DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра годівлі, розведення тварин та збереження біорізноманіття >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9567

Название: Економічна ефективність вирощування качок на територіях радіоактивного забруднення
Другие названия: Экономическая эффективность выращивания уток на территориях радиоактивного загрязнения
Economic efficiency of growing ducks on territories of radioactive pollution
Авторы: Савченко, Ю. І.
Савченко, Ю. И.
Savchenko, Yu.
Савчук, І. М.
Савчук, И. Н.
Savchuk, I.
Ковальова, С. П.
Ковалева, С. П.
Kovaleva, S.
Приймачук, Т. Ю.
Priymachuk, T.
Ключевые слова: качки
утки
ducks
вигульне і безвигульне утримання
выгульное и безвыгульное содержание
walking content and uncontrolled content
прирости
приросты
increments
корми
корма
fodders
поживні речовини
питательные вещества
nutrients
ефективність
эффективность
efficiency
Issue Date: 2018
Издатель: Інститут сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України
Библиографическое описание: Економічна ефективність вирощування качок на територіях радіоактивного забруднення / Ю. І. Савченко, І. М. Савчук, С. П. Ковальова, Т. Ю. Приймачук // Агропромислове виробництво Полісся. – 2018. – Вип. 11. – С. 88–95.
Аннотация: Вступ. У підсобних господарствах районів, що постраждали від аварії на ЧАЕС, почали масово розводити кіз та птицю (курей, гусей, качок), за рахунок м’яса яких населення поповнює свій раціон. Вирощування качок як при вигульному, так і безвигульному утриманні за короткий період дозволяє отримати достатню кількість м’яса птиці. Мета. Дослідити ефективність вирощування качок за безвигульного та вигульного (з використанням водоймищ) способів утримання у 2-ій та 3-ій зонах радіоактивного забруднення при годівлі за раціонами незбалансованими (дефіцитними) по мінеральних речовинах (на місцевих кормах). Методи досліджень. У кожному із 4-х дослідів було сформовано по дві групи – контрольну (безвигульне утримання у вольєрах з вільним доступом до води з корит) і дослідну (з використанням обмежених водоймищ). Годівля качок контрольних і дослідних груп у кожному досліді була однаковою – на місцевих кормах, вирощених в тій чи іншій зонах радіоактивного забруднення. Хімічний склад кормів і продуктів забою, економічну ефективність виробництва качиного м’яса визначали за загальноприйнятими методиками; концентрацію важких металів та мікроелементів – атомно-абсорбційним методом на спектрометрі С 115М; питому активність 137Cs в кормах, воді і продуктах забою птиці – спектрометричним методом. Результати. При годівлі качок в приватних господарствах зони радіоактивного забруднення їх раціони були дефіцитними на Са, Р і мікроелементи. Витрати кормів на 1 кг приросту живої маси качок в умовах екстенсивного вирощування були високими і коливалися в межах 10,86 – 12,73 кормових одиниць по 1-4 дослідах, проте у дослідних групах вони були на 0,34 – 0,84 корм. од. меншими порівняно з аналогічним показником контрольних груп, що пояснюється меншими приростами птиці контрольних груп. Вартість кормів на одиницю приросту за весь період вирощування по 1–4 дослідах виявилася схожою між контрольними і дослідними групами. В усіх дослідах від качок дослідних груп, за вигульного утримання, отримано більше умовно чистого прибутку, ніж від птиці контрольних груп (на 1,88 – 4,45 грн./гол.). Висновки. Вирощування качок за екстенсивного способу на місцевих кормах за вигульним і безвигульним способами утримання в умовах радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС є економічно виправданим у зв’язку з отриманням екологічно безпечного качиного м’яса та рентабельністю на рівні 18,21 – 42,92%.
