DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2019, № 01 (74) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9780

Название: Інформаційно-контрольні аспекти забезпечення оцінювання якості надання туристичних послуг
Другие названия: Information and control aspects of tourism services quality assessment provision
Информационно-контрольные аспекты обеспечения оценки качества предоставления туристических услуг
Авторы: Цаль-Цалко, Ю. С.
Tsal-Tsalko, Yu.
Мороз, Ю. Ю.
Moroz, Yu.
Рябцева, Н. О.
Ryabtseva, N.
Рябцева, Н. А.
Ключевые слова: туристичні послуги
tourism services
туристические услуги
інформація
information
информация
контроль
control
облік
accounting
учет
статистика
statistics
статистична звітність
statistical reporting
статистическая отчетность
Issue Date: 2019
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Цаль-Цалко Ю. С. Інформаційно-контрольні аспекти забезпечення оцінювання якості надання туристичних послуг / Ю. С. Цаль-Цалко, Ю. Ю. Мороз, Н. О. Рябцева // Наукові горизонти. – 2019. – № 1 (74). – С. 63–68.
Аннотация: Досліджено сучасний стан розвитку туризму як важливого ресурсу отримання максимального економічного, соціального та екологічного ефекту, який безпосередньо впливає на якість життя населення. Основними стратегічними цілями розвитку сфери туризму, з урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку України на період до 2026 року, є збільшення кількості іноземних туристів у 2,5 рази, обсягів надходжень до бюджетів у 10 разів, кількості робочих місць у сфері туризму у 5 разів і витрат туристів під час подорожей в України до 80 млрд грн. З’ясовано, що у сфері надання туристичних послуг наразі в Україні відсутні дієві механізми контролю за їх якістю. Визначено, що важливим інструментом контрою якості туристичних послуг є аудит, який може забезпечити попередження можливих ризиків у туристичної діяльності. Сформоване власне бачення сутності інформаційно-контрольних інструментів забезпечення оцінювання якості туристичних послуг. Висвітлено можливості інформаційних ресурсів, одержаних за результатами діяльності підприємств у сфері туризму для оцінювання якості туристичних послуг. Окреслено коло питань, що потребують вирішення для інформаційного забезпечення надання якісних туристичних послуг, зокрема, в побудові сателітного рахунку та удосконаленої статистичної звітності. Відзначено, що інформаційні ресурси для оцінювання якості туристичних послуг можливо одержати через наступне: обстеження відвідувачів; статистичну звітність турагентів і туроператорів; статистичні звіти колективних засобів розміщення; адміністративні дані територіальних громад; фінансову звітність суб’єктів господарювання. Запропоновано упорядкувати спеціалізовану форму статистичної звітності з туризму відповідно з наявними показниками фінансової звітності та доповнити її інформаційними ресурсами для розширення можливостей оцінювання якості туристичного продукту.
The present state of tourism development as an important resource for obtaining the maximum economic, social and ecological effect that directly affects the population life quality is explored. The main strategic goals of tourism development taking into account the current state and trends of Ukraine development for the period up to 2026 are the increase in the number of foreign tourists in 2,5 times, the volume of revenues to the budgets in 10 times, the number of workplaces in the tourism sector in 5 times and the expenses of tourists while traveling to Ukraine up to 80 billion UAH. It is revealed that in the sphere of tourism services in Ukraine there are no effective mechanisms of quality control. It has been determined that an important tool for monitoring of the tourism services quality is an audit, which can ensure the prevention of possible risks in tourism activities. It is formed a vision of the essence of information and control tools for assessing tourism services quality. The possibilities of information resources obtained on the results of enterprises activity in the field of tourism for assessing the quality of tourism services are highlighted. The article outlines the issues that need to be solved for information provision of tourism services quality, in particular, for the construction of a satellite account and improving statistical reporting. It is noted that information resources for assessing the quality of tourism services may be obtained through surveys of visitors; statistical reporting of travel agents and tour operators; statistical reports of collective accommodation facilities; administrative data of territorial communities; financial statements of economic entities. It is suggested to organize a specialized form of statistical reporting on tourism in accordance with the existing indicators of financial reporting and to supplement it with information resources for expanding the possibilities of assessing the quality of the tourism product.
Исследовано современное состояние развития туризма как важного ресурса получения максимального экономического, социального и экологического эффекта, который непосредственно влияет на качество жизни населения. Основными стратегическими целями развития сферы туризма, с учетом современного состояния и тенденций развития Украины на период до 2026 года, является увеличение количества иностранных туристов в 2,5 раза, объемов поступлений в бюджеты в 10 раз, количество рабочих мест в сфере туризма в 5 раз и расходов туристов во время путешествий в Украине до 80 млрд. Установлено, что в сфере предоставления туристических услуг в настоящее время в Украине отсутствуют действенные механизмы контроля за их качеством. Определено, что важным инструментом контролю качества туристических услуг является аудит, который может обеспечить предупреждение возможных рисков в туристической деятельности. Сложившееся свое видение сущности информационно-контрольных инструментов обеспечении оценивания качества туристических услуг. Освещены возможности информационных ресурсов полученных по результатам деятельности предприятий в сфере туризма для оценки качества туристических услуг. Очерчен круг вопросов требующих решения для информационного обеспечения предоставления качественных туристических услуг, в частности, в построении спутникового счета и усовершенствованной статистической отчетности. Отмечено, что информационные ресурсы для оценки качества туристических услуг возможно получить через следующее обследования посетителей; статистическую отчетность турагентов и туроператоров статистические отчеты коллективных средств размещения; административные данные территориальных общин; финансовую отчетность субъектов хозяйствования. Предложено упорядочить специализированную форму статистической отчетности по туризму в соответствии с имеющимися показателями финансовой отчетности и дополнить ее информационными ресурсами для расширения возможностей оценивания качества туристического продукта.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9780
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2019, № 01 (74)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2019_01_63-68.pdf479,92 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University