DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра годівлі, розведення тварин та збереження біорізноманіття >
Патенти >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9598

Название: Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Escherichia coli
Другие названия: Способ определения антибактериальной активности меда по отношению к Escherichia coli
Method for determining the antibacterial activity of honey relative to Escherichia coli
Авторы: Лісогурська, О. В.
Лисогурская, О. В.
Lisogurska, О.
Лісогурська, Д. В.
Лисогурская, Д. В.
Lisogurska, D.
Фурман, С. В.
Furman, S.
Кривий, М. М.
Кривой, М. Н.
Kryvyi, М.
Шиманська, В. В.
Шиманская, В. В.
Shymanska, V.
Лисенко, О. М.
Лысенко, О. Н.
Lysenko, O.
Діхтяр, О. О.
Дихтяр, Е. А.
Dyhtyar, O.
Андрійчук, В. Ф.
Андрийчук, В. Ф.
Andriychyk, V.
Ковальчук, І. В.
Ковальчук, И. В.
Kovalchuk, I.
Кураченко, Н. М.
Кураченко, Н. Н.
Kurachenko, N.
Дорохов, В. І.
Дорохов, В. И.
Dorohov, V.
П’ясківський, В. М.
Пясковский, В. М.
Pyaskivskiy, V.
Шуляр, Альона Л.
Шуляр, Алена Л.
Shulyar, Alyona
Шуляр, Аліна Л.
Шуляр, Алина Л.
Shulyar, Alina
Ключевые слова: Escherichia coli
антибактеріальна активність меду
антибактериальная активность меда
antibacterial activity of honey
мед
honey
мікроорганізми
микроорганизмы
microorganisms
Issue Date: 26-Nov-2018
Издатель: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Библиографическое описание: Пат. на кор. модель 129963 Україна, МПК A61K 35/00, A01K 59/00, C12Q 1/00, C12R 1/28, G01N 1/28. Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Escherichia coli / Лісогурська О. В., Лісогурська Д. В., Фурман С. В. [та ін.] ; заявник і патентовласник Житомирський нац. агроекол. ун-т. – № u 2018 04428 ; заявл. 23.04.2018 ; дата публікації 26.11.2018, Бюл. № 22.
Аннотация: Спосіб визначення антибактеріальної активності меду відносно до Escherichia coli у якому готують однакові за об’ємом розчини меду в м’ясо-пептонному бульйоні, засівають культурою тест-штаму Escherichia coli, інкубують і здійснюють перепосів засіяних розчинів меду на тверде живильне середовище. Визначають активність меду о до Escherichia coli. Додатково готують аналогічні за об’ємом розчини меду в м’ясо-пептонному бульйоні 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 та контрольний зразок м’ясо-пептонного бульйону, які засівають культурою тест-штаму Escherichia coli. Як тверде живильне середовище використовують агар Ендо, а перепосів засіяних та інкубованих розчинів меду і контрольного зразка м’ясо-пептонного бульйону на агар Ендо та їх наступну інкубацію проводять для кожного розчину меду і контрольного зразка м’ясо-пептонного бульйону. Використовують мед, що зберігався в умовах, які виключають зміни хімічного складу меду та його фізичних і антибактеріальних властивостей. Кінцеве визначення антибактеріальної активності меду відносно до Escherichia coli здійснюють, виходячи з концентрацій меду, що виявляють бактеріостатичну дію за критеріями: перепосіви з виявленим слабким ростом колоній мікроорганізмів, вважають пригніченими розчином меду із помірними бактеріостатичними властивостями, а перепосіви з виявленим помірним ростом колоній мікроорганізмів, вважають пригніченими розчином меду із слабкими бактеріостатичними властивостями.
Способ определения антибактериальной активности меда по отношению к Escherichia coli в котором готовят одинаковые по объему растворы меда в мясо-пептонном бульоне, засевают культурой тест-штамма Escherichia coli, инкубируют и осуществляют перепосев засеянных растворов меда на твердую питательную среду. Определяют активность меда в к Escherichia coli. Дополнительно готовят аналогичные по объему растворы меда в мясо-пептонном бульоне 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 и контрольный образец мясо-пептонного бульона, которые засевают культурой тест-штамма Escherichia coli. Как твердую питательную среду используют агар Эндо, а перепосев засеянных и инкубированных растворов меда и контрольного образца мясо-пептонного бульона на агар Эндо и их последующую инкубацию проводят для каждого раствора меда и контрольного образца мясо-пептонного бульона. Используют мед, хранившийся в условиях, исключающих изменения химического состава меда и его физических и антибактериальных свойств. Конечное определение антибактериальной активности меда по отношению к Escherichia coli осуществляют, исходя из концентраций меда, оказывающие бактериостатическое действие по критериям: перепосев с выявленным слабым ростом колоний микроорганизмов, считают подавленными раствором меда с умеренными бактериостатическими свойствами, а перепосев с выявленным умеренным ростом колоний микроорганизмов, считают подавленными раствором меда со слабыми бактериостатическими свойствами.
The method of determining the antibacterial activity of honey relative to Escherichia coli, which produces the same amount of honey solution in the meat-peptone broth, is sown with a culture of the Escherichia coli test strain, incubated and carried out by the transfer of sown honey solutions to a solid nutrient medium. Determine the activity of honey about to Escherichia coli. In addition, similar amounts of honey in a meat-peptone broth 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 and a control sample of meat-pepton broth, which are sown with culture of the test strain Escherichia coli, are prepared. Endo agar is used as a solid nutrient medium, and the migrations of sown and incubated honey solutions and a control sample of meat-pepton broth to Endo agar and their subsequent incubation are carried out for each solution of honey and a control sample of meat-and-pepton broth. Use honey stored in conditions that exclude changes in the chemical composition of honey and its physical and antibacterial properties. The final determination of the antibacterial activity of honey relative to Escherichia coli is based on the concentrations of honey that exhibit bacteriostatic action according to the criteria: re-seeding with detected weak growth of microorganism colonies, are considered suppressed by the solution of honey with moderate bacteriostatic properties, and re-seeding with the detected moderate growth of microorganism colonies, is considered suppressed honey solution with weak bacteriostatic properties.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9598
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Patent_129963.pdf174,34 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University