DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра внутрішньої паталогії, акушерства, хірургії і фізіології >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13797

Название: Морфологія селезінки курей та її зміни за вакцинації
Другие названия: Morphology of the chicken sleep and its changes during vaccination
Авторы: Гуральська, С. В.
Guralska, S.
Буднік, Т. С.
Budnik, T.
Ключевые слова: імуноморфологія
immunomorphology
лімфоїдні вузлики селезінки
lymphoid nodules of the spleen
періартеріальні лімфоїдні піхви
periarterial lymphoid vaginas
періеліпсоїдні лімфоїдні піхви
periellipsoid lymphoid vaginas
вакцинопрофілактика
vaccinal prevention
Issue Date: 2021
Издатель: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Библиографическое описание: Гуральська С. В. Морфологія селезінки курей та її зміни за вакцинації / С. В. Гуральська, Т. С. Буднік // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Сер. Вет. науки. – 2021. – Т. 23, № 103. – С. 3−9.
Аннотация: Вивченню процесів імуногенезу у птахів, вакцинованих проти інфекційних захворювань, присвячено значна кількість наукових праць. В більшості випадків, дослідження спрямовані на оцінку поствакцинального імунітету, а також встановлення структурних змін в органах імунного захисту. Адже, саме морфологічні дослідження можуть надати об'єктивну оцінку імунної ефективності вакцини та оцінити стан імунної системи організму. Проте, на сьогодні морфологічний контроль імунного статусу курей у поствакцинальний період не знайшов широкого застосування в практичному птахівництві. Створюючи нові схеми вакцинопрофілактики, фахівці не беруть до уваги зміни, які проявляються в цей період. Мета статті – систематизувати та описати основні результати проведених досліджень щодо морфології селезінки курей за вакцинації. Необхідно відмітити, що серед інфекційних захворювань птиці, особливе місце займають: інфекційна бурсальна хвороба, інфекційний бронхіт, ньюкаслська хвороба, інфекцій ний ларинготрахеїт тощо. Нині дані захворювання реєструються практично у всіх країнах світу та наносить значні економічні збитки птахогосподарствам. До основних морфологічних змін в селезінці курей за вакцинації відносяться гіперпластичні процеси (проліферація лімфоцитів та збільшення макрофагів), поява бластних клітин, розвиток плазмоцитарної реакції. Морфофункціональні зміни в селезінці курей за вакцинації відображенні у значній кількості літератури, проте зміни в органі, які виникають за багаторазової вакцинації при проведенні комплексних схем вакцинації недостатньо висвітлені. Ця оглядова стаття містить короткий опис про вплив вакцинації, що використовується у всьому світі, на морфологію селезінки курей. Отримані дані комплексної оцінки морфофункціонального стану селезінки птиці у різні вікові періоди необхідно враховувати при складанні комплексних програм вакцинопрофілактики.
A significant number of scientific work has been dedicated to the study of immunogenesis processes in birds vaccinated to infectious diseases. In most contingency, research is aimed at assessing postvaccination immunity, as well as establishing structural changes in the immune system. But, exactly morphological studies that can provide an objective account of the immune effectiveness of the vaccine and assess the state of the body's immune system. However, today, morphological control of the immune status of chickens in the post-vaccination period has not been multitudinous used in practical poultry farming. Creating new vaccine prevention schemes, experts do not take into account the changes that manifested during this period. The purpose of the article – Is to systematize and describe the main results of research on the morphology of the spleen of chickens during vaccination. It should be noted that infectious diseases of birds, occupied a special place are: infectious bursal disease, infectious bronchitis, Newcastle disease, infectious laryngotracheitis, etc. Now, these diseases are registered in almost all countries of the world and bring significant economic losses to poultry farms. The main morphological changes in the spleen of chickens during vaccination include hyperplastic processes (lymphocyte proliferation and enlargement of macrophages), the appearance of blast cells, the development of plasma cell reactions. Morphofunctional changes in the spleen of chickens during vaccination are reflected in a significant amount of literature, but changes in the body that occur with multiplex vaccinations during complex vaccination schemes are not enough covered. This review article put a short description of the effect of vaccination used worldwide on the morphology of the spleen of chickens. The received data of a complex assessment of the morphofunctional state of the bird's spleen at different ages should be taken into account when compare complex scheme of vaccination.
URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13797
ISSN: 2518–7554
2518–1327
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NU_LNUVMB_2021_23_103_3-9.pdf541,03 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University