DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
203 – Садівництво та виноградарство >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/11540

Название: Урожайність та якість ягід сортів чорної смородини залежно від ураження бокальчастою іржею в умовах дослідного поля ЖНАЕУ
Другие названия: Yield and quality of berries of black currant varieties depending on the defeat of goblet rust in the experimental field of ZhNAEU
Авторы: Карбовська, Т. О.
Karbovska, T.
Ключевые слова: смородина чорна
black currant
бокальчаста іржа
goblet rust
аскорбінка
ascorbic acid
урожайність
yield
проміжний господар
intermediate host
сорт
variety
стійкість
stability
якість
quality
Issue Date: 2020
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Карбовська Т. О. Урожайність та якість ягід сортів чорної смородини залежно від ураження бокальчастою іржею в умовах дослідного поля ЖНАЕУ : кваліфікаційна робота : спец. 203 «Садівниство та виноградарство» / Поліський нац. ун-т, каф. захисту рослин ; наук. кер. Бакалова А. В. – Житомир, 2020. – 26 с.
Аннотация: В кваліфікаційній роботі наведено сорти смородини чорної, які вивчались у роботі на рахунок стійкості до грибної хвороби бокальчастої іржі, де ступінь ураження становить від 7,3 до 19,5 %. Щодо стійкості до цієї хвороби то найбільш стійкими сортами виявились сорти Ювілейна Копаня, Володимирівська, де ступінь ураження хворобою варіювала на 12,2; 11,7 та 8,3 % в порівнянні із сортом стандартом, вітамін С або аскорбінова кислота зменшується за різної за ступенем стійкості сортів. У стійких сортів її показник збільшується від 10,6 до 14,1 г, середньо стійких наближено до 9,9 г а нестійкі сорти цей показник якості ягід становить 6,0 – 6,8 г. Отже, імунність стійких сортів вища до хвороби бокальчаста іржа, оскільки вміст вітаміну С, тримається на вищому рівні. Результати досліджень мають актуальні показники, що дають змогу аналізувати урожай. Аналіз досліджень свідчить про те, що при ураженні смородини чорної бокальчастою іржею різних сортів урожайність ягід збільшується від 0,5 до 1,8 т/га. Формування енергетичного підходу зіграло надзвичайно велике значення, а саме: розробка і впровадження нових прогресивних технологій, що забезпечують збереження енергії, вирощування стійких сортів смородини чорної. Дані по визначенню енергетичної ефективності дають можливість отримати чистої енергії 38490 мДж /га при коефіцієнті енергетичної ефективності 1,78 одиниці та отримати чистого прибутку від 60622 до 88045 грн. /га при рентабельності від 533 до 638 %. щодо сортової стійкості.
The qualification work presents varieties of black currant, which were studied in the work due to resistance to fungal disease of goblet rust, where the degree of damage is from 7.3 to 19.5%. In terms of resistance to this disease, the most resistant varieties were the varieties Jubilejna Kopanya, Volodymyrivska, where the degree of disease varies by 12.2; 11.7 and 8.3% in comparison with the standard variety, vitamin C or ascorbic acid decreases with different degrees of resistance of varieties. In resistant varieties, its rate increases from 10.6 to 14.1 g, medium-resistant varieties are close to 9.9 g and unstable varieties, this indicator of berry quality is 6.0 - 6.8 g. Thus, the immunity of resistant varieties is higher against the disease of glass rust, because the content of vitamin C is maintained at a higher level. The research results have up-to-date indicators that allow to analyze the harvest. The analysis of researches testifies that at defeat of black currant by a glass rust of various grades productivity of berries increases from 0,5 to 1,8 t / hectare. The formation of the energy approach has played an extremely important role, namely: the development and implementation of new advanced technologies that save energy, growing sustainable varieties of black currants. Data on the definition of energy efficiency make it possible to obtain net energy of 38,490 mJ / ha at an energy efficiency ratio of 1.78 units and to obtain a net profit from 60,622 to 88045 UAH. / ha with a profitability of 533 to 638%. regarding varietal stability.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/11540
Appears in Collections:203 – Садівництво та виноградарство

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Karbovsca_TO_203_2020.pdf624,89 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University