DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9633

Название: Вплив різних варіантів підбору на молочну продуктивність і екстер’єрний тип корів української чорно-рябої молочної породи
Другие названия: Влияние различных вариантов подбора на молочную продуктивность и экстерьерный тип коров украинской черно-пестрой молочной породы
The influence of different varieties of selection on dairy productivity and exterior type of Ukrainian Black-and-White dairy breed
Авторы: Кочук-Ященко, О. А.
Кочук-Ященко, А. А.
Kochuk-Yaschenko, O.
Ключевые слова: українська чорно-ряба молочна порода
украинская черно-пестрая молочная порода
Ukrainian Black-and-White dairy breed
лінійна оцінка
линейная оценка
linear estimation
екстер’єрний тип
экстерьерный тип
exterior type
молочна продуктивність
молочная продуктивность
milk productivity
Issue Date: 2017
Издатель: Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція; Крок
Библиографическое описание: Кочук-Ященко О. Вплив різних варіантів підбору на молочну продуктивність і екстер’єрний тип корів української чорно-рябої молочної породи / О. Кочук-Ященко // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 30 листоп. 2017 р. – Тернопіль : Крок, 2017. – Ч. 1. – С. 83–85.
Аннотация: При розведенні тварин за лініями одним із методів підбору є крос ліній, який супроводжується найчастіше однорідним підбором з обов’язковим врахуванням поєднуваності ліній. Вважають, що цінні якості однієї лінії, доповнюючи якості іншої або виправляючи характерні для неї недоліки, збагачують в своєму поєднанні спадковість потомства, яке одержують при міжлінійних кросах [1, 2]. У селекції молочної худоби одним із важливих питань щодо ефективності ведення заводських ліній у породі є неохідність постійного їхнього моніторингу за допомогою комп’ютерного аналізу на основі створеної бази даних племінних господарств при внутрішньо лінійному розведенні, кросах ліній, поєднанні окремих бугаїв. Постійний процес системного моніторингу секційної інформації є запорукою генетичного поліпшення стад за продуктивністю і екстер’єром потомства, за рахунок пошуку найбільш вдалих поєднань ліній із залученням серед продовжувачів ліній бугаїв-лідерів порід [2, 3, 4]. Тому метою проведених нами досліджень було вивчення ефективності впливу поєднання різних ліній на екстер’єрний тип та молочну продуктивність корів-первісток української чорно-рябої молочної породи ПАФ «Єрчики».
При разведении животных по линиям одним из методов подбора является кросс линий, который сопровождается чаще всего однородным подбором с обязательным учетом сочетаемости линий. Считают, что ценные качества одной линии, дополняя качества другой или исправляя характерные для нее недостатки, обогащают в своем сочетании наследственность потомства, которое получают при межлинейных кроссах [1, 2]. В селекции молочного скота одним из важных вопросов эффективности ведения заводских линий в породе является необходимость постоянного их мониторинга с помощью компьютерного анализа на основе созданной базы данных племенных хозяйств при внутрилинейном разведении, кроссах линий, сочетании отдельных быков. Постоянный процесс системного мониторинга секционной информации является залогом генетического улучшения стад по производительности и экстерьерам потомства, за счет поиска наиболее удачных сочетаний линий с привлечением среди продолжателей линий быков-лидеров пород [2, 3, 4]. Поэтому целью проведенных нами исследований было изучение эффективности воздействия сочетания различных линий на экстерьерный тип продуктивности коров-первотелок украинской черно-рябой молочной породы ЧАФ «Ерчики».
When breeding animals by lines, one of the methods of selection is a cross line, which is often accompanied by a homogeneous selection, with due regard to the combination of lines. It is believed that the valuable qualities of one line, complementing the quality of another, or correcting the deficiencies characteristic of it, enrich in their combination the heredity of the offspring, which is obtained between linear crosses [1, 2]. In the selection of dairy cattle, one of the important issues regarding the efficiency of conducting factory lines in the breed is the unavailability of continuous monitoring by means of computer analysis based on the established database of breeding farms with intra-linear breeding, cross-lines, and the combination of separate bulls. The continuous process of systematic monitoring of sectional information is a guarantee of genetic improvement of herds by productivity and extermination of offspring, due to the search for the most successful combinations of lines with the involvement of breeder line breeders [2, 3, 4]. Therefore, the purpose of our research was to study the effectiveness of the effect of the combination of different lines on the exterior type and the milk productivity of the first-born cows of the Ukrainian black-and-white milk breed PAF «Yerchyry».
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9633
ISBN: 978-617-692-448-7
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
MKМNSUDRVP_2017_1_83–85.pdf1,85 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University