Введение. В подсобных хозяйствах районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС, начали массово разводить коз и птицу (кур, гусей, уток), за счет мяса которых население пополняет свой рацион, а выращивание уток при безвыгульном и выгульном содержании в кратчайшие сроки позволяет получить достаточное количество мяса птицы. Цель. Исследовать эффективность выращивания уток при безвыгульном и выгульном (с использованием водоемов) способов содержания во второй и третьей зонах радиоактивного загрязнения при кормлении по рационам несбалансированными (дефицитным) по минеральным веществам (на местных кормах). Методы исследований. В каждом из 4-х опытов было сформировано по две группы – контрольную (безвыгульное содержание в вольерах со свободным доступом к воде из корыт) и опытную (с использованием ограниченных водоемов). Кормление уток контрольных и опытных групп в каждом опыте было одинаковым – на местных кормах, выращенных в той или иной зонах радиоактивного загрязнения. Химический состав кормов и продуктов убоя, экономическую эффективность выращивания мяса уток определяли по общепринятым методикам; концентрацию тяжелых металлов и микроэлементов – атомно-абсорбционным методом на спектрометре С 115 М; удельную активность 137Cs в кормах, воде и продуктах убоя птицы – спектрометрическим методом. Результаты. При кормлении уток в частных хозяйствах зоны радиоактивного загрязнения их рационы были дефицитными на Са, Р и микроэлементы. Затраты кормов на 1 кг прироста живой массы уток в условиях экстенсивного выращивания были высокими и колебались в пределах 10,86–12,73 кормовых единиц по 1–4 опытах, однако в опытных группах они были на 0,34–0,84 корм. ед. меньше по сравнению с аналогичным показателем контрольных групп, что объясняется меньшими приростами птицы контрольных групп. Стоимость кормов на единицу прироста за весь период выращивания по 1–4 опытах оказалась похожей между контрольными и опытными группами. Во всех опытах от уток исследовательских групп, при выгульном содержании, получено больше условно чистой прибыли, чем от птицы контрольных групп (на 1,88 – 4,45 грн./гол.). Выводы. Выращивание уток при экстенсивном способе на местных кормах при выгульном и безвыгульном способах содержания в условиях радиоактивного загрязнения вследствие аварии на ЧАЭС является экономически оправданным в связи с получением экологически безопасного утиного мяса и рентабельностью на уровне 18,21 – 42,92%.
Introduction. The radiological situation that arose after the accident at the Chernobyl nuclear power plant radically changed the living conditions and the peculiarities of the formation of radiation doses for the population of Polissya zone of Ukraine. So, in the subsidiary farms of the areas affected by the Chernobyl accident, large-scale breeding of goats and poultry (chickens, geese, ducks) began, due to the meat of which the population replenishes its diet. Goal. To investigate the effectiveness of growing ducks for the uncontrolled and walking (using reservoirs) methods of keeping radioactive contamination in the second and third zones when feeding on rations with unbalanced (scarce) minerals (at local feeds). Methods. In each of the 4 experiments, two groups were formed: a control group (a no-stick content in open-air cages with free access to water from troughs) and a research one (using limited water bodies). Feeding ducks of control and test groups in each experiment was the same – on local feeds grown in one or another zone of radioactive contamination. The chemical composition of fodder and slaughter products was determined according to generally accepted methods. Slaughtering qualities of a bird – by slaughtering 4 ducks from each group at 2 and 5 months of age according to the method of M. Polivinnew (1967). In feeds and products of slaughtering ducks were determined: the concentration of heavy metals and trace elements – by atomic absorption method on the spectrometer C 115m; specific activity of 137Cs in feed, water and poultry slaughter products – by spectrometric method by systematic determination on instruments AMA-0.5E, BDEEG-20R with Pentium control unit, Gamma Plus with "Process" software; economic efficiency of duck meat production – according to generally accepted analysis methods, based on poultry production, feed costs and their cost; Statistical processing of the results was carried out using the Microsoft Excel program. Results. Taking into account the peculiarities of feeding ducks when growing radioactive contamination zones and the task of conducting experiments in private farms, mixed fodder, BVD, premixes, enzyme preparations, antioxidants, mineral feeds and vitamin supplements were not included in the com-position of the ration grain mix. Therefore, the provision of the need for ducks in calcium, phosphorus and trace elements was deficient in all four experiments. As a consequence, feed costs per 1 kg of live weight of ducks under extensive growing conditions were high and varied within 10,86 –12,73 fodder units in 1 to 4 experiments. At the same time, in all experiments, their expenditures in experimental groups were 0,34 – 0,84 fodder units less in comparison with the analogous indicator of the control groups, which is explained by the smaller increments of birds in the control groups. At the same time, the cost of feed per unit of growth over the whole period of cultivation for 1–4 experiments turned out to be similar between control and experimental groups. In all experiments from the ducks of the research groups, with a surplus content, more conditional net profit was obtained than from the poultry of the control groups (by 1,88 – 4,45 UAH / goal). Conclusions. Cultivation of ducks for the extensive method at local feeds with walking and bicyclosing in conditions of radioactive contamination due to the accident at the Chernobyl NPP is economically justified in connection with obtaining environmentally safe duck meat and profitability at the level of 18,21 – 42,92%.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9567
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
APV_2018_11_88-95.pdf1,27 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University