DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2023, т. 26, № 04 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/14066

Название: Ways to reduce the impact of the external environment in summer on the milk productivity of cows
Другие названия: Шляхи зниження впливу зовнішнього середовища в літній період на молочну продуктивність корів
Авторы: Zolotarov, A.
Золотарьов, А. П.
Rodionova, K.
Родіонова, К. О.
Кhimych, M.
Хімич, М. С.
Vyrvykyshka, S.
Вирвикишка, С. М.
Khokhlov, A.
Хохлов, А. М.
Ключевые слова: climatic conditions
кліматичні умови
dairy cows
дійні корови
milk productivity
молочна продуктивність
temperature
температура
protected protein
захищений протеїн
Issue Date: 2023
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Ways to reduce the impact of the external environment in summer on the milk productivity of cows / A. Zolotarov, K. Rodionova, M. Кhimych [et al.] // Scientific Horizons. – 2023. – Vol. 26, No. 4. – P. 9–20.
Аннотация: One of the factors of efficient intensive milk production is the creation of comfortable conditions for keeping cows on a farm or complex. Highly productive cows are quite demanding of the indoor microclimate and conditions of keeping. It is believed that the productivity of animals by 10–30% depends on this. The purpose of the study was to examine the possibility of reducing the influence of high ambient temperature on the milk productivity of cows by different approaches to the organisation of their feeding technology. The paper uses analytical, diagnostic, physicochemical, and statistical research methods. The main climate indicators were monitored during the summer period (June–August). It is established that the decrease in daily milk yield is a consequence of the negative influence of the temperature factor when the daily (from 1100 to 1700) air temperature in June-July is at the level of +26–30°C. At an air temperature of 26.5°C (about 1400), the body temperature of cows rises from 37.5–37.8°C to 38.20–38.46°C. The proof of this is a decrease in the rate of decline in the level of milk productivity of cows of the experimental groups in August when the average daily air temperature dropped to +24–26°C. It is proved that the introduction of 1.5 kg of protein feed additive with protected TEP-mix protein into the diet of highly productive cows increases the productivity of experimental cows (in terms of basic milk) by 15.7% (4.3 kg). Modernisation of the diet of feeding highly productive cows by increasing the content of non-broken down protein in the rumen to normal during temperature stress contributed to better adaptation of animals in terms of productivity and quality indicators of milk: an increase in the mass fraction of fat by 0.67% and the mass fraction of protein by 0.26%, with the content of somatic cells of 285.06±81.0–409.3±134.3 thousand/cm3.
Одним з чинників ефективного виробництва молока за інтенсивного ведення галузі є створення комфортних умов утримання корів на фермі або комплексі. Високопродуктивні корови доволі вибагливі до мікроклімату в приміщенні та умов утримання. Вважається, що продуктивність тварин на 10–30 % залежить від цього. Метою дослідження є вивчення можливості зниження впливу високої температури зовнішнього середовища на молочну продуктивність корів за різних підходів до організації технології їх годівлі. В роботі використано аналітичні, діагностичні, фізико-хімічні та статистичні методи дослідженя. Було проведено моніторинг основних кліматичних показників впродовж літнього періоду (червень-серпень). Встановлено, що зниження добового надою є наслідком негативного впливу температурного фактору, коли денна (з 1100 до 1700 години) температура повітря у червні–липні місяці була на рівні +26…30 °C. За температури повітря 26,5 °С (о 1400 годині) температура тіла корів підвищується з 37,5…37,8°С до 38,20…38,46 °С. Доказом цього є зниження швидкості падіння рівня молочної продуктивності корів дослідних груп у серпні місяці, коли середня денна температура повітря знизилася до +24…26 °С. Доведено, що введення у склад раціону високопродуктивних корів 1,5 кг білкової кормової добавки з захищеним протеїном ТЕП-мікс сприяє підвищенню продуктивність дослідних корів (у перерахунку на базисне молоко) на 15,7 % (4,3 кг). Модернізація раціону годівлі високоудійних корів за рахунок підвищення вмісту нерозщеплюваного протеїну у рубці до норми під час температурного стресу сприяло кращій адаптації тварин щодо продуктивності та якісних показників молока: більшення масової частки жиру на 0,67 % та масової частки білка на 0,26 %, при вмісті соматичних клітин 285,06±81,0…409,3±134,3 тис/см3.
URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/14066
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2023, т. 26, № 04

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2023_26_4_09-20.pdf828,02 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University