DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра анатомії і гістології >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13792

Название: Adrenal gland of poultry: anatomy, microscopy, morphometry, and histochemistry
Другие названия: Надниркова залоза домашньої птиці: анатомія, мікроскопія, морфометрія та гістохімія
Авторы: Kot, T.
Кот, Т. Ф.
Tkachuk, S.
Ткачук, С. А.
Usenko, S.
Усенко, С. І.
Prokopenko, V.
Прокопенко, В. С.
Ключевые слова: adrenal gland
наднирник
anatomy
анатомія
morphological features
морфологічні особливості
histological and cellular levels
гістологічний і клітинний рівні
poultry
птиця
Issue Date: 2023
Издатель: Scienceline Publication, Turkey
Библиографическое описание: Adrenal gland of poultry: anatomy, microscopy, morphometry, and histochemistry / T. Kot, S. Tkachuk, S. Usenko, V. Prokopenko // Journal of world's poultry research. – 2023. – Vol. 13(1). – P. 20–28.
Аннотация: The adrenal gland plays a crucial role in poultry's body. Its hormones affect growth, tissue differentiation, and metabolism regulation, as well as the bird body's resistance to infections, intoxication, stress, and low temperature. For poultry farming, veterinary medicine, and ornithology, it is of scientific interest to study the morphological features of the adrenal gland of birds. This review aimed to assess poultry adrenal anatomy, microscopy, morphometry, and histochemistry by summarizing research data from various published articles. The structure of the adrenal gland has been morphologically investigated in clinically healthy chickens, ducks, geese, and quails. Data from the anatomical level of the adrenal gland have indicated that the shape of this organ in poultry of different species is not the same. In most cases, the shape of the adrenal gland of poultry is close to an oval, triangle, or pyramid. The color of the adrenal gland of poultry varies from gray to brown, which depends on the tissue saturation of this organ with carotenoids. The mass of the adrenal glands of poultry correlates with their age. The left adrenal gland has higher mass, volume, and length indicators than the right gland. The microscopic structure of the adrenal gland corresponds to the general laws of the structure and function of endocrine organs. However, the adrenal glands of poultry are characterized by class features of its histoarchitectonics. The adrenal capsule contains ganglia of the autonomic nervous system, the cell strands of cortical and medullary tissues are intertwined, and the configuration of these cell strands determines the formation of two or three zones of the adrenal gland. Studies of the adrenal glands of poultry at the cellular level have indicated that cortical tissue is represented by acidophilic cells and medullary tissue by basophilic cells. Depending on the shape and electron density of secretory granules, medullary tissue cells are divided into epinephrine and norepinephrine. Data on morphometric parameters (capsule thickness, area of cortical and medullary tissues, cortical-medullary ratio) of the adrenal gland are not the same and depend on the type, age, gender, and sexual activity of poultry. In conclusion, morphologists have paid great attention to studying the features of the anatomy, microscopy, morphometry, and histochemistry of the adrenal gland in clinically healthy poultry. Therefore, the presented data can be used to assess deviations in the morphofunctional state of the adrenal gland in poultry under the influence of various factors and pathology.
Надниркова залоза відіграє вирішальну роль в організмі птиці. Його гормони впливають на ріст, диференціювання тканин і регуляцію обміну речовин, а також на стійкість організму птахів до інфекцій, інтоксикацій, стресів і низьких температур. Для птахівництва, ветеринарії, орнітології представляє науковий інтерес вивчення морфологічних особливостей надниркової залози птахів. Цей огляд мав на меті оцінити анатомію, мікроскопію, морфометрію та гістохімію наднирників свійської птиці шляхом узагальнення даних досліджень із різних опублікованих статей. У клінічно здорових курей, качок, гусей, перепелів морфологічно досліджено будову надниркової залози. Дані анатомічного рівня надниркових залоз показали, що форма цього органу у птиці різних видів неоднакова. У більшості випадків форма надниркових залоз домашньої птиці близька до овалу, трикутника або піраміди. Колір надниркової залози птиці коливається від сірого до коричневого, що залежить від насиченості тканини цього органу каротиноїдами. Маса надниркових залоз птиці корелює з її віком. Лівий наднирник має більші показники маси, об'єму і довжини, ніж правий. Мікроскопічна будова надниркової залози відповідає загальним закономірностям будови і функції ендокринних органів. Проте надниркові залози птиці характеризуються класовими особливостями гістоархітектоніки. Капсула надниркових залоз містить ганглії вегетативної нервової системи, клітинні тяжі кіркової і мозкової тканин переплітаються між собою, конфігурація цих клітинних тяжів визначає формування двох-трьох зон надниркової залози. Дослідження надниркових залоз свійської птиці на клітинному рівні показали, що кіркова тканина представлена ацидофільними клітинами, а медулярна – базофільними. Залежно від форми та електронної щільності секреторних гранул клітини медулярної тканини поділяють на адреналінові та норадреналінові. Дані про морфометричні показники (товщина капсули, площа кіркової та медулярної тканин, корково-медулярне співвідношення) надниркової залози неоднакові і залежать від виду, віку, статі та статевої активності птиці. Підсумовуючи, морфологи приділили велику увагу вивченню особливостей анатомії, мікроскопії, морфометрії та гістохімії надниркових залоз у клінічно здорової птиці. Отже, наведені дані можуть бути використані для оцінки відхилень у морфофункціональному стані надниркових залоз у птиці під впливом різних факторів і патології.
URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13792
ISSN: 2322-455X
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NVisn_JWPR_2023_13_1_20-28.pdf906,72 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University