DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
---Кафедра акушерства і хірургії >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9612

Название: Сонографічне дослідження при кістах яєчників у корів-первісток
Другие названия: Сонографическое исследование при кистах яичников у коров-первотелок
Sonographic studies in ovarian cysts by first-calf cows
Авторы: Ревунець, А. С.
Ревунец, А. С.
Revunets, А.
Грищук, Г. П.
Hryshchuk, H.
Веремчук, Я. Ю.
Veremchuk, Ya.
Ключевые слова: сонографічне (ультразвукове) дослідження
сонографическое (ультразвуковое) исследование
sonographic (ultrasound) study
кісти яєчників
кисты яичников
ovarian cysts
полікістоз
поликистоз
polycystic
патологія яєчників
патология яичников
ovarian pathology
корова-первістка
корова-первотелка
first-calf cow
Issue Date: 2016
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Ревунець А. С. Сонографічне дослідження при кістах яєчників у корів-первісток / А. С. Ревунець, Г. П. Грищук, Я. Ю. Веремчук // Проблеми заразної та незаразної патології тварин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю каф. паразитології, вет.-сан. експертизи та зоогігієни, 2–4 листоп. 2016 р. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – С. 135–138.
Аннотация: Інтенсивне підвищення продуктивності великої рогатої худоби залежить від умов годівлі, утримання і правильної організації роботи по відтворенню стада. Успішне виконання заходів з ліквідації неплідності корів на будь-якій тваринницькій фермі неможливе без контролю лікаря ветеринарної медицини, що дозволяє планувати на протязі календарного року запуск, роди, осіменіння тварин, своєчасно поповнювати стадо молодняком, кваліфіковано проводити вибраковку тварин, нездатних до відтворення. Досягнення цієї мети можливе лише на основі постійних діагностичних досліджень на тільність і неплідність, а також щоденного ведення показників відтворення обліку маточного поголів’я [1-4].
Интенсивное повышение продуктивности крупного рогатого скота зависит от условий кормления, содержания и правильной организации работы по воспроизводству стада. Успешное выполнение мероприятий по ликвидации бесплодия коров на любой животноводческой ферме невозможно без контроля врача ветеринарной медицины, позволяет планировать в течение календарного года запуск, роды, осеменение животных, своевременно пополнять стадо молодняком, квалифицированно проводить выбраковку животных, способных к воспроизводству. Достижение этой цели возможно лишь на основе постоянных диагностических исследований на тельность и бесплодие, а также ежедневного ведения показателей воспроизводства учета маточного поголовья [1–4].
The intensive increase in the productivity of cattle depends on the conditions of feeding, maintenance and proper organization of work on reproduction of the herd. Successful implementation of measures on the elimination of infertility of cows in any livestock farm is impossible without the control of a veterinary medicine doctor, which allows to plan, during the calendar year, the launch, breeding, insemination of animals, timely replenish the herd of young, qualified breeding of animals that are incapable of reproduction. Achievement of this goal is possible only on the basis of constant diagnostic studies on the integrity and infertility, as well as daily maintenance of the reproduction index of the stock population [1–4].
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9612
ISBN: 966-05-0084-Х
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Mk_PZ_i_NPT_2016_135-138.pdf263,12 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University