DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9997

Название: Адміністративно-інноваційні підходи формування соціального та підприємницького капіталу в умовах децентралізації
Другие названия: Административно-инновационные подходы в формировании социального и предпринимательского капитала в контексте децентрализации
Administrative and innovational aproches in social and business capital formation in the context of decentralization
Авторы: Швець, Т. В.
Швец, Т. В.
Shvets, T.
Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Присяжнюк, О. Ф.
Prysiazhniuk, O.
Костюк, Л. П.
Kostyuk, L.
Ключевые слова: публічне управління
публичное управление
public administration
партисипативне управління
партисипативное управление
participatory management
інклюзивний підхід
инклюзивный подход
inclusive approach
малий і середній бізнес
малый и средний бизнес
small and medium business
родова садиба
родовое поместье
family homesteads
родове поселення
родовое поселение
family homestead settlement
Issue Date: 2019
Издатель: Академія економічних наук України; Інститут економічних і соціальних наук Вроцлавського природничого університету; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
Библиографическое описание: Адміністративно-інноваційні підходи формування соціального та підприємницького капіталу в умовах децентралізації [Електронний ресурс] / Т. Швець, М. Плотнікова, О. Присяжнюк, Л. Костюк // Agricultural and resource economics: international scientific e-journal. – 2019. – Vol. 5, № 3. – P. 152–170. – Режим доступу: http://are-journal.com/are/article/view/261/214.
Аннотация: Мета. Метою статті є вивчення досвіду організації підприємницького середовища через механізм інклюзії мешканців громади. Методологія / методика / підхід. Теоретичною та методологічною основою дослідження є системний підхід в управлінні та адмініструванні суспільно-економічним розвитком, парадигма холізму, як базова, з позиції розуміння цілісності процесів. Використання статистичних методів дослідження, таких як ряди динаміки, трендовий і кореляційно-регресійний аналіз дозволили визначити чинники кореляції участі мешканців громади в процесах її розвитку. Проведене соціологічне опитування двохсот респондентів, які представляють мешканців родових садиб і родових поселень України, дозволило виявити механізм підвищення ефективності системи адміністрування та активізації підприємницького середовища, в тому числі з позиції залучення інвестицій на розвиток громади. Результати. Виявлено чинники, що визначають міру впливу участі громади та окремих її мешканців у системі спільних відносин та механізми підвищення мотивації громадян до співпраці та взаємної допомоги. У статті представлено досвід організації підприємницького середовища в умовах об’єднаних територіальних громад України, що реалізується через практику функціонування родових садиб і родових поселень. Запропоновано механізми активізації суспільно-економічних рухів з активізацією діяльності громадських організацій. Оригінальність / наукова новизна. Уперше окреслено роль родових садиб і родових поселень у розвитку підприємництва на сільських територіях. Удосконалено підходи до активізації бізнес-середовища територіальних громад через координацію їхньої діяльності з громадськими організаціями та регіональними органами державного управління. Удосконалено визначення соціального складника підприємницького капіталу. Практична цінність / значущість. Результати дослідження будуть використані для розробки стратегії розвитку територіальних громад локального, регіонального та національного рівня як складова частина системи публічного управління й адміністрування, що реалізуються через ініціативу «знизу».
Цель. Целью статьи является изучение опыта организации предпринимательской среды через механизм инклюзии жителей общины. Методология / методика / подход. Теоретической и методологической основой исследования является системный подход в управлении и администрировании общественно-экономическим развитием, парадигма холизма, как базовая, с позиции понимания целостности процессов. Использование статистических методов исследования, таких как ряды динамики, трендовый и корреляционно-регрессионный анализ позволили определить факторы корреляции участия жителей общины в процессах ее развития. Проведен социологический опрос двухсот респондентов, представляющих жителей родовых усадеб и родовых поселений Украины, позволило выявить механизм повышения эффективности системы администрирования и активизации предпринимательской среды, в том числе с позиции привлечения инвестиций на развитие общества. Результаты. Выявлены факторы, определяющих степень влияния участия общества и отдельных ее жителей в системе общих отношений и механизмы повышения мотивации граждан к сотрудничеству и взаимной помощи. В статье представлен опыт организации предпринимательской среды в условиях объединенных территориальных общин Украины, которая реализуется через практику функционирования родовых усадеб и родовых поселений. Предложены механизмы активизации общественно-экономических движений с активизацией деятельности общественных организаций. Оригинальность / научная новизна. Впервые определены роль родовых поместий и родовых поселений в развитии предпринимательства на сельских территориях. Усовершенствованы подходы к активизации бизнес-среды территориальных общин при координации их деятельности с общественными организациями и региональными органами государственного управления. Усовершенствовано определение социальной составляющей предпринимательского капитала. Практическая ценность / значимость. Результаты исследования будут использованы для разработки стратегии развития территориальных общин локального, регионального и национального уровня как составляющая системы публичного управления и администрирования, реализуемых через инициативу «снизу».
Purpose. The aim of the article is to study the experience of the organization of the business environment through the mechanism of inclusion of community residents. Methodology / approach. The theoretical and methodological basis of the study is a systematic approach to the management and administration of socio-economic development, the paradigm of holism as a base. It also illustrates the study and takes into account the understanding of the integrity of the processes. The use of statistical methods of research, such as series of dynamics, trend and correlation and regression analysis allowed to determine the factors of correlation of community participation in the processes of its development. A sociological survey of two hundred respondents representing residents of ancestral estates and ancestral settlements of Ukraine was conducted, which allowed to identify a mechanism for improving the efficiency of the system of administration and activation of the business environment, including from the standpoint of attracting investments for the development of society. Results. The factors determining the degree of influence of participation of society and its individual inhabitants in the system of General relations are revealed. The mechanisms of increasing citizens' motivation for cooperation and mutual assistance are evaluated. The article presents the experience of the organization of the business environment in the united territorial communities of Ukraine, which is implemented through the practice of functioning of ancestral estates and ancestral settlements. Mechanisms of intensification of social-and-economic movements with activity activation of public organizations are offered. Originality / scientific novelty. For the first time, the author defined the role of family homesteads and family homestead settlement in the development of entrepreneurship in rural areas. The article also illustrates the improved approaches to the activation of the business environment of territorial communities, their coordination with public organizations and regional government bodies. The article improves the definition of the social component of entrepreneurial capital. Practical value / implications. The results of the study will be used to develop a strategy for the development of local, regional and national communities as part of the system of public administration, implemented through the initiative «from below».
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9997
ISSN: 2414-584Х
Appears in Collections:Статті
Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ARE_2019_3_152-170.pdf590,85 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University