DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Технологічний >
Кафедра годівлі, розведення тварин та збереження біорізноманіття >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9652

Название: Якість і безпечність свинини за використання в раціонах молодняку свиней різних доз тритикале
Другие названия: Качество и безопасность свинины при использовании в рационах молодняка свиней различных доз тритикале
Quality and safety of pork when using various doses of triticale in diets of young pigs
Авторы: Савчук, І. М.
Савчук, И. Н.
Savchuk, I.
Степаненко, В. М.
Степаненко, В. Н.
Stepanenko, V.
Мельничук, О. П.
Мельничук, А. П.
Melnichuk, А.
Ключевые слова: тритикале
triticale
кормова база
кормовая база
feed base
радіонукліди
радионуклиды
radionuclides
раціони молодняка свиней
рационы молодняка свиней
ration of young pigs
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет; Житомирський державний університет імені Івана Франка
Библиографическое описание: Савчук І. М. Якість і безпечність свинини за використання в раціонах молодняку свиней різних доз тритикале / І. М. Савчук, В. М. Степаненко, О. П. Мельничук // Проблеми виробництва і переробки продовольчої сировини та якість і безпечність харчових продуктів : зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 трав. 2019 р. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – С. 302–306.
Аннотация: Одним із шляхів розширення кормової бази є використання нетрадиційних компонентів, особливо з огляду на постійне зростання площ посівів зернових культур, більш стійких до змін клімату. Однією з перспективних зернових культур є гібрид пшениці і жита – тритикале [1]. Тритикале відрізняється високим потенціалом урожайності, підвищеним умістом білку і незамінних амінокислот, що визначає його біологічну та харчову цінність, а також кормові якості. Зерно тритикале не поступається зерну пшениці за вмістом макро- і мікроелементів [2]. Ще одна особливість тритикале – відносно висока енергетична насиченість, за якою воно поступається лише кукурудзі.
Одним из путей расширения кормовой базы является использование нетрадиционных компонентов, особенно учитывая постоянный рост площадей посевов зерновых культур, более устойчивых к изменениям климата. Одной из перспективных зерновых культур является гибрид пшеницы и ржи – тритикале [1]. Тритикале отличается высоким потенциалом урожайности, повышенным содержанием белка и незаменимых аминокислот, определяет его биологическую и пищевую ценность, а также кормовые качества. Зерно тритикале не уступает зерну пшеницы по содержанию макро- и микроэлементов [2]. Еще одна особенность тритикале – относительно высокая энергетическая насыщенность, по которой оно уступает только кукурузе.
One of the ways to expand the forage base is to use non-traditional components, especially in view of the constantly growing areas of crops that are more resistant to climate change. One of the most promising grain crops is the hybrid of wheat and rye – triticale [1]. Triticale has a high potential of yield, increased protein content and essential amino acids, which determines its biological and nutritional value, as well as fodder qualities. The grain of triticale is not inferior to grain of wheat by the content of macro- and trace elements [2]. Another feature of triticale is the relatively high energy saturation, in which it is inferior only to corn.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9652
Appears in Collections:Матеріали конференцій
Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PVPPS_2019_302-306.pdf79,32 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University