DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра економіки, підприємництва та туризму >
Матеріали конференцій >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9667

Название: Специфіка інфраструктурного забезпечення розвитку сільських територій
Другие названия: Специфика инфраструктурного обеспечения развития сельских территорий
Specificity of infrastructure provision of rural areas development
Авторы: Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Ключевые слова: сільські території
сельские территории
rural areas
родове поселення
родовое поселение
family homestead settlement
координаційна рада
координационный совет
coordination board
Issue Date: 2016
Издатель: Національний університет біоресурсів і природокористування України; Компринт
Библиографическое описание: Плотнікова М. Ф. Специфіка інфраструктурного забезпечення розвитку сільських територій / М. Ф. Плотнікова // Маркетинг і логістика в агробізнесі : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф., 13 жовт. 2016 р. – К. : Компринт, 2016. ‒ С. 85−87.
Аннотация: Формування цілісної системи інфраструктурного забезпечення сільських територій зумовлене рівномірністю та планомірністю свого розвитку як багатофункціональної та багатовекторної структури, що підвищує соціально-економічну доцільність її діяльності. Враховуючи, що розвиток є процесом взаємоузгодженого удосконалення частин з подальшим їх об’єднанням в систему, що володіє вищим рівнем енергії, потужності та потенціалу, а, отже, функціональних можливостей, вона (система) є проявом цілеспрямованого планомірного структурного й спрямованого розвитку, швидкість якого (розвитку) зростає в міру нарощування потенціалу цілого та його частин. Щодо системи сільські території це знаходить своє відображення в узгодженому, взаємопов'язаному та взаємообумовленому розвитку адміністративно-територіальної одиниці як єдності природно-ресурсних, соціальних, економічних, екологічних, технологічних, інформаційно-енергетичних систем та відносини як складових елементів цілого, що впливають одне на одне, на основі інноваційно-інвестиційних чинників їх забезпечення за циклічного характеру прояву. Тому сутність розвитку найкраще розкривається в узгодженій єдності взаємодій елементів на всіх рівнях за умови інформаційно-енергетичного обміну.
Формирование целостной системы инфраструктурного обеспечения сельских территорий обусловлено равномерностью и планомерностью своего развития как многофункциональной и многовекторной структуры, которая повышает социально-экономическую целесообразность ее деятельности. Учитывая, что развитие является процессом взаимного усовершенствования частей с последующим их объединением в систему, обладающую высоким уровнем энергии, мощности и потенциала, а, следовательно, функциональных возможностей, она (система) является проявлением целенаправленного планомерного структурного и направленного развития, скорость которого (развития) растет по мере наращивания потенциала целого и его частей. Относительно системы сельских территорий это находит свое отражение в согласованном, взаимосвязанном и взаимообусловленном развитии административно-территориальной единицы как единства природно-ресурсных, социальных, экономических, экологических, технологических, информационно энергетических систем и отношения как составных элементов целого, влияют друг на друга, на основе инновационно-инвестиционных факторов их обеспечения по циклическому характеру проявления. Поэтому сущность развития лучше всего раскрывается в согласованном единстве взаимодействий элементов на всех уровнях при условии информационно-энергетического обмена.
The formation of an integrated system of infrastructure provision of rural areas is conditioned by the uniformity and regularity of its development as a multifunctional and multi-vector structure that increases the socio-economic feasibility of its activities. Given that development is a process of mutually harmonized improvement of parts with their further integration into a system that has a higher level of energy, power and potential, and, therefore, functional capabilities, it (the system) is a manifestation of purposeful, systematic structural and directional development, the speed of which (development) grows as the potential of the whole and its parts grows. Regarding the system of rural territories, this is reflected in the coherent, interrelated and interdependent development of the administrative-territorial unit as the unity of natural resources, social, economic, ecological, technological, informational and energy systems and relations as components of the whole, affecting one on one, on the basis of innovation-investment factors of their provision for the cyclic nature of the manifestation. Therefore, the essence of development is best disclosed in the coordinated unity of the interactions of elements at all levels under the condition of information and energy exchange.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9667
ISBN: 978-966-929-235-3
Appears in Collections:Матеріали конференцій

Files in This Item:

File Description SizeFormat
MLA_2016_85-87.pdf178,38 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University