DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра годівлі, розведення тварин та збереження біорізноманіття >
Патенти >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9599

Название: Спосіб визначення антибактеріальної активності меду по відношенню до Staphylococcus aureus
Другие названия: Способ определения антибактериальной активности меда по отношению к Staphylococcus aureus
A method for determining the antibacterial activity of honey in relation to Staphylococcus aureus
Авторы: Лісогурська, О. В.
Лисогурская, О. В.
Lisogurska, О.
Лісогурська, Д. В.
Лисогурская, Д. В.
Lisogurska, D.
Фурман, С. В.
Furman, S.
Кривий, М. М.
Кривой, М. Н.
Kryvyi, M.
Ключевые слова: Staphylococcus aureus
антибактеріальна активність меду
антибактериальная активность меда
antibacterial activity of honey
мед
honey
мікроорганізми
микроорганизмы
microorganisms
Issue Date: 12-Nov-2018
Издатель: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Библиографическое описание: Пат. на кор. модель 129688 Україна, МПК G01N 33/02, G01N 33/554, C12Q 1/04. Спосіб визначення антибактеріальної активності меду по відношенню до Staphylococcus aureus / Лісогурська О. В., Лісогурська Д. В., Фурман С. В., Кривий М. М. ; заявник і патентовласник Житомирський нац. агроекол. ун-т. – № u 2018 04450 ; заявл. 23.04.2018 ; дата публікації 12.11.2018, Бюл. № 21.
Аннотация: Спосіб визначення антибактеріальної активності меду по відношенню до Staphylococcus aureus, при якому готують однакові за об’ємом розчини меду в м’ясо-пептонному бульйоні 1:5, 1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, засівають культурою тест-штаму Staphylococcus aureus, інкубують протягом 24–48 годин при 37 °C і далі здійснюють перепосів засіяних розчинів меду на тверде живильне середовище, інкубують перепосіви протягом 24–48 годин при 37 °C, і визначають антибактеріальну активність меду по відношенню до Staphylococcus aureus за критеріями: перепосіви, в яких не виявили ріст колоній, вважають пригніченими розчином меду із бактерицидними властивостями, перепосіви з виявленим ростом колоній мікроорганізмів, вважають пригніченими розчином меду із бактеріостатичними властивостями, а перепосіви з виявленим інтенсивним ростом колоній мікроорганізмів вважають утвореними розчином меду без антибактеріальної дії. Додатково готують аналогічні за об’ємом розчини меду в м’ясо-пептонному бульйоні 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 та контрольний зразок м’ясо-пептонного бульйону, які засівають культурою тест-штаму Staphylococcus aureus. Як тверде живильне середовища використовують жовтково-сольовий агар. Перепосів засіяних та інкубованих розчинів меду і контрольного зразка м’ясо-пептонного бульйону на жовтково-сольовий агар та їх наступну інкубацію проводять для кожного розчину меду і контрольного зразка м’ясо-пептонного бульйону. При цьому використовують мед, що зберігався в умовах, які виключають зміни хімічного складу меду та його фізичних і антибактеріальних властивостей. Кінцеве визначення антибактеріальної активності меду по відношенню до Staphylococcus aureus здійснюють, виходячи з концентрацій меду, що виявляють бактеріостатичну дію за критеріями: перепосіви з виявленим слабким ростом колоній мікроорганізмів, вважають пригніченими розчином меду із помірними бактеріостатичними властивостями, а перепосіви з виявленим помірним ростом колоній мікроорганізмів, вважають пригніченими розчином меду із слабкими бактеріостатичними властивостями.
Способ определения антибактериальной активности меда по отношению к Staphylococcus aureus, при котором готовят одинаковые по объему растворы меда в мясо-пептонном бульоне 1:5, 1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, засевают культурой тест-штамма Staphylococcus aureus, инкубируют в течение 24–48 часов при 37°C и далее осуществляют перепосев засеянных раствором меда на твердую питательную среду, инкубируют перепосев в течение 24–48 часов при 37°C, и определяют антибактериальную активность меда по отношению к Staphylococcus aureus по критериям: перепосевы, в которых не обнаружили рост колоний, считают угнетенными раствором меда с бактерицидными свойствами, перепосевы с выявленным ростом колоний микроорганизмов, считают подавленными раствором меда с бактериостатическими свойствами, а перепосевы с выявленным интенсивным ростом колоний микроорганизмов считают образованными раствором меда без антибактериального действия. Дополнительно готовят аналогичные по объему растворы меда в мясо-пептонном бульоне 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 и контрольный образец мясо-пептонного бульона, которые засевают культурой тест-штамма Staphylococcus aureus. Как твердую питательную среду используют желтково-солевой агар. Перепосев засеянных и инкубированных раствором меда и контрольного образца мясо-пептонного бульона на желтково-солевой агар и их последующую инкубацию проводят для каждого раствора меда и контрольного образца мясо-пептонного бульона. При этом используют мед, хранившийся в условиях, исключающих изменение химического состава меда и его физических и антибактериальных свойств. Конечное определение антибактериальной активности меда по отношению к Staphylococcus aureus осуществляют, исходя из концентраций меда, оказывающих бактериостатическое действие по критериям: перепосевы с выявленным слабым ростом колоний микроорганизмов, считают подавленными раствором меда с умеренными бактериостатическими свойствами, а перепосевы с выявленным умеренным ростом колоний микроорганизмов, считают подавленными раствором меда со слабыми бактериостатическими свойствами.
A method for determining the antibacterial activity of honey in relation to Staphylococcus aureus, which produces the same amount of honey solution in the meat-peptone broth 1:5, 1:10, 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, is sown with a culture of the Staphylococcus aureus test strain, incubated for 24–48 hours at 37°C, and then transposing the injected honey solutions onto a solid medium, incubating overdoses for 24–48 hours at 37°C, and determined the antibacterial activity of honey about to the Staphylococcus aureus according to the criteria: re-seeding, in which the growth of colonies was found, considered the suppressed honey solution with bactericidal properties, re-seeding with detected growth of colonies of microorganisms, is considered suppressed honey solution with bacteriostatic properties, and re-seeding with revealed intensive growth of colonies of microorganisms is considered to be formed by a solution of honey without antibacterial action. In addition, similar amounts of honey in a meat-peptone broth 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 and a control sample of meat-pepton broth that are sown with a culture of the Staphylococcus aureus strain culture are prepared. As a solid nutrient medium, use yolk-salt agar. Transfer of sown and incubated honey solutions and a control sample of meat-peptone broth onto yolk-salt agar and their subsequent incubation are carried out for each solution of honey and a control sample of meat-pepton broth. It uses honey stored in conditions that exclude changes in the chemical composition of honey and its physical and antibacterial properties. The final determination of the antibacterial activity of honey in relation to Staphylococcus aureus is based on the concentration of honey that exhibits bacteriostatic action according to the criteria: re-seeding with detected weak growth of microorganism colonies, considered suppressed solution of honey with moderate bacteriostatic properties, and re-seeding with detected moderate growth of microorganism colonies, they are considered suppressed with honey with weak bacteriostatic properties.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9599
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Patent_129688.pdf180,24 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University