DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2023, т. 26, № 11 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/14617

Название: Biodiversity and functional roles of soil organisms: An analysis of millipede populations in Southern Albania
Другие названия: Біорізноманіття та функціональна роль ґрунтових організмів: аналіз популяцій багатоніжок у Південній Албанії
Авторы: Kicaj, H.
Кічай, Х.
Cobaj, G.
Кобай, Г.
Ключевые слова: terrestrial ecosystem
наземна екосистема
Diplopoda
statistical data
статистичні дані
geographical distribution
географічне поширення
resistance
резистентність
monitoring
моніторинг
Issue Date: 2023
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Kicaj H. Biodiversity and functional roles of soil organisms: An analysis of millipede populations in Southern Albania / H. Kicaj, G. Cobaj // Scientific Horizons. – 2023. – Vol. 26, No. 11. – P. 123–133.
Аннотация: Soil organisms are an important component of the biodiversity of terrestrial biogeocenoses. Their considerable taxonomic and ecological variability determines a significant functional role in soil formation processes, mechanisms of sustainable development and productivity of natural ecosystems. The aim of the study is to develop a practical approach to the ecological assessment of soil organisms populations using the example of Diplopoda in the southern region of Albania. The study was carried out using general scientific methods of cognition: system and cluster analysis, synthesis, specification, abstraction, formalization, deduction, generalization, and the statistical method. The article systematizes and analyses statistical data on the assessment of populations of millipede species found in the study area. It considers the influence of environmental factors on the distribution of representatives of the class Diplopoda. It calculated the frequency of species according to the collection areas, constant values for the species of the three represented orders. Based on the data variety, composition of each zone is carried out with cluster analysis using Average Linkage. The similarity between zones is studied. The dendrogram obtained indicates the proximity of zones according to their diversity composition. Based on the results of the study, a system of tools was proposed as part of the ecological assessment of soil organisms populations, and the main approaches to its implementation were developed. The practical significance of the obtained results lies in the possibility of using them to study the dynamics of soil organism populations, including in the period of global climate change, to develop a dynamic approach to the ecological assessment of soil ecosystems and to implement an appropriate adaptation and regeneration strategy.
Ґрунтові організми являють собою важливу складову біологічного різноманіття наземних біогеоценозів. Їх значна таксономічна та екологічна варіативність зумовлює вагому функціональну роль в процесах ґрунтоутворення, механізмах сталого розвитку та продуктивності природних екосистем. Метою дослідження було розробка практичного підходу до екологічної оцінки популяцій ґрунтових організмів на прикладі Diplopoda у південному регіоні Албанії. Дослідження здійснювалось з використанням загальнонаукових методів пізнання: системного та кластерного аналізу, синтезу, конкретизації, абстрагування, формалізації, дедукції, узагальнення, а також статистичного методу. У статті систематизовано та проаналізовано статистичні дані щодо оцінки популяцій видів багатоніжок, виявлених на досліджуваній території. Розглянуто вплив екологічних факторів на поширення представників класу Diplopoda. Розраховано частоту видів відповідно до зон збору, константні значення для видів трьох представлених порядків. На основі отриманих даних проведено кластерний аналіз видового складу кожної зони з використанням методу середніх зв'язків (Average Linkage). Вивчено подібність між зонами. Отримана дендрограма вказує на близькість зон за видовим складом. За результатами дослідження було запропоновано систему інструментів в складі екологічної оцінки популяцій ґрунтових організмів, розроблено основні підходи щодо її реалізації. Практична значимість отриманих результатів полягає в можливості їх використання для дослідження динаміки розвитку популяцій ґрунтових організмів, в тому числі у період глобальних кліматичних змін, розробки динамічного підходу до екологічної оцінки ґрунтових екосистем та реалізації відповідної стратегії адаптації та регенерації.
URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/14617
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2023, т. 26, № 11

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2023_26_11_123-133.pdf1,71 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University