DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра мікробіології, фармакології та ветеринарної епідеміології >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13764

Название: Вплив «ЕМ® ПРОБІОТИК для БДЖІЛ» на біохімічні параметри гемолімфи бджіл в садковому досліді
Другие названия: Effect of «EM® PROBIOTIC for BEES» on the biochemical parameters of bee haemolymph in an entomological cage experiment
Авторы: Лахман, А. Р.
Lakhman, A.
Галатюк, О. Є.
Galatiuk, O.
Романишина, Т. О.
Romanishina, T.
Бегас, В. Л.
Begas, V.
Ключевые слова: Apis mellifera
біохімічні параметри
biochemical parameters
ефективні мікроорганізми
effective microorganisms
лабораторні умови
laboratory conditions
пробіотик
probiotic
Issue Date: 2022
Издатель: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Библиографическое описание: Вплив «ЕМ® ПРОБІОТИК для БДЖІЛ» на біохімічні параметри гемолімфи бджіл в садковому досліді / А. Л. Лахман, О. Є. Галатюк, Т. О. Романишина, В. Л. Бегас // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Сер. Вет. науки. – 2022. – Т. 24, № 107. – С. 125–130.
Аннотация: Проблема належної підтримки здоров'я бджолосімей є наразі актуальною. Вивчення параметрів гемолімфи бджіл за впливу деяких засобів та факторів проводилась вченими різних країн світу. Тому визначення змін біохімічних параметрів гемолімфи бджіл при застосуванні різних концентрацій (5 %, 2,5 %, 1,25 %) «ЕМ® ПРОБІОТИКа для БДЖІЛ», розведеного медовою гречаною ситою та цукровим сиропам було ціллю проведеного експерименту. Дослідження включало заселення дослідних комах в ентомологічні садки, створення оптимальних умов для їхнього життя, підкормка бджіл «ЕМ® ПРОБІОТИКом для БДЖІЛ», розведеним медовою гречаною ситою і цукровим сиропом у різних концентраціях та дослідження біохімічних показників гемолімфи цих комах на «граничну» добу щодо терміну їх загибелі. Деякі біохімічні показники бджіл 8 дослідних груп (лабораторні умови) порівнювали з гемолімфою Apis mellifera контрольної (природні умови) групи з цієї ж пасіки. Біохімічні параметри гемолімфи: загальний білок (PRO); альбуміни (ALB); глюкоза (GLU); α-амілаза (AMY); лужна фосфатаза (ALP); аспартатаминотрансфераза (АСТ) (SGOT); гамма-глютамілтранспептидаза (ГГТ) (GGT) та креатинін (Cre) визначені напівавтоматичним біохімічним аналізатором Chem 7 шляхом підбору довжини хвилі та калібрування для кожного параметра. Інтерпретовані зміни цих параметрів щодо організму бджіл у лабораторних умовах. Виявлений негативний вплив медової гречаної сити як розчинника для «ЕМ® ПРОБІОТИКа для БДЖІЛ», що зумовлює гіперпротенемію, де надмірна кількість білка може слугувати пусковим фактором розвитку кетозу. Своєю чергою продукт розпаду такого протеїну – аміак зумовлює високу активність ензимів у вигляді АСТ, ЛФ та ГГТ в «крові» дослідних комах, яким згодовували пробіотик, розведений гречаною медовою ситою. Водночас визначені концентрації розведеного розчином цукрового сиропу, які зумовлюють підвищення вмісту глобулінів у гемолімфі дослідних комах, що має важливе імунологічне значення. Зареєстровано зниження вмісту креатиніну в гемолімфі експериментальних комах, які отримували «ЕМ® ПРОБІОТИК для БДЖІЛ», розведений розчином цукрового сиропу (5 % – 780 мкмоль/л; 2,5 % – 700,8 мкмоль/л; 1,25 % – 623,4 мкмоль/л). Це свідчить про задовільну роботу мальпігієвих судин видільної системи дослідних комах. Таким чином, «ЕМ® ПРОБІОТИК для БДЖІЛ» є перспективним засобом, який диференційовано впливає на біохімічні показники гемолімфи бджіл у досліджуваних концентраціях.
The problem of proper support for the health of bee colonies is now a topical issue. The study of bee haemolymph parameters under the influence of certain agents and factors has been carried out by a number of scientists in different countries of the world. Therefore the determination of changes in biochemical parameters of bee hemolymph when applying different concentrations (5 %, 2.5 %, 1.25 %) of «EM® PROBIOTIC FOR BEES» diluted with honey buckwheat and sugar syrup was the aim of the experiment. The study included placing experimental insects in entomological cages, creating optimal conditions for their life, feeding them with «EM® PROBIOTIC FOR BEES» diluted with honey buckwheat and sugar syrup in different concentrations and studying biochemical parameters of their haemolymph on the «limiting» day in relation to the time of their death. Some biochemical parameters of the bees from 8 experimental groups (laboratory conditions) were compared with the hemolymph Apis mellifera of the control (natural conditions) group from the same apiary. Biochemical parameters of haemolymph: total protein (PRO); albumin (ALB); glucose (GLU); α-amylase (AMY); alkaline phosphatase (ALP); aspartate aminotransferase (AST) (SGOT); gamma-glutamyl transpeptidase (GGT) and creatinine (Cre) were determined by a Chem 7 semiautomatic biochemical analyser by wavelength selection and calibration for each parameter. The changes in these parameters in relation to the bee organism under laboratory conditions are interpreted. The negative effects of honey buckwheat syrup as a solvent for «EM® PROBIOTIC FOR BEES» have been revealed, leading to hyperprotenemia, where an excessive amount of protein can act as a trigger for the development of ketosis. In turn, the decomposition product of this protein, ammonia, that causes high enzyme activity in the form of aspartate aminotransferase (SGOT), and gamma-glutamyl transpeptidase (GGT) in the blood of experimental insects which were fed probiotic diluted with buckwheat honey syrup. At the same time, concentrations of the preparation diluted with sugar syrup solution were determined to cause an increase in the content of globulins in the haemolymph of experimental insects, which have important immunological significance. There was a decrease in creatinine in the haemolymph of experimental insects which had been fed «EM® PROBIOTIC FOR BEES», diluted with sugar syrup solution (5 % – 780 μmol/l; 2.5 % – 700.8 μmol/l; 1.25 % – 62.4 μmol/l). Note the fact of satisfactory operation of the malpighian vessels of the excretory system of experimental insects. Thus, «EM® PROBIOTIC FOR BEES» is a promising agent with a differential effect on the biochemical parameters of bee hemolymph in the studied concentrations.
URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13764
ISSN: 2518–7554
2518–1327
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NVisn_LNUVMB_2022_24_107_125-130.pdf940,47 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University