

Название: Непрямий метод оцінки та показники артеріального тиску, його індексів у собак
Другие названия: Косвенный метод оценки и показатели артериального давления, его индексов у собак
Indirect evaluation method and parameters of blood pressure and its indexes in dogs
Авторы: Дубова, О. А.
Дубовая, О. А.
Dubova, O.
Дубовий, А. А.
Дубовой, А. А.
Dubovyi, A.
Фещенко, Д. В.
Feschenko, D.
Ключевые слова: собаки
dogs
середній артеріальний тиск
среднее артериальное давление
mean blood pressure
систолічний артеріальний тиск
систолическое артериальное давление
systolic blood pressure
діастолічний артеріальний тиск
диастолическое артериальное давление
diastolic blood pressure
пульс
pulse
шоковий стан
шоковое состояние
shock state
шоковий індекс Альговера
шоковый индекс Альговера
shock index of Allgover
звужений норматив
суженый норматив
narrowed norm
референтні показники
референтные показатели
reference indicators
Issue Date: 2018
Издатель: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Библиографическое описание: Дубова О. А. Непрямий метод оцінки та показники артеріального тиску, його індексів у собак / О. А. Дубова, А. А. Дубовий, Д. В. Фещенко // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Сер. Вет. науки. – 2018. – Т. 20, № 88. – С. 80−84.
Аннотация: У статті наведені результати досліджень з адаптації автоматичного тонометра Longevita BP–1305 зі змінними манжетами маркування І(С1І) та С(С1С) для осцилометричного методу вимірювання артеріального тиску у собак різних розмірів. Визначено референтні показники. Запропонований спосіб є непрямим і ґрунтується на вимірі тиску повітря, що необхідне для стискання артерії і припинення в ній току крові. Початковий зареєстрований тон відображає максимальний, або систолічний, тиск (Sys). Припинення реєстрації пульсових поштовхів виникає в момент відновлення просвіту артерії і відповідає мінімальному, або діастолічному, тиску крові (Dia). Застосування осцилометричного методу повністю виключає людський фактор за проведення вимірів. Ці манжети дозволяють охопити увесь спектр окружностей підліктьової зони собак різних порід. Відношення ширини до окружності становить 42–45%, що є оптимальною величиною. Манжету приладу накладали на підліктьову зону лівого передпліччя. Вимірювання проводили тричі, вираховуючи середньоарифметичне значення отриманих результатів для урахування похибки, спричиненої стресовим станом тварини. Дослідні собаки перебували в звичайному лежачому положенні. Усім здоровим тваринам проводили моніторинг артеріального тиску вранці (9–10 година), вдень (14–15 година) та ввечері (19–20 година). За умов впливу агресійних факторів надмірної сили відбуваються неадекватні бурхливі хаотичні реакції організму, що призводить до шокового стану. Періодичне вимірювання середнього артеріального тиску в поєднанні з іншими рутинними дослідженнями дозволяє виявити пацієнтів з ризиком розвитку декомпенсації на тій стадії, коли реанімація ще можлива. Вимірювали систолічний, діастолічний артеріальний тиск та частоту пульсу. Вираховували середній артеріальний тиск та шоковий індекс Альговера. Ми не виявили достовірної різниці у показниках артеріального тиску залежно від маси тіла. Також ці показники недостовірно коливаються протягом доби і є найбільшими зранку з тенденцією до зниження надвечір. Нами було встановлено референтні показники артеріального тиску клінічно здорових собак на рівні звуженого нормативу (M ± σ), враховуючи дозволену для цього кількість досліджених тварин (n = 120). Шоковий індекс Альговера у здорових тварин перебуває у межах 0,6–0,9. Зростання показника свідчить про наростання шокових явищ.
