DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2018, № 11 (72) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9757

Название: Механізми управління розвитком територіальних громад
Другие названия: Mechanism of management of development of territorial communities
Механизм управления развитием территориальных общин
Авторы: Присяжнюк, О. Ф.
Prysiazhniuk, O.
Плотнікова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Плотникова, М. Ф.
Ключевые слова: розвиток
development
развитие
публічне управління
public administration
общественное управление
об’єднані територіальні громади
united territorial communities
объединенные территориальные общины
механізми
mechanisms
механизмы
Issue Date: 2018
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Присяжнюк О. Ф. Механізми управління розвитком територіальних громад / О. Ф. Присяжнюк, М. Ф. Плотнікова // Наукові горизонти. – 2018. – № 11 (72). – С. 56–61.
Аннотация: Україна як європейськоорієнтовна країна має три рівні управління та врядування: держава, регіон, громада, кожен з яких має своїх представників (посадовців) з визначеними колом прав та обов’язків. Двоїстий характер зв’язків між ними (органи державної влади та самоврядування) визначає подальші перспективи формування системи управління територіями та сприяє пошуку дієвих механізмів управління їх розвитком. Визначення повноважень кожного рівня управління та надання всіх вихідних можливостей для їх реалізації дозволить посилити соціально-економічну спроможність розвитку країни через підвищення стійкості окремих громад. Дослідження теоретично доповнює сутність публічного управління, який розглядаємо як цільовий механізм, що включає систему елементів спрямованих на досягнення добробуту, інклюзивність розвитку партисипативної територіальної громади та примноження природно-ресурсного потенціалу території через узгодженість дій між її мешканцями, суб’єктами державного управління, громадськими організаціями та іншими учасниками у соціально-еколого-економічних сферах суспільного буття. Визначено механізми публічного управління об’єднаними територіальними громадами та сфери їх застосування: залучення інвесторів, активація місцевої підприємницької активності, розвиток стратегічних сфер та підвищення конкурентоспроможності територій. Окреслено складові механізмів розвитку громади як стратегічні орієнтири та індикатори суспільно-економічного зростання та інституційного забезпечення громади, підвищення їх людського, виробничого та державотворчого потенціалу. Створення відповідного мотиваційного механізму публічного управління покликане підвищити конкурентоспроможність громад, поліпшити якість наданих публічних послуг та сприяти підтримці місцевих ініціатив за умови забезпечення суспільної відповідальності громади за розвиток території. Основним засобом забезпечення ефективності та дієвості механізмів є максимізація врахування інтересів жителів громади, створення умов для їх результативної співпраці з керівництвом на засадах демократизму, прозорості та відповідальності за прийняті управлінські рішення. Активізація сучасних механізмів управління розвитком об’єднаних територіальних громад дозволить забезпечити загальнодержавний ефект в економічній, екологічній та соціальній сферах.
Ukraine as a European-oriented country has three levels of management and governance: the state, a region, a community, each of which has its own representatives (officials) with a certain range of rights and responsibilities. The twofold nature of the links between them (public authorities and self-government) determines the future prospects for the formation of the territorial management system and promotes the search for effective mechanisms for managing their development. Determining the competencies of each level of government and providing all outgoing opportunities for their implementation will strengthen the socio-economic ability of the country's development through increasing the resilience of individual communities. The research theoretically complements the essence of public administration, which we consider as the target mechanism, which includes the system of elements aimed at achieving prosperity, the inclusiveness of the development of a participatory territorial community and the increase of the natural resource potential of the territory through the coherence of action between its inhabitants, subjects of state administration, public organizations and other participants in the socio-ecological and economic spheres of social life. The mechanisms of public administration of the united territorial communities and their areas of application are defined: attraction of investors, activation of local entrepreneurial activity, development of strategic spheres and enhancement of the competitiveness of territories. The components of the community development mechanisms as strategic benchmarks and indicators of socio-economic growth and institutional provision of the community, increase of their human, production and state-building potential are outlined. Creating an appropriate motivation mechanism for public administration is intended to increase the competitiveness of communities, improve the quality of provided public services and promote the support of local initiatives, provided that the community's public responsibility for the development of the territory. The main means to ensure the effectiveness and efficiency of the mechanisms is to maximize the interests of the community, to create conditions for their effective cooperation with the leadership on the basis of democracy, transparency and responsibility for the management decisions made. The activation of modern management mechanisms for the development of united territorial communities will ensure the national effect in the economic, ecological and social spheres.
Украина как европейскоориентированная страна имеет три уровня управления: государство, регион, общество, каждый из которых имеет своих представителей (должностных лиц) с определенным кругом прав и обязанностей. Двойственный характер связей между ними (органы государственной власти и самоуправления) определяет дальнейшие перспективы формирования системы управления территориями и способствует поиску эффективных механизмов управления их развитием. Определение полномочий каждого уровня управления и предоставления всех исходных возможностей для их реализации позволит усилить социально-экономическую состоятельность развития страны через повышение устойчивости отдельных общин. Исследование теоретически дополняет сущность публичного управления, которое рассматриваем как целевой механизм, включающий систему элементов направленных на достижение благосостояния, инклюзивность развития партисипативной территориальной общины и приумножения природно-ресурсного потенциала территории через согласованность действий между ее жителями, субъектами государственного управления, общественными организациями и другими участниками в социально-эколого-экономических сферах общественного бытия. Определены механизмы публичного управления объединенными территориальными общинами и сферы их применения: привлечение инвесторов, активация местной предпринимательской активности, развитие стратегических сфер и повышение конкурентоспособности территорий. Определены составляющие механизмов развития общества как стратегические ориентиры и индикаторы общественно-экономического роста и институционального обеспечения общины, повышения их применения: привлечение инвесторов, активация местной предпринимательской активности, развитие стратегических сфер и повышение конкурентоспособности территорий. Определены составляющие механизмов развития общества как стратегические ориентиры и индикаторы общественно-экономического роста и институционального обеспечения общины, повышения их человеческого, производственного и государствостроительного потенциала. Создание соответствующего мотивационного механизма публичного управления призвано повысить конкурентоспособность общин, улучшить качество предоставляемых публичных услуг и способствовать поддержке местных инициатив при условии обеспечения общественной ответственности за развитие территории. Основным средством обеспечения эффективности и действенности механизмов является максимизация учета интересов жителей общины, создание условий для их результативного сотрудничества с руководством на принципах демократизма, прозрачности и ответственности за принятые управленческие решения. Активизация современных механизмов управления развитием объединенных территориальных общин позволит обеспечить общегосударственный эффект в экономической, экологической и социальной сферах.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9757
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2018, № 11 (72)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2018_11_56-61.pdf465,11 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University