DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2022, т. 25, № 12 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13658

Название: Varietal features of elements of organic soybean cultivation technology
Другие названия: Сортові особливості елементів органічної технології вирощування сої
Авторы: Didora, V.
Дідора, В. Г.
Romantschuk, L.
Романчук, Л. Д.
Kliuchevych, M.
Ключевич, М. М.
Vyshnivskyi, P.
Вишнівський, П. С.
Matviichuk, N.
Матвійчук, Н. Г.
Ключевые слова: varietal composition
сортовий склад
soil fertility
родючість ґрунту
seed inoculation
інокуляція насіння
foliar fertilisation
позакореневе підживлення
soybean yield
урожайність сої
Issue Date: 2022
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Varietal features of elements of organic soybean cultivation technology / V. Didora, L. Romantschuk, M. Kliuchevych [et al.] // Scientific Horizons. – 2022. – Vol. 25, No. 12. – P. 60–68.
Аннотация: A reliable element of the technology for growing environmentally friendly products of early-ripening soybean varieties, and improving soil fertility, is the introduction of environmentally friendly growing technology based on the optimal functioning of the symbiotic system, without using mineral fertilisers, in particular nitrogen and pesticides. The purpose of the research was to explore the effect of inoculation of seeds of diverse soybean varieties with nitrogen-fixing and phosphorus-mobilising preparations, foliar fertilisation and their combination on growth, plant development and productivity under organic cultivation technology. The research was conducted using generally accepted methods, the field method, and the method of statistical evaluation of results. Experimental studies have established that with the introduction of high-yielding soybean varieties, using post-harvest residues (straw, stubble and root residues), green manure and legumes in a short rotation crop rotation, 136 kg of nitrogen and 142 kg of biologically fixed nitrogen enters the soil. It was demonstrated that seed treatment with AgriBacter inoculant and soybean fertilisation with Nanovit Super complex fertiliser ensures a yield of 4.08 t/ha for Mentor and leaves almost 30% of biological nitrogen in the soil. Studies have demonstrated that an integrated approach to the treatment of soybean seeds of the tested varieties with AgriBacter and Phosphoenterin inoculants, a strain of bacteria that decomposes hardly soluble organic phosphates, which in turn contributes to better nutrition of soybean plants, development of the root system, and has a positive effect on the development of an optimal stem density of 410–490 thousand units/ha, which provides an increase in the yield of soybean varieties by 1.88 t/ha. It was established that simultaneous inoculation of seeds and foliar feeding of soybeans with the biologically active complex Nanoactiv with the addition of magnesium sulfate in the macrostage BBCH 60–63 provides the highest yield of Niagara variety – 4.08 t/ha and Astor variety – 2.88 t/ha. Thus, in a shortrotation 4-season crop rotation saturated with legumes, using nitrogenfixing, phosphorus-mobilising preparations and the active growth stimulator Nanovit Super + Magnesium sulfate, soil fertility increases and the nitrogen content in the soil doubles. The scientific results can become the foundation for improving soil fertility, which will ensure sustainable yields in organic soybean cultivation.
Надійним елементом технології вирощування екологічно чистої продукції ранньостиглих сортів сої, а також підвищення родючості ґрунту є впровадження у виробництво екологічно безпечної технології вирощування, яка базується на оптимальному функціонуванні симбіотичної системи, без використання мінеральних добрив, особливо азотних та пестицидів. Метою роботи було вивчення впливу інокуляції насіння різних сортів сої азотфіксуючими і фосформобілізуючими препаратами, позакореневого підживлення та їх поєднання на ріст, розвиток рослин і продуктивність за органічної технології вирощування. При виконанні досліджень використовували загальноприйняті методи, польовий метод, метод статистичного оцінювання результатів. У результаті виконаних експериментальних досліджень встановлено, що за впровадження високоврожайних сортів сої, використання післяжнивних решток (соломи, стерньових і кореневих решток), сидератів та бобових трав в короткоротаційній сівозміні в ґрунт надходить 136 кг азоту та 142 кг біологічно фіксованого азоту. Було досліджено, що обробка насіння інокулянтом АгріБактер та проведення підживлення сої комплексним добривом Нановіт Супер забезпечує врожайність сорту Ментор 4,08 т/га та залишає в ґрунті майже 30 % біологічного азоту. Дослідженнями було доведено, що комплексний підхід до проведення обробки насіння сої досліджуваних сортів інокулянтами АгріБактер та Фосфороентерином, штам бактерій яких розкладає важкорозчинні органічні фосфати, що в свою чергу сприяє кращому живленню рослин сої, розвитку кореневої системи, позитивно впливає на формування оптимальної густоти стеблестою 410–490 тис. шт./га, що забезпечує приріст урожайності сортів сої на 1,88 т/га. Встановлено, що одночасна інокуляція насіння та позакореневе підживлення сої біологічно-активним комплексом Nanoactiv з додаванням Сульфат магнію у макростадії ВВСН 60–63 забезпечує найвищу врожайність сорту Ніагара 4,08 т/га та сорту Астор – 2,88 т/га. Таким чином, в короткоротаційній 4-х пільній сівозміні насиченій зернобобовими культурами при застосуванні азотфіксуючих, фосформобілізуючих препаратів та активного стимулятора росту Нановіт Супер + Сульфат магнію підвищується родючість ґрунту, а вміст азоту в ньому подвоюється. Наукові результати можуть стати основою для вдосконалення родючості ґрунту, що забезпечить формування сталих врожаїв за органічного вирощування сої.
URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13658
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2022, т. 25, № 12

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2022_25_12_60-68.pdf849,06 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University