DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2023, т. 26, № 10 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/14522

Название: Technology of production and primary processing of milk in farm conditions
Другие названия: Технологія виробництва та первинної переробки молока в умовах фермерського господарства
Авторы: Ismayilov, V.
Ісмаїлов, В.
Safarov, G.
Сафаров, Г.
Sadigova, S.
Садигова, С.
Asadov, Z.
Асадов, З.
Muradova, S.
Мурадова, С.
Ключевые слова: number of somatic cells
кількість соматичних клітин
raw milk
сире молоко
microbial contamination of milk
мікробне обсіменіння молока
number of colony-forming units
кількість колонієутворюючих одиниць
correlation
кореляція
Issue Date: 2023
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Technology of production and primary processing of milk in farm conditions / V. Ismayilov, G. Safarov, S. Sadigova [et al.] // Scientific Horizons. – 2023. – Vol. 26, No. 10. – P. 138–149.
Аннотация: The introduction of new criteria for the safety of milk raw materials at the legislative level, on the one hand, made it possible to improve the supply of quality food to the population, and on the other hand, caused a decrease in the profitability of farms due to the deterioration of the marketability of milk and its price. Such a situation in the dairy business requires the search for solutions for commodity farms regarding possible ways to improve milk safety indicators as soon as possible in order to avoid a further reduction in the number of dairy cattle in Ukraine. The purpose of the research was to study the technology of obtaining and individual elements of the primary processing of milk for the number of somatic cells and the level of microbial contamination of milk raw materials. The work used general scientific methods, arbitration method, and the method of variational statistics. For this, combined samples of milk from 3 farms that used different approaches to keeping animals and technologies for obtaining milk from them, and a number of personal farms of the population were examined quarterly for one year to study the dynamics and relationships between indicators of raw material safety. A significant influence of paratypic factors on the number of somatic cells in milk was revealed, such as: milk production technology, seasonality of production, and the level of morbidity of animals for hidden forms of mastitis. At the same time, a direct correlation was established between indicators of the number of somatic cells and microbial contamination of milk at the level of 0.91 (P<0.001), which suggests that measures aimed at improving one of them will automatically improve the other. Violations of the requirements of the primary processing of milk caused a significant increase in the microbial load. Elimination of identified technological deficiencies will contribute to the increase of raw materials at milk processing enterprises.
Запровадження на законодавчому рівні нових критеріїв безпечності молочної сировини, з одного боку, дозволило покращити забезпечення населення якісними продуктами харчування, а з іншого – спричинило зниження прибутковості господарств через погіршення товарності молока та його ціни. Така ситуація в молочному бізнесі вимагає пошуку рішень для товарних господарств щодо можливих шляхів якнайшвидшого покращення показників безпечності молока з метою уникнення подальшого скорочення поголів'я молочної худоби в Україні. Метою досліджень було вивчення технології отримання та окремих елементів первинної переробки молока на кількість соматичних клітин та рівень мікробного обсіменіння молочної сировини. У роботі використовували загальнонаукові методи, арбітражний метод та метод варіаційної статистики. Для цього щоквартально протягом одного року досліджували об'єднані зразки молока з 3 фермерських господарств, які використовували різні підходи до утримання тварин і технології отримання молока від них, та низки особистих господарств населення з метою вивчення динаміки та взаємозв'язків між показниками безпечності сировини. Виявлено значний вплив паратипових факторів на кількість соматичних клітин у молоці, таких як: технологія виробництва молока, сезонність виробництва та рівень захворюваності тварин на приховані форми маститу. При цьому встановлено прямий кореляційний зв'язок між показниками кількості соматичних клітин та мікробного обсіменіння молока на рівні 0,91 (P<0,001), що свідчить про те, що заходи, спрямовані на покращення одного з них, автоматично сприятимуть покращенню іншого. Порушення вимог первинної обробки молока спричинило значне зростання мікробного навантаження. Усунення виявлених технологічних недоліків сприятиме збільшенню сировини на молокопереробних підприємствах.
URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/14522
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2023, т. 26, № 10

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2023_26_10_138-149.pdf2,12 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University