DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра фізичного виховання >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9560

Название: Аналіз мотиваційних пріоритетів до занять фізичними вправами студентів-аграріїв
Другие названия: Анализ мотивированных приоритетов к занятиям физическими упражнениями студентов-аграриев
An analysis of the motivational priorities for exercises by student-agrarians
Авторы: Дзензелюк, Д. О.
Дзензелюк, Д. А.
Dzenzeluk, D.
Грибан, Г. П.
Gryban, G.
Денисовець, А. П.
Денисовец, А. П.
Denysovets, A.
Ключевые слова: особистість
личность
personality
мотив
motive
потреба
потребность
need
фізичне виховання
физическое воспитание
physical education
студент
student
Issue Date: 2014
Издатель: Житомирський державний університет імені Івана Франка
Библиографическое описание: Дзензелюк Д. О. Аналіз мотиваційних пріоритетів до занять фізичними вправами студентів-аграріїв / Д. О. Дзензелюк, Г. П. Грибан, А. П. Денисовець // Біологічні дослідження – 2014 : зб. наук. пр. V Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 4–5 берез. 2014 р. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 465–467.
Аннотация: Фізкультурно-спортивна спрямованість особистості все ж не може бути визначена лише на основі врахування її потреб та інтересів. Дуже важливо знати і враховувати ціннісні орієнтації особистості студента. Одні і ті ж потреби та інтереси, що набули статусу мотивів діяльності, можуть реалізовуватись особистістю заради досягнення різних цінностей. Визначивши основні мотиви, які спонукають студентів до занять фізичними вправами та спортом, можна експериментально оцінити їх рейтингову значущість в загальній ієрархії.
Физкультурно-спортивная направленность личности все же не может быть определена только на основе учета его потребностей и интересов. Очень важно знать и учитывать ценностные ориентации личности студента. Одни и те же цели и интересы, которые получили статус мотивов деятельности, могут реализовываться личностью ради достижения различных ценностей. Определив основные мотивы, побуждающие студентов к занятиям физическими упражнениями и спортом, можно экспериментально оценить их рейтинговую значимость в общей иерархии.
Physical-sports orientation of the personality, however, can not be determined only on the basis of taking into account its needs and interests. It is very important to know and take into account the student’s value orientations. The same needs and interests that become the motive of activity can be realized by a person in order to achieve different values. By identifying the main motivations for students to engage in physical exercise and sports, one can experimentally evaluate their rating significance in the overall hierarchy.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9560
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
zu_2014_465-467.pdf115,79 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University