DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2023, т. 26, № 09 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/14449

Название: Biochemical parameters of chicken blood under the influence of technological stimuli of various etiologies
Другие названия: Біохімічні показники крові курей за дії технологічних подразників різної етіології
Авторы: Osadcha, Yu.
Осадча, Ю. В.
Shuliar, Alona
Шуляр, Альона Л.
Sydorenko, O.
Сидоренко, О. В.
Dzhus, P.
Джус, П. П.
Shuliar, Alina
Шуляр, Аліна Л.
Ключевые слова: glucose level
рівень глюкози
creatinine
креатинін
aspartate aminotransferase
аспартатамінотрансфераза
lactate dehydrogenase
лактатдегідрогеназа
stress
стрес
marker
маркер
Issue Date: 2023
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Biochemical parameters of chicken blood under the influence of technological stimuli of various etiologies / Yu. Osadcha, A. Shuliar, O. Sydorenko [et al.] // Scientific Horizons. – 2023. – Vol. 26, No. 9. – P. 70–80.
Аннотация: Violation of the main technological parameters of keeping and feeding poultry is the main factor in reducing egg productivity and health in the industrial production system. Therefore, the research aims to determine biochemical markers in acute technological stress caused by factors of various etiologies. In this study, serum biochemical parameters were evaluated for the effects of stimuli in egg-laying chickens. The study was conducted on several Hy-Line W-36 cross chickens in the conditions of a production line. Four groups of chickens (101 heads each) aged 52 weeks were formed to conduct the study. The control group was formed from 10 representatives of each of the groups. Further, each group was exposed to a corresponding technological stimulus. Birds of group 2 were not fed for 24 hours, those of group 3 were kept in a darkened place, and 60 additional birds were placed in a cage with the chickens of group 4. The highest effect on the dynamics of biochemical parameters was an increase in their concentration by 1 m2 cage space. The studies identified a substantial increase in the concentration of glucose and creatinine in the blood serum of chickens during over-compaction – by 24–28% (p<0.05) compared to the control group, regardless of the cause of the stressful situation, all birds exposed to acute stress had an increase in these indicators in the blood serum. The main part of the examined enzymes, such as aspartate aminotransferase, alkaline phosphatase, and lactate dehydrogenase, tended to increase their activity depending on the strength of the influence of the technological factor on the body of birds. Dynamic characteristics of glucose and creatinine levels were distinguished among the examined biochemical parameters by rapid and differentiated reactions within the physiological norm, and considering the simplicity of their determination, they may have prospects of becoming the main markers of early diagnosis of stress in industrial poultry farming.
Порушення основних технологічних параметрів утримання та годівлі птиці є основним чинником зниження яєчної продуктивності та здоров'я птиці в системі промислового виробництва. Тому метою дослідження є визначення біохімічних маркерів при гострому технологічному стресі, спричиненому чинниками різної етіології. У цьому дослідженні оцінювали біохімічні показники сироватки крові за дії подразників у курей-несучок. Дослідження проводили на декількох курчатах кросу Hy-Line W-36 в умовах виробничої лінії. Для проведення дослідження було сформовано чотири групи курей (по 101 голові в кожній) віком 52 тижні. Контрольна група була сформована з 10 представників кожної з груп. Далі кожна група піддавалася впливу відповідного технологічного подразника. Птицю групи 2 не годували протягом 24 годин, птицю групи 3 утримували в затемненому місці, а ще 60 голів додатково помістили в клітку до курей групи 4. Найбільший вплив на динаміку біохімічних показників мало збільшення їх концентрації на 1 м2 кліткового простору. Дослідженнями встановлено суттєве підвищення концентрації глюкози та креатиніну в сироватці крові курчат при переущільненні – на 24–28 % (р<0,05) порівняно з контрольною групою, незалежно від причини виникнення стресової ситуації, у всієї птиці, що зазнала впливу гострого стресу, спостерігалося підвищення цих показників у сироватці крові. Основна частина досліджуваних ферментів, таких як аспартатамінотрансфераза, лужна фосфатаза та лактатдегідрогеназа, мали тенденцію до підвищення своєї активності залежно від сили впливу технологічного чинника на організм птиці. Динамічні характеристики рівнів глюкози та креатиніну вирізнялися серед досліджуваних біохімічних показників швидкими та диференційованими реакціями в межах фізіологічної норми, а з огляду на простоту їх визначення, можуть мати перспективу стати основними маркерами ранньої діагностики стресу в промисловому птахівництві.
URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/14449
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2023, т. 26, № 09

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2023_26_9_70-80.pdf1,08 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University