DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра фінансів і кредиту >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13701

Название: Сучасні підходи до пруденційного регулювання на страховому ринку України
Другие названия: Modern approaches to prudential regulation in the insurance market of Ukraine
Авторы: Віленчук, О. М.
Vilenchuk, О.
Дема, Д. І.
Dema, D.
Куровська, Н. О.
Kurovska, N.
Ключевые слова: платоспроможність
solvency
пруденційне регулювання
prudential regulation
ризики
risks
страховий ринок
insurance market
учасники страхового процесу
participants in the insurance process
Issue Date: 2022
Издатель: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України; ФОП Лібуркіна Л. М.
Библиографическое описание: Віленчук О. М. Сучасні підходи до пруденційного регулювання на страховому ринку України / О. М. Віленчук, Д. І. Дема, Н. О. Куровська // Проблеми економіки. – 2022. – № 2(52). – С. 132–139.
Аннотация: У статті віддзеркалено сучасні підходи до організації та здійснення пруденційного регулювання у сфері страхування. З наукової позиції конкретизовано доцільність вжиття державних регуляторних заходів для зростання ділової активності учасників страхового процесу та підвищення фінансової спроможності компаній виконувати свої договірні зобов'язання. Метою статті є теоретико-методологічне обґрунтування процесів пруденційного регулювання на страховому ринку України. У процесі дослідження виявлено досить позитивну динаміку розвитку ключових індексаторів ринку страхових послуг за 2016–2020 рр. Це стосується, насамперед, показників загальних активів і сформованості страхових резервів, виявлена тенденція спостерігалася на фоні суттєвого скорочення страхових компаній на ринку. Водночас встановлено, що станом на початок 2021 р. три чверті страхових компаній дотримуються вимог платоспроможності та фінансових нормативів. Натомість наголошено, що сучасні умови ризикогенності ринкового середовища вимагають здійснення збалансованої регуляторної та наглядової діяльності на страховому ринку відповідно до загальноєвропейських вимог «Solvency I» та «Solvency II». Критичний аналіз ключових статей Закону України «Про страхування» (2021 р.) щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності свідчить про їх інноваційний характер і спрямованість інтеграції національного ринку у загальноєвропейський страховий простір. Сформульовано авторське бачення пруденційного регулювання, яке полягає у системній координації дій державних і недержавних інституцій страхового ринку для ефективної нейтралізації ймовірних ризиків, пов'язаних з життєдіяльністю суспільства. Визначено концептуальне бачення подальшого розвитку пруденційного регулювання в Україні, яке ґрунтується на трьох складових, а саме: підвищення прозорості в діяльності страхових компаній, зростання вимог до платоспроможності страховиків як гарантії виконання ними договірних зобов'язань, удосконалення системи корпоративного управління як основи забезпечення конкурентоспроможності страховика на ринку. Перспективами подальших досліджень є цифровізація регуляторних процесів на страховому ринку України.
The article reflects modern approaches to the organization and implementation of prudential regulation in the sphere of insurance. From a scientific point, the expediency of taking the State regulatory measures to increase the business activity of participants in the insurance process and enhance the financial capacity of companies to fulfill their contractual obligations is specified. The article is aimed at a theoretical-methodological substantiation of prudential regulation processes in the insurance market of Ukraine. In the course of the research, a rather positive dynamics of the development of key indexers of the insurance services market for 2016–2020 is identified. This applies, first of all, to the indicators of total assets and the condition of formed insurance reserves, the identified tendency was observed against the background of a significant reduction in insurance companies in the market. Simultaneously, it is found that as of the beginning of 2021, three-quarters of insurance companies comply with solvency requirements and financial standards. It is emphasized that the current conditions of risk-causing market environment require the implementation of balanced regulatory and supervisory activities in the insurance market in accordance with the Pan-European requirements of «Solvency I» and «Solvency II». A critical analysis of key articles of the Law of Ukraine «On Insurance» (2021) on ensuring solvency and investment activity testifies to their innovative nature and direction of integration of the national market into the European insurance space. The authors' own vision of prudential regulation is formulated, which consists in systematic coordination of actions of both the State-based and non-state institutions in the insurance market to effectively neutralize the possible risks associated with the livelihoods of society. A conceptual vision of further development of prudential regulation in Ukraine is defined, which is based on three following components: increasing transparency in the activities of insurance companies, increasing requirements for the solvency of insurers as a guarantee of their fulfillment of contractual obligations, improving the corporate governance system as a basis for ensuring the competitiveness of the insurer in the market. Prospects for further research are the digitalization of regulatory processes in the insurance market of Ukraine.
URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13701
ISSN: 2222-0712
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
PE_2022_2_132-139.pdf1,3 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University