DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра годівлі, розведення тварин та збереження біорізноманіття >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9563

Название: Результати лабораторних досліджень кукурудзяного силосу передових господарств України
Другие названия: Результаты лабораторных исследований кукурузного силоса передовых хозяйств Украины
Results of laboratory researches of corn silage of advanced farms of Ukraine
Авторы: Борщенко, В. В.
Borschenko, V.
Рязанцев, О. В.
Рязанцев, А. В.
Riazantsev, O.
Іллюк, А. П.
Иллюк, А. П.
Illiuk, A.
Ключевые слова: кукурудзяний силос
кукурузный силос
corn silage
люцерновий сінаж
люцерновый сенаж
alfalfa haylage
поживність кукурудзяного силосу
питательность кукурузного силоса
the nutritional of corn silage
годівля корів
кормление коров
feeding cows
Issue Date: 2018
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Борщенко В. В. Результати лабораторних досліджень кукурудзяного силосу передових господарств України / В. В. Борщенко, О. В. Рязанцев, А. П. Іллюк // Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва : наук.-теорет. зб. / Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – Вип. 8. – С. 186–188.
Аннотация: У доповіді на тему «Підсумки заготівлі силосу в сезоні – 2016. Ключові пріоритети на новий сезон», яку представив Геннадій Бондаренко (консультант з годівлі молочної худоби), він зупинився на результатах аналізу, відібраних в господарствах України, зразків кукурудзяного силосу врожаю 2016 року. Аналіз зразків проводився в американських лабораторіях за всіма необхідними показниками, що враховують сучасні наукові тенденції у годівлі корів. Слід зазначити, що в Україні практично не існує лабораторій, які б могли провести дослідження поживної цінності кормів за сучасними показниками. Відомий на українському ринку Агроветатлантік проводить дослідження кормів не хімічними методами, а методом інфрачервоної спектрометрії (NIR). Тому отримані ними дані навряд можна вважати ідеальними. Крім того вартість таких послуг мало чим відрізняється від власне хімічних методів досліджень.
В докладе на тему «Итоги заготовки силоса в сезоне – 2016. Ключевые приоритеты на новый сезон», которую представил Геннадий Бондаренко (консультант по кормлению молочного скота), он остановился на результатах анализа, отобранных в хозяйствах Украины, образцов кукурузного силоса урожая 2016 года. Анализ образцов проводился в американских лабораториях по всем необходимым показателям, учитывающим современные научные тенденции в кормлении коров. Следует отметить, что в Украине практически не существует лабораторий, которые могли бы провести исследования питательной ценности кормов по современным показателям. Известный на украинском рынке Агроветатлантик проводит исследования кормов не химическими методами, а методом инфракрасной спектрометрии (NIR). Поэтому полученные ими данные вряд ли можно считать идеальными. Кроме того стоимость таких услуг мало чем отличается от собственно химических методов исследований.
The report on the topic «Summary of silage harvesting in the season – 2016. Key priorities for the new season», which was presented by Gennadiy Bondarenko (consultant on feeding milk livestock), he dwelt on the results of the analysis, selected on farms in Ukraine, samples of corn silage in 2016. Sample analysis was conducted in American laboratories with all the necessary indicators, taking into account modern scientific trends in feeding cows. It should be noted that in Ukraine practically there are no laboratories that could hold study of nutritional value of feed by modern indicators. Known for Ukrainian market Agrovetatlantik conducts research of non-chemical feedstocks methods, but by the method of infrared spectrometry (NIR). Therefore, the data they received is unlikely can be considered ideal. In addition, the cost of such services is not much different from actually chemical research methods.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9563
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
TVPT_2018_8_186-188.pdf447,9 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University