DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра мікробіології, фармакології та ветеринарної епідеміології >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13785

Название: Зміни морфологічного складу гемолімфи бджіл української степової породи під час застосування «ЕМ® пробіотика для бджіл» у садковому експерименті
Другие названия: Changes in the morphological composition of the haemolymph of Ukrainian steppe bees with the use of «EM® PROBIOTIC FOR BEES» in an entomological cage experiment
Авторы: Лахман, А. Р.
Lakhman, A.
Галатюк, О. Є.
Galatiuk, O.
Романишина, Т. О.
Romanishina, T.
Бегас, В. Л.
Begas, V.
Ключевые слова: бджоли української степової породи
Ukrainian steppe bees
ЕМ® пробіотик для бджіл
EM® PROBIOTIC FOR BEES
гемолімфа
haemolymph
гемоцити
haemocytes
гречана медова сита
buckwheat honey syrup
цукровий сироп
sugar syrup
Issue Date: 2021
Издатель: Сумський національний аграрний університет
Библиографическое описание: Зміни морфологічного складу гемолімфи бджіл української степової породи під час застосування «ЕМ® пробіотика для бджіл» у садковому експерименті / А. Р. Лахман, О. Є. Галатюк, Т. О. Романишина, В. Л. Бегас // Вісн. Сумського нац. аграрн. ун-ту. Сер. Вет. медицина. – 2021. – Вип. 3 (54). – С. 39–47.
Аннотация: Нині масова загибель бджіл є актуальною темою у світовому масштабі. Адже ці комахи − основні запилювачі рослин на нашій планеті, завдяки чому людство отримує продукти рослинного походження, апітерапія все частіше застосовується для підтримання здоров'я людини. Україна – одна із перших держав, яка має значний внесок в експорт меду у країни Європи та інші країни світу, тому важливо підтримувати здоров'я бджолиних колоній у належному стані. Профілактика хвороб тварин, зокрема бджіл, у вигляді підвищення їхньої резистентності є першочерговою ланкою для забезпечення ветеринарного благополуччя. Використання пробіотиків як альтернативних засобів для профілактики і лікування бактеріальних хвороб бджіл є досить новим напрямком. «ЕМ®пробіотик для бджіл» – засіб, який окрім пригнічення патогенної та умовно-патогенної мікрофлори також підвищує резистентність бджолиних сімей. Тому визначення характеру впливу цього пробіотичного засобу на морфологічний склад гемолімфи бджіл української степової породи зимової генерації було основною метою експерименту. «ЕМ®пробіотик для бджіл» розводили у концентраціях 5%; 2,5%; 1,25% медовою гречаною ситою і розчином цукрового сиропу. Контрольні групи бджіл отримували нативні розчини гречаної медової сити і сиропу. Морфологічний склад гемолімфи вивчали шляхом світлової мікроскопії (×1000) у ста клітинах мазка на 7-му і 10-ту добу експерименту. Під час розведення «ЕМ® пробіотика для бджіл» гречаною медовою ситою виявлено, що кількість гемоцитів гемолімфи всіх дослідних груп варіювала із гемограмою бджіл контрольної групи. Додавання 5% пробіотика спричинило синтез сферулоцитів у гемолімфі бджіл, 2,5%-на концентрація активізувала синтез різних груп імунокомпетентних клітин, а 1,25%-на концентрація впливала на диференціацію прогемоцитів на фагоцитарні клітини, здатні до імунної відповіді. У свою чергу, найвищу концентрацію фагоцитарних клітин (72,4±0,45%) зареєстровано у бджіл, які отримували 1,25%-ний розчин «ЕМ® пробіотика для бджіл», розведеного цукровим сиропом. Таким чином, «ЕМ® пробіотик для бджіл» має стимулюючу та імуностимулюючу дію на бджіл української степової породи зимової генерації.
Today, the mass death of bees is a current topic on a global scale. After all, these insects are the main pollinators of plants on our planet, thanks to them mankind receives products of plant origin, and apitherapy is increasingly used to maintain human health. Ukraine is one of the first countries which has significant contribution in the export of honey to Europe and other countries of the world. Therefore, it is important to maintain the health of bee colonies in good condition. The prevention of animal diseases, including those of bees, by improving their resistance is of paramount importance for veterinary welfare. The use of probiotics as an alternative means for the prevention and treatment of bacterial diseases of bees is a rather new trend. «EM® PROBIOTIC FOR BEES» is a preparation that, in addition to suppressing pathogenic and opportunistic microflora, also increases the resistance of bee families. Therefore, determining the effects of this probiotic on the morphological composition of the haemolymph of Ukrainian steppe bees of the winter generation was the main aim of the experiment. «EM® PROBIOTIC FOR BEES» was diluted in concentrations of 5%; 2,5%; 1,25% with buckwheat honey syrup solution and sugar syrup solution. Control groups of bees received native solutions of honey buckwheat syrup and sugar syrup. The morphological composition of bee haemolymph was studied by light microscopy (x1000) in 100 cells on days 7 and 10 of the experiment. By diluting «EM® PROBIOTIC FOR BEES» with buckwheat honey solution, it was found that the number of haemocytes in the haemolymph of all studied groups differed from the haemogram of the control group bees. A 5% concentration of probiotic stimulated the synthesis of spherulocytes in the haemolymph of bees, a 2,5% concentration activated the synthesis of different groups of immunocompetent cells, and a 1,25% concentration influenced the differentiation of prohemocytes into phagocytic cells capable of an immune reaction. In turn, the highest concentration of phagocytic cells (72,4±0,45%) was observed in bees which received 1,25% solution of «EM® PROBIOTIC FOR BEES» diluted of sugar syrup solution. Thus, «EM® PROBIOTIC FOR BEES» has a stimulating and immune-stimulating effect on Ukrainian steppe bees of winter generation.
URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13785
ISSN: 2708-3799
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
VSNAY_2021_03_54_39-47.pdf467,71 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University