DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9630

Название: Порівняльна характеристика продуктивності корів-первісток сучасних молочних порід в умовах одного господарства
Другие названия: Сравнительная характеристика продуктивности коров-первотелок современных молочных пород в условиях одного хозяйства
Сomparative characteristics of first-calf cows productivity of modern dairy breeds under the condition of one farm
Авторы: Пелехатий, М. С.
Пелехатый, Н. С.
Pelekhaty, M.
Піддубна, Л. М.
Поддубная, Л. М.
Piddubna, L.
Кочук-Ященко, О. А.
Кочук-Ященко, А. А.
Kochuk-Yashchenko, O.
Кучер, Д. М.
Кучер, Д. Н.
Kucher, D.
Ключевые слова: Голштинська молочна порода
Голштинская молочная порода
Holstein dairy breed
Українські чорно-ряба та червоно-ряба молочні породи
Украинские черно-пестрая и красно-пестрая молочные породы
Ukrainian Black-and-White and Red-and-White dairy breeds
молочна продуктивність
молочная продуктивность
milk productivity
відтворна здатність
воспроизводительная способность
reproductive capacity
сила впливу
сила влияния
the impact
економічна ефективність
экономическая эффективность
economic efficiency
Issue Date: 2017
Издатель: Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України
Библиографическое описание: Порівняльна характеристика продуктивності корів-первісток сучасних молочних порід в умовах одного господарства / М. С. Пелехатий, Л. М. Піддубна, О. А. Кочук-Ященко, Д. М. Кучер // Біологія тварин. – 2017. – Т. 19, № 3. – С. 69–76.
Аннотация: Проведено порівняльний аналіз використання корів-первісток голштинської та українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід у приватній агрофірмі «Єрчики» Попільнянського району Житомирської області. Досліджено, що корови голштинської породи, отримані при відтворному схрещуванні, в межах цього господарства значно переважають за молочною продуктивністю ровесниць вихідних українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід, особливо за кількісними ознаками. Це доводить ефективність і доцільність подальшої голштинізації молочної худоби за умов належного вирощування ремонтного молодняку та науково обґрунтованої годівлі дійних корів. Встановлено, що підвищення частки спадковості голштинської породи до отримання висококровних і чистопородних голштинів (більше 93,7 %) практично не погіршує відтворної здатності тварин – обстежені корови-первістки характеризуються майже однаковим коефіцієнтом відтворної здатності. Згідно з проведеним дисперсійним аналізом, частка породної належності у загальній мінливості досліджуваних ознак варіює у межах 0,34–12,6 %, однак показники молочної продуктивності зумовлені породною належністю у середньому на 7 %, а параметри відтворної здатності – на 0,8 %. Вірогідний вплив породність спричиняє на мінливість таких ознак молочної продуктивності, як надій за 305 днів лактації, кількість молочного жиру і білка, відносна молочність. Вплив породності на ознаки відтворної здатності в усіх випадках виявився несуттєвим. Доведено, що з економічної точки зору для виробництва молока в умовах приватної агрофірми «Єрчики» найефективнішим є розведення тварин голштинської породи, які за рівнем рентабельності вдвічі переважають корів українських молочних порід.
Проведен сравнительный анализ использования коров-первотелок голштинской и украинских черно-пестрой и красно-пестрой молочных пород в частной агрофирме «Ерчики» Попельнянского района Житомирской области. Доказано, что коровы голштинской породы, полученные путем воспроизводительного схрещивания, в пределах данного хозяйства значительно превосходят по молочной продуктивности сверстниц украинских черно-пестрой и красно-пестрой молочных пород, особенно по количественным признакам. Это доказывает эффективность и целесообразность дальнейшей голштинизации молочного скота в условиях надлежащего выращивания ремонтного молодняка и научно обоснованного кормления дойных коров. Установлено, что повышение доли наследственности голштинской породы, до получения высококровных и чистопородных голштинов (более 93,7 %), практически не ухудшает воспроизводительной способности животных – обследованные коровы-первотелки характеризуются почти одинаковым коэффициентом воспроизводительной способности. Согласно проведенного дисперсионного анализа, доля породной принадлежности в общей изменчивости исследуемых признаков варьирует в пределах 0,34–12,6 %, однако показатели молочной продуктивности обусловлены породной принадлежностью в среднем на 7 %, а параметры воспроизводительной способности – на 0,8 %. Достоверное влияние породность оказывает на изменчивость таких признаков молочной продуктивности, как удой за 305 дней лактации, количество молочного жира и белка, относительная молочность. Влияние породности на признаки воспроизводительной способности во всех случаях оказалось несущественным. Доказано, что с экономической точки зрения для производства молока в условиях частной агрофирмы «Ерчики» наиболее эффективным является разведение животных голштинской породы, которые по уровню рентабельности вдвое превосходят коров украинских молочных пород.
The paper deals with the results of comparative analysis of using first-calf cows of Holstein, Ukrainian Black-and-White and Red-and-White dairy breeds of private agricultural company «Yerchyky» in Popilnyansky district, Zhytomyr region. The results of our research work indicate that Holstein cows of this farm, which were obtained by reproductive crossing, surpassed those of the same age cows of Ukrainian Black-and-White and Red-and-White dairy breeds in milk productivity, especially in quantitative traits. This proves the effectiveness and expediency of further holsteinisation of dairy cattle if will be provided good growing of remount heifers, scientific and reasonable feeding of dairy herd. It has been established that increasing the share of heredity of Holstein breed, until getting high blood and purebred Holstein (over 93.7 %) practically does not make worst the reproductive capacity of animals, because all first-calf cows are characterized by almost the same reproductive capacity index. The proportion of breed belonging in the total variability of traits varied within 0.34–12.6 %, but rates of milk production due to waste belonging average of 7 %, the parameters of reproductive capacity – 0.8 % according to conducted analysis of variance. Breeding makes the reliable effects on variability of such traits of milk productivity as milk yield at 305 days of lactation, the amount of milk fat and milk protein, relative milk production, milk fat and protein. Significant impact of breed belonging on reproductive capacity was not observed and in all times it was unreliable. The paper proves that from the economic point of view the animals breedings of Holstein is the most effective for milk yielding under the conditions of Yerchyky, which have twice bigger level of profitability than cows of Ukrainian dairy breeds.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9630
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
IBT_2017_19_3_69-76.pdf418,14 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University