В статье приведены результаты исследований по адаптации автоматического тонометра Longevita BP–1305 со сменными манжетами маркировки І(С1І) и С(С1С) для осциллометрического метода измерения артериального давления у собак разных размеров. Определены референтные показатели. Предложенный способ является косвенным и основывается на измерении давления воздуха, что необходимо для сжатия артерии и прекращения в ней тока крови. Начальный зарегистрированный тон отражает максимальное или систолическое давление (Sys). Прекращение регистрации пульсовых толчков возникает в момент восстановления просвета артерии и соответствует минимальному, или диастолическому, давлению крови (Dia). Применение осциллометрического метода полностью исключает человеческий фактор при проведении измерений. Эти манжеты позволяют охватить весь спектр окружностей подлоктевой зоны собак различных пород. Отношение ширины к окружности составляет 42–45%, что является оптимальной величиной. Манжету прибора накладывали на подлоктевую зону левого предплечья. Измерения проводили трижды, высчитывая среднеарифметическое значение полученных результатов для учета погрешности, вызванной стрессовым состоянием животного. Опытные собаки находились в обычном лежачем положении. Всем здоровым животным проводили мониторинг артериального давления утром (9–10 час), днем (14–15 час) и вечером (19–20 час). В условиях воздействия агрессивных факторов чрезмерной силы происходят неадекватные бурные хаотические реакции организма, что приводит к шоковому состоянию. Периодическое измерение среднего артериального давления в сочетании с другими рутинными исследованиями позволяет выявить пациентов с риском развития декомпенсации на той стадии, когда реанимация еще возможна. Измеряли систолическое, диастолическое артериальное давление и частоту пульса. Вычисляли среднее артериальное давление и шоковый индекс Альговера. Мы не обнаружили достоверной разницы в показателях артериального давления в зависимости от массы тела. Также эти показатели недостоверно колеблются в течении суток и являются самыми высокими утром с тенденцией к снижению к вечеру. Нами было установлено референтные показатели артериального давления клинически здоровых собак на уровне суженного норматива (M ± σ), учитывая допустимое для этого количество исследованных животных (n = 120). Шоковый индекс Альговера у здоровых животных находится в пределах 0,6–0,9. Рост показателя свидетельствует о нарастании шоковых явлений.
The article presents the results of studies on the adaptation of the automatic tonometer Longevita BP–1305 with replaceable marking cuffs I(C1I) and C(C1C) for the oscillometric method of blood pressure measuring in dogs of different sizes. Reference indicators are defined. The proposed method is indirect and is based on the measurement of air pressure required to compress the artery and stop the blood flow in it. The initial recorded tone displays the maximum, or systolic, pressure (Sys). The process of stopping the registration of pulse tremors occurs at the time of restoration of the artery lumen and corresponds to the minimal, or diastolic, blood pressure (Dia). The use of the oscillometric method completely eliminates the human factor for the measurements. These cuffs allow to cover the whole range of the dogs circles subulnar zone of different breeds. The ratio of width to circumference is 42–45%, which is the optimal value. The cuff of the device was applied to the left forearm area. Measurements were carried out three times, calculating the arithmetic mean of the results to account for the error caused by the stress state of animals. Experienced dogs were in the usual lying position. All healthy animals were monitored for blood pressure in the morning (9–10 hours), afternoon (14–15 hours) and evening (19–20 hours). Under the influence of aggressive factors of excessive force, inadequate violent chaotic reactions of the body occur, which leads to a state of shock. Periodic measurement of mean blood pressure in combination with other routine studies can identify patients at risk of decompensation at the stage when resuscitation is still possible. Systolic, diastolic blood pressure and pulse rate were measured. The mean blood pressure and Allgover shock index were calculated. We did not find a significant difference in blood pressure depending on body weight. Also, these figures fluctuate unreliably during the day and are the largest in the morning with a tendency to decrease in the evening. We have established the reference values of blood pressure of clinically healthy dogs at the level of the narrowed norm (M ± σ), taking into account the permitted number of the studied animals (n = 120). The shock index of Allgover in healthy animals is in the range of 0.6–0.9. The growth of the indicator indicates an increase in shock phenomena.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9516
ISSN: 2518–7554
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NVisn_LNUVMB_2018_20_88_80–84.pdf394,36 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University