DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра економіки, підприємництва та туризму >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9524

Название: Соціально-психологічні підходи до профілактики кіберзлочинності
Другие названия: Социально-психологические подходы к профилактике киберпреступности
Socio-psychological approaches to the prevention of cybercrime
Авторы: Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Порозінська, Ю. П.
Порозинская, Ю. П.
Porozinska, Yu.
Мусійчук, Н. Ю.
Мусийчук, Н. Ю.
Musiichuk, N.
Ключевые слова: розвиток суспільства
развитие общества
development of society
кібербезпека
кибербезопасность
cyber security
інформаційні потоки
информационные потоки
information flows
психологія людини
психология человека
human psychology
Issue Date: 2018
Издатель: Одеський державний університет внутрішніх справ
Библиографическое описание: Плотнікова М. Ф. Соціально-психологічні підходи до профілактики кіберзлочинності / М. Ф. Плотнікова, Ю. П. Порозінська, Н. Ю. Мусійчук // Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., 30 листоп. 2018 р. – Одеса : ОДУВС, 2018. – С. 101–103.
Аннотация: Поширення інформаційних технологій на всі сфери життя суспільства, залежність людства від автоматизованого задоволення власних потреб засобами автоматизованого адміністрування фактично виключає людину з кола суспільних зв’язків, призначаючи їй місце «гвинтика» у системі «машинного управління». Посилення інформаційно-кібернетичного навантаження особливо гостро позначається на молоді. Нездатність молодої людини фільтрувати інформаційні потоки, що її оточують, неготовність біологічної структури тіла адекватно реагувати на зростаючу кількість випромінювань, позначаються не лише на неспроможності знизити психологічне перевантаження й скеровувати власним життям у напрямі розвитку, але й просто не залишають часу для можливого реагування. Щоб зорієнтуватися в навколишньому світі, людина повинна виділити з єдиного потоку інформації те, що є необхідним для життєзабезпечення. Таким чином, будучи матеріальною системою, людина буде співорганізуватися з навколишнім світом і собі подібними. Для виконання свої функцій свідомість людини повинна виконувати як стратегічні, так і тактичні завдання. Тому питання стратегії повинні вирішуватись здібностями, вищими за рангом, аніж питання тактики. Важливо врахувати, що у даному процесі повинні приймати участь усі вісім елементів свідомості, що окреслені в соціоніці: реалії світу; існування об’єктів і явищ об’єктивного світу; їх просторове розташування; співвідношення існування об’єктів і явищ; механізм взаємодії матеріальних об’єктів; способи їх освоєння; енергетичні процеси, що відбуваються в об’єктивному світі; їх співвідношення.
Распространение информационных технологий на все сферы жизни общества, зависимость человечества от автоматизированного удовлетворения собственных потребностей средствами автоматизированного администрирования фактически исключает человека из круга общественных связей, назначая ей место «винтика» в системе «машинного управления». Усиление информационно-кибернетической нагрузки особенно остро сказывается на молодежи. Неспособность молодого человека фильтровать информационные потоки, которые его окружают, неготовность биологической структуры тела адекватно реагировать на растущее количество излучений, сказываются не только на несостоятельности снизить психологическую перегрузку и направлять собственную жизнь в направлении развития, но и просто не оставляют времени для возможного реагирования. Чтобы сориентироваться в окружающем мире, человек должен выделить из единого потока информации то, что необходимо для жизнеобеспечения. Таким образом, будучи материальной системой, человек будет взаимодействовать с окружающим миром и себе подобными. Для выполнения своих функций сознание человека должно выполнять как стратегические, так и тактические задачи. Поэтому вопросы стратегии должны решаться способностями, выше рангом, чем вопрос тактики. Важно учесть, что в данном процессе должны принимать участие все восемь элементов сознания, указанные в соционике: реалии мира; существование объектов и явлений объективного мира; их пространственное расположение; соотношение существования объектов и явлений; механизм взаимодействия материальных объектов; способы их освоения; энергетические процессы, происходящие в объективном мире; их соотношение.
The spread of information technology in all spheres of society, the dependence of mankind on the automated satisfaction of their own needs by means of automated administration actually excludes a person from the circle of public relations, assigning it a place «cog» in the system of «machine management». Strengthening the information and cybernetic load is particularly acute for young people. The inability of a young person to filter the information streams surrounding her, the unwillingness of the biological body structure to respond adequately to the increasing number of radiation, affects not only the inability to reduce psychological overload and direct their own lives in the direction of development, but simply do not leave time for possible response. In order to orientate around the world, a person must separate from one flow of information what is necessary for life support. Thus, being a material system, a person will co-operate with the world and their own like. To fulfill its functions, human consciousness must perform both strategic and tactical tasks. Therefore, the strategy issues should be addressed with higher-ranking capabilities than tactics. It is important to take into account that all eight elements of consciousness that are outlined in socionics must take part in this process: the realities of the world; the existence of objects and phenomena of the objective world; their spatial location; the ratio of the existence of objects and phenomena; mechanism of interaction of material objects; ways of their development; energy processes occurring in the objective world; their relationship.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9524
ISBN: 678-717-7020
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
KUPOP_2018_101-103.pdf402,29 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University