DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра комп'ютерних технологій і моделювання систем >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9582

Название: Механізми синергетично керованої самоорганізації акторів у соціальних інтернет-сервісах
Другие названия: Механизмы синергетически управляемой самоорганизации акторов в социальных интернет-сервисах
The mechanism of synergetically controlled self-organization of actors in social networking services
Авторы: Молодецька, К. В.
Молодецкая, К. В.
Molodetska, K.
Ключевые слова: актор
actor
інформаційна безпека держави
информационная безопасность государства
state information security
синергетичне управління
синергетическое управление
synergetical management
соціальні інтернет-сервіси
социальные интернет-сервисы
social networking services
соціальний контроль
социальный контроль
social control
модель Моно
Mono model
Issue Date: 2018
Издатель: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
Библиографическое описание: Молодецька К. В. Механізми синергетично керованої самоорганізації акторів у соціальних інтернет-сервісах / К. В. Молодецька // Управління розвитком. – 2018. – Т. 4, вип. 4. – С. 1–13.
Аннотация: Наразі соціальні інтернет-сервіси представляють собою одну з найпопулярніших віртуальних платформ для здійснення соціальної комунікації в інформаційному просторі. При цьому соціальні інтернет-сервіси забезпечують базові потреби акторів у спілкуванні, приналежності до віртуальних спільнот, нових знаннях, самореалізації, безпеці тощо. Одночасно соціальні інтернет-сервіси можуть бути використані провідними державами світу для досягнення однобічних переваг в національному інформаційному просторі та впливу на суспільні й політичні процеси в державі, громадську думку, загострення соціальних, міжнаціональних та міжрелігійних конфліктів тощо. Тому забезпечення інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах є однією з найбільш гострих проблем в Україні та всьому світі. Встановлено, що найбільш перспективним напрямком протидії загрозам інформаційної безпеки держави у соціальних інтернет-сервісах та управління динамікою взаємодії акторів є використання концепції синергетичного управління. Однак, наразі відсутні практичні рекомендації щодо реалізації синергетичного управління з використанням соціального контролю для самоорганізації у соціальних інтернет-сервісах. У статті систематизовано базові компоненти соціального контролю в соціальних інтернет-сервісах. Встановлено, що вони поділяються на соціальні норми і соціальні санкції. Розкрито структуру кожної з компонент соціального контролю у соціальних інтернет-сервісах та особливості їх реалізації. Проведено синтез моделі синергетичного управління взаємодією акторів у соціальних інтернет-сервісів, яка забезпечить утворення стійкої віртуальної спільноти. Така віртуальна спільнота здатна до протидії загрозам інформаційній безпеці держави в інформаційному просторі сервісів завдяки реалізації соціального контролю над учасниками віртуальної спільноти й поширенню стратегічного наративу для протидії контенту деструктивного змісту. Виконано експериментальне дослідження запропонованої моделі синергетичного управління для прихованого штучно-керованого переходу віртуальної спільноти акторів у соціальних інтернет-сервісах до заданого стану інформаційної безпеки держави. Доведено, що ефективність такого управління порівняно з некерованими процесами утворення стійких віртуальних спільнот, підвищується у 3,3 рази і дозволяє залучити більшу кількість акторів соціальних інтернет-сервісів.
Сейчас социальные интернет-сервисы представляют собой одну из самых популярных виртуальных платформ для осуществления социальной коммуникации в информационном пространстве. При этом социальные интернет-сервисы обеспечивают базовые потребности актеров в общении, принадлежности к виртуальным сообществам, новым знаниям, самореализации, безопасности и тому подобное. Одновременно социальные интернет-сервисы могут быть использованы ведущими государствами мира для достижения односторонних преимуществ в национальном информационном пространстве и влиянии на общественные и политические процессы в государстве, общественное мнение, обострение социальных, межнациональных и межрелигиозных конфликтов. Поэтому обеспечение информационной безопасности государства в социальных интернет-сервисах является одной из наиболее острых проблем как в Украине, так и во всем мире. Установлено, что наиболее перспективным направлением противодействия угрозам информационной безопасности государства в социальных интернет-сервисах и управления динамикой взаимодействия акторов является использование концепции синергетического управления. Однако, пока отсутствуют практические рекомендации по реализации синергетического управления с использованием общественного контроля для самоорганизации в социальных интернет-сервисах. В статье систематизированы базовые компоненты социального контроля в социальных интернет-сервисах. Установлено, что они делятся на социальные нормы и социальные санкции. Раскрыта структура каждой из компонент социального контроля в социальных интернет-сервисах и особенности их реализации. Проведен синтез модели синергетического управления взаимодействием акторов в социальных интернет-сервисах, которая обеспечит образование устойчивого виртуального сообщества. Такое виртуальное сообщество способно к противодействию угрозам информационной безопасности государства в информационном пространстве сервисов благодаря реализации социального контроля над участниками виртуального сообщества и распространению стратегического нарратива для противодействия контенту деструктивного содержания. Выполнено экспериментальное исследование предложенной модели синергетического управления для скрытого искусственно управляемого перехода виртуального сообщества акторов в социальных интернет-сервисах к заданному состоянию информационной безопасности государства. Доказано, что эффективность такого управления по сравнению с неуправляемыми процессами образования устойчивых виртуальных сообществ, повышается в 3,3 раза и позволяет привлечь большее количество акторов социальных интернет-сервисов.
Today social networking services are one of the most popular virtual platforms for implementing social communication in the information space. In this case, social networking services provide the basic needs of actors in communication, belonging to virtual communities, new knowledge, self-realization, security, etc. At the same time, social networking services can be used by the world leading countries to achieve one-sided advantages in the national information space and influence on social and political processes in the state, public opinion, social exacerbation, interethnic and interreligious conflicts, etc. That’s why providing the state’s information security in social networking services is one of the most acute problems in Ukraine and around the world. It is established that the most promising direction of counteracting the threats to state information security in social networking services and managing the dynamics of interaction between the actors is the use of the concept of synergetic management. However, currently there are no practical recommendations for the implementation of synergistic management with the use of social control for self-organization in social networking services. The article systematizes the basic components of social control in social networking services. It is established that they are divided into social norms and social sanctions. The structure of each component of social control in social networking services and the peculiarities of their implementation are revealed. The synergetic model of interaction between the actors in social networking services is synthesized, which will ensure the formation of a stable virtual community. Such a virtual community is capable of counteracting the threats to the state’s information security in the information space of services through the implementation of social control over the members of the virtual community and the dissemination of a strategic narrative to counteract the content of destructive nature. The experimental research of the proposed model of synergetic control for a hidden artificially controlled transition of the virtual community of actors in social networking services to the state of state information security is performed. It is proved that the effectiveness of such a management compared to the unmanaged processes of the formation of stable virtual communities increases 3.3 times and allows to attract a greater number of actors of social networking services.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9582
ISSN: 2413-9610
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
UR_2018_4_1-13.pdf384,05 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University