DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2023, т. 26, № 01 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13885

Название: Agroclimatic substantiation of common fennel cultivation in the Western Forest-Steppe
Другие названия: Агрокліматичне обгрунтування вирощування фенхелю звичайного в умовах Західного Лісостепу
Авторы: Stroуanovskyi, V.
Строяновський, В. С.
Khomina, V.
Хоміна, В. Я.
Koruniak, O.
Коруняк, О. П.
Vitrovchak, L.
Вітровчак, Л. А.
Ivanyshyn, O.
Іванишин, О. С.
Ключевые слова: common fennel
фенхель звичайний
active and effective temperatures
активні та ефективні температури
yield
урожайність
sowing time
строк сівби
row spacing width
ширина міжрядь
seed application rate
норма висіву насіння
Issue Date: 2023
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Agroclimatic substantiation of common fennel cultivation in the Western Forest-Steppe / V. Stroуanovskyi, V. Khomina, O. Koruniak [et al.] // Scientific Horizons. – 2023. – Vol. 26, No. 1. – P. 9–18.
Аннотация: Common fennel, as a plant with a wide range of uses and a highly profitable crop, is of great interest to researchers and agricultural producers and determines the relevance of the study on the adaptation of the crop in the Western Forest-Steppe zone and the complex of technological factors in its cultivation. The purpose of the study was to identify the influence of active and effective temperatures, sowing time, row spacing width, and seeding rate on the productivity of common fennel. In the course of the study, general scientific, mathematical and statistical methods were used. In the conditions of the Western Forest-Steppe, the authors investigated the sums of active and effective temperatures in dynamics in the context of different weather conditions of the years of research and vegetation phases of common fennel plants. As a result of the conducted studies, the indicators of integral photosynthetic active radiation in the growing, generative, and vegetative periods of plant growth and development were analysed. The yield level of common fennel seeds, when grown on deep low-humus chernozems, was determined, depending on the sowing period and the seeding rate for row spacing under different weather conditions during the years of research. A correlation analysis was performed according to the indicators of the yield of common fennel seeds and total temperatures, which can be attributed to the main uncontrolled factors affecting the yield of agricultural crops in a particular growing zone. The expediency of growing common fennel in the conditions of the Western Forest-Steppe of Ukraine was proved in terms of the sum of active and effective temperatures during the growing season of fennel, which contributed to the generation of a sufficiently high seed yield, and the optimal sowing time, seeding rate, and row spacing for growing crops in specific soil and climatic conditions of the zone were established. The practical value of the study is conditioned by the development of recommendations for production for agricultural enterprises in the conditions of the Western Forest-Steppe on optimising the complex of technological factors in the cultivation of common fennel.
Фенхель звичайний як рослина широкого спектру використання та високорентабельна культура, викликає значний інтерес у науковців та сільгосптоваровиробників і визначає актуальність досліджень з питань адаптації культури в умовах зони Західного Лісостепу та комплексу технологічних факторів при її вирощуванні. Метою досліджень було виявити вплив активних і ефективних температур, а також строку сівби, ширини міжрядь і норми висіву насіння на формування продуктивності фенхелю звичайного. В ході дослідження було використано загальнонаукові та математично-статистичні методи. В умовах Західного Лісостепу авторами було досліджено суми активних та ефективних температур в динаміці у розрізі різних за погодними умовами років досліджень та фаз вегетації рослин фенхелю звичайного. В результаті виконаних досліджень було проаналізовано показники інтегральної фотосинтетичнї активної радіації у вегетативний, генеративний та вегетаційний періоди росту і розвитку рослин. Було визначено рівень урожайності насіння фенхелю звичайного при вирощуванні на чорноземах глибоких малогумусних залежно від строку сівби, норми висіву насіння на ширини міжрядь за різних погодних умов років досліджень. Проведено кореляційний аналіз, який виконано за показниками урожайності насіння фенхелю звичайного і сумарних температур, які можна віднести до основних некерованих факторів, що впливають на урожайність сільськогосподарських культур в конкретній зоні вирощування. Було доведено доцільність вирощування фенхелю звичайного в умовах Західного Лісостепу України за показниками суми активних і ефективних температур впродовж вегетаційного періоду фенхелю, що сприяло формуванню достатньо високої урожайності насіння, а також встановлено оптимальний строк сівби, норму висіву насіння і ширину міжрядь за вирощування культури в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах зони. Практична цінність роботи полягає в розробленні рекомендацій виробництву для аграрних підприємств умов Західного Лісостепу з питань оптимізації комплексу технологічних факторів при вирощуванні фенхелю звичайного.
URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13885
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2023, т. 26, № 01

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2023_26_1_09-18.pdf1,68 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University