DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра нормальної і патологічної морфології, гігієни та експертизи >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/14336

Название: Morphofunctional condition of the harderian gland of chickens during the post-vaccine immunity to infectious bronchitis
Другие названия: Морфофункціональний стан гардерової залози курей у період поствакцинального імунітету проти інфекційного бронхіту
Морфофункциональное состояние гардеровой железы кур в период поствакцинального иммунитета против инфекционного бронхита
Авторы: Guralska, S.
Гуральська, С. В.
Гуральская, С. В.
Kot, T.
Кот, Т. Ф.
Pinskyi, O.
Пінський, О. В.
Пинский, О. В.
Sokolyuk, V.
Соколюк, В. М.
Budnik, T.
Буднік, Т. С.
Будник, Т. С.
Ключевые слова: pathomorphology
патоморфологія
патоморфология
natural T-helper cells
натуральні Т-хелпери
натуральные Т-хелперы
T-cytotoxic cells
Т-цитотоксичні клітини
Т-цитотоксические клетки
helper-type immunodeficiency
імунодефіцитний стан хелперного типу
иммунодефицитное состояние хелперного типа
humoral immunity
гуморальний імунітет
гуморальный иммунитет
foreign antigen
чужорідний антиген
чужеродный антиген
vaccination
вакцинація
вакцинация
Issue Date: 2020
Издатель: Національна академія аграрних наук України
Библиографическое описание: Morphofunctional condition of the harderian gland of chickens during the post-vaccine immunity to infectious bronchitis / S. V. Guralska, T. F. Kot, O. V. Pinskyi [et al.] // Agricultural Science and Practice. – 2020. – Vol. 7, № 1. – P. 32–39.
Аннотация: Aim. To find out the contents and placement of CD4+, CD8+, CD45RA+, CD20+-lymphocyte subpopulations and morphocytochemical architecture of the harderian gland in clinically healthy chickens and for vaccination against infectious bronchitis. Methods. Anatomical, histological, immunohistochemical, optical, morphometric and variational-statistical. Results. The obtained morphometric study results showed that the area of secretory lobules and lymphoid formations was signifi cantly larger in the harderian gland of vaccinated 40-, 90- and 110-day-old chickens. Moreover, the organ size correlates signifi cantly with the development of lymphoid formations, since the area of the secretory lobules in the gland of the experimental group chickens does not differ from that of the control group. Immunohistochemical studies have shown that the number of lymphocytes with CD20+ markers was characterized by a reliable (P < 0.001) increase in B-lymphocytes in the harderian gland of the vaccinated chickens of all ages. Lymphocytes with CD8+ markers were not detected in the gland of vaccinated 8- and 20-day-old chickens. According to cytomorphometric studies, their number in vaccinated 40-, 90- and 110-day-old chickens was signifi cantly (P < 0.001) higher compared to intact birds – 2.11, 2.38 and 2.96 times, respectively. Conclusions. The data on the composition of lymphocytes with CD4+, CD8+, CD45RA+, CD20+ markers in the harderian gland of chickens of different age, on their changes in case of immunization against infectious bronchitis were obtained, and the role of certain clusters at different stages of the immunity formation was determined. The information on the structure, patterns of growth and development of the harderian gland of chickens, which demonstrates the incompleteness of its morphogenesis at the early stages of the postnatal ontogenesis period that should be taken into account during the compilation of vaccine prophylaxis programs, has been supplemented.
Мета. З'ясувати вміст та розміщення субпопуляцій CD4+, CD8+, CD45RA+, CD20+ лімфоцитів та морфоцитохімічну архітектоніку гардерової залози у клінічно здорових курей та за вакцинації проти інфекційного бронхіту. Методи. Анатомічні, гістологічні, імуногістохімічні, світлооптичні, морфометричні, варіаційно-статистичні. Результати. Отримані результати морфометричного дослідження показали, що площа лімфоїдних утворень та секреторних часточок значно більша в гардеровій залозі вакцинованих курей 40, 90 та 110-добового віку. Причому, розмір органа значно корелює з розвитком лімфоїдних утворень, оскільки площа часточок секреторного відділу залози курей дослідної групи не відрізняється від показників контрольної групи. Імуногістохімічними дослідженнями доведено, що кількість лімфоцитів з маркером CD20+ характеризувалась вірогідним (Р < 0,001) збільшенням В-лімфоцитів у гардеровій залозі вакцинованих курей різного віку. Лімфоцитів з маркерами CD8+ в залозі вакцинованих курей 8 та 20-добового віку не виявляли. Згідно з цитоморфометричними дослідженнями, їх кількість у вакцинованих курей 40, 90 та 110-добового віку вірогідно (Р < 0,001) зросла порівняно з інтактною птицею в 2,11, 2,38 та 2,96 рази відповідно. Висновки. Отримано дані про склад лімфоцитів з маркерами CD4+, CD8+, CD45RA+, CD20+ у гардеровій залозі курей різного віку, зміни їх у разі імунізації проти інфекційного бронхіту і, як наслідок, визначена роль певних кластерів на різних етапах формування імунітету. Доповнено відомості про структуру, закономірності росту й розвитку гардерової залози курей, які свідчать про незавершеність її морфогенезу до 20-добового віку, що необхідно враховувати під час складання програм вакцинопрофілактики.
Цель. Выяснить содержание и размещение субпопуляций CD4+, CD8+, CD45RA+, CD20+-лимфоцитов и морфоцитохимическую архитектонику гардеровой железы у клинически здоровых кур и при вакцинации против инфекционного бронхита. Методы. Анатомические, гистологические, иммуногистохимические, светооптические, морфометрические, вариационно-статистические. Результаты. Полученные результаты морфометрического исследования показали, что площадь лимфоидных образований и секреторных долек значительно больше в гардеровий железе вакцинированных кур 40, 90 и 110-суточного возраста. Причем, размер органа значительно коррелирует с развитием лимфоидных образований, поскольку площадь частиц секреторного отдела железы кур опытных групп не отличается от показателей контрольной группы. Иммуногистохимическими исследованиями доказано, что количество лимфоцитов с маркером CD20+ характеризовалась достоверным (P < 0,001) увеличением В-лимфоцитов в гардеровой железе вакцинированных кур разного возраста. Лимфоцитов с маркерами CD8+ в железе вакцинированных кур 8 и 20-суточного возраста не обнаруживали. Согласно цитоморфометричным исследованиям, их количество у вакцинированных кур 40, 90 и 110-суточного возраста достоверно (P < 0,001) увеличилось по сравнению с интактной птицей в 2,11, 2,38 и 2,96 раза соответственно. Выводы. Получены данные о составе лимфоцитов с маркерами CD4+, CD8+, CD45RA+, CD20+ в гардеровой железе кур разного возраста, изменения их в случае иммунизации против инфекционного бронхита и, как следствие, определенна роль определённых кластеров на различных этапах формирования иммунитета. Дополнены сведения о структуре, закономерности роста и развития гардеровой железы кур, которые свидетельствуют о незавершенности ее морфогенеза до 20 суточного возраста, что необходимо учитывать при составлении программ вакцинопрофилактики.
URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/14336
ISSN: 2312–3370
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
ASP_2020_7_1_32-39.pdf373,12 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University