DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Роботи аспірантів та докторантів >
101 – Екологія >
Автореферати та дисертації >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13629

Название: Оцінювання впливу несанкціонованого видобутку бурштину на деградацію ґрунтів лісових, аграрних, водно-болотних екосистем
Другие названия: Impact assessment of unauthorized amber mining on soil degradation in forest, agrarian and water-swampy ecosystems
Авторы: Клименко, В. О.
Klymenko, V.
Ключевые слова: екосистеми
ecosystems
діагностика
diagnosis
деградація ґрунтів
soil degradation
ступінь деградації
degree of degradation
ремедіація
remediation
рекультивація
reclamation
моніторинг
monitoring
слабо деградовані
low degraded
частково деградовані
partly degraded
дуже деградовані
highly degraded
сильно деградовані
extremely degraded
Issue Date: 2023
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Клименко В. О. Оцінювання впливу несанкціонованого видобутку бурштину на деградацію ґрунтів лісових, аграрних, водно-болотних екосистем : дис. … д-ра філософії : 101 / Клименко Владислав Олександрович. – Житомир, 2023. – 188 с.
Аннотация: Дисертаційна робота присвячена розв'язанню важливого науково-прикладного завдання, що полягає в оцінюванні впливу несанкціонованого видобутку бурштину на деградацію ґрунтів лісових, аграрних, водно-болотних екосистем. Обсяг несанкціонованого видобутку бурштину в Україні, за оцінками фахівців, складає від 120 до 300 т на сезон, із річним доходом на чорному ринку та контрабандному його переміщенню і насамперед до країн ЄС від 300 до 320 млн доларів США в рік. При цьому слід зазначити, що окрім прямих значних за величинами економічних втрат від несанкціонованого видобутку бурштину, Україна потерпає від втрати родючості ґрунтів на значних територіях, покритих лісами, чагарниками, водно-болотними та сільськогосподарськими угіддями. Причиною втрати родючості дерново-підзолистих супіщаних і дерново-глейових ґрунтів у зоні Полісся є застосування при видобутку бурштину механічного, гідромеханічного способів та розкопів у вигляді шурфів. У зв'язку з цим виникає проблема у проведенні комплексних досліджень з вивчення завдань методології та діагностики оцінки станів ґрунтів, порушених несанкціонованим видобутком бурштину, їх класифікації і моніторингу, обґрунтуванню технологій, механізмів та інструментів їх ремедіації і рекультивації з дотриманням законів охорони природи і використання природних ресурсів. Мета досліджень полягала в оцінюванні впливу несанкціонованого видобутку бурштину на деградацію ґрунтів лісових, аграрних, водно-болотних екосистем. Об'єкт дослідження – явище формування просторової неоднорідності показників родючості ґрунтів лісових, аграрних, водно-болотних екосистем, порушених несанкціонованим видобутком бурштину. Предмет досліджень – комплекс показників, які характеризують стан, режими, властивості ґрунтів екосистем, порушених несанкціонованим видобутком бурштину. Методи дослідження. Під час виконання дисертаційної роботи використовувались методи: системного аналізу, узагальнення, аналогій синтезу, порівнянь. Фізичні, агрохімічні показники ґрунтів досліджувались за загальноприйнятими методиками в атестованій лабораторії Рівненської філії ДУ «Інститут охорони ґрунтів України». Обробку експериментальних даних здійснювали з використанням програм Microsoft Excel та Statistica. Установлено, що основними причинами несанкціонованого видобутку бурштину є високий відсоток безробіття серед населення північних районів України, недосконалість законів про охорону копалин загальнодержавного значення, неефективна протидія несанкціонованому видобутку бурштину та низька екологічна свідомість у жителів, що проживають у цих районах. Під час несанкціонованого видобутку бурштину ґрунти лісових, аграрних, водно-болотних екосистем зазнають різного ступеня ушкоджень, відповідно потребують їх оцінювання за кількісними та якісними показниками для розробки диференційованих схем їх ремедіації і рекультивації. Негативні наслідки від несанкціонованого видобутку бурштину несуть загрозу соціальним, економічним та екологічним складовим безпеки громад, районів зони Полісся України, зумовлюють стан і рівень їхньої екологічної безпеки. Несанкціонований видобуток бурштину «старателями», який здійснюється методами (способами) розкопів, гідророзмиву ґрунтів і породи під високим тиском, спрямовують ґрунтоутворення на значних територіях екосистем у бік погіршення складу, властивостей, режимів і процесів, що протікають в їхніх ґрунтах та ініціюють процеси їх деградації.
The thesis is dedicated to the solution of significant scientific and applied task based on the assessment of the impact of unauthorized amber mining on soil degradation in forest, agrarian and water swampy ecosystems. According to the assessment of the experts the amount of unauthorized amber mining in Ukraine reaches from 120 to 300 tons a year, with annual income in the black market and its smuggling transition to other countries from 300 to 320 million US dollars a year. It should be admitted that besides direct large-scaled economic loss caused by unauthorized amber mining Ukraine suffers from the loss of soil fertility on large territories covered with woods, bushes, water-swampy and agricultural areas of economic significance. The reason of fertility loss of soddy-podzolic, sandy, sod and clay soils in Polissia zone is the use of machinery, hydromechanical methods and prospect-hole excavations in the process of amber mining. In this connection there arises a problem to carry out complex research in order to study the tasks of methodology and diagnostics of the estimation of soil states disturbed by unauthorized amber mining, their classification, monitoring and substantiation technologies, mechanisms and instruments of their remediation and recultivation keeping to the laws of nature protection and use of mineral resources. The aim of the research. The aim of the research is to estimate the impact of unauthorized amber mining on soil degradation of forest, agrarian, water-swampy ecosystems. The object of the research is the phenomenon of formation of the spatial heterogeneity of soil fertility rates of forest, agrarian, water-swampy ecosystems disturbed by unauthorized extraction of amber. The subject of the research is the complex of indicators which gives characteristic to the state, regime, properties of ecosystem soils disturbed by unauthorized amber mining. Methods of research. In the process of doing research the following methods were used: system analysis, generalization, analogies of synthesis, comparisons. Physical, agrochemical indices of soils were studied according to generally accepted methods at the certified laboratory of Rivne department of state management «Institute of Ukrainian Soil Protection». Experimental date a processing was done with the help of programs Microsoft Excel and Statistics. It is ascertained that the main reason of unauthorized amber mining is high percentage of unemployment among inhabitants of northern regions of Ukraine, imperfection of laws about protection of significant national resources, ineffective counteraction to illegal amber mining and poor ecological consciousness of the inhabitants of these territories. In the process of unauthorized amber mining soils of forest, agrarian, water-swampy ecosystems suffer from different degree of damage and respectively need their assessment as for quantitative and qualitative indicators in order to work out differentiative schemes of their remediation and recultivation. Negative effects of unauthorized amber mining cause threat to social, economic and ecological components of safety for the community, districts of Polissia zone of Ukraine, stipulate the state and level of their ecological safety. Unauthorized amber mining by «amber diggers» performed by methods of excavation, hydrowashing of soils and rocks out under high pressure leads soil formation on large territories of ecosystems to the worsening of their structure, properties, regulations, processes running in the soils and promote the progress of their degradation.
URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13629
Appears in Collections:Автореферати та дисертації

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Diss_Klymenko_VO.pdf5,24 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University