DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра економіки, підприємництва та туризму >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/15030

Название: Управління стійкістю територій, бізнесу та туризму в умовах урбанізації суспільно-економічних процесів
Другие названия: Territories, business and tourism sustainability managing in the context of socio-economic processes urbanization
Авторы: Присяжнюк, О. Ф.
Prysiazhniuk, O.
Плотнікова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Ключевые слова: багатофункціональний розвиток
multifunctional development
соціально-економічна діяльність
socio-economic activity
просторова концентрація людей
spatial concentration of people
родова садиба
ancestral estate
родове поселення
ancestral settlement
спосіб життя
lifestyle
спроможність
wealth
управління
management
Issue Date: 2023
Издатель: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Библиографическое описание: Присяжнюк О. Ф. Управління стійкістю територій, бізнесу та туризму в умовах урбанізації суспільно-економічних процесів [Електронний ресурс] / О. Ф. Присяжнюк, М. Ф. Плотнікова // Sustainable socio-economic development journal : електрон. журн. – 2023. – Vol. 1, № 1-2. – P. 1–12. – Режим доступу: http://ssed.udpu.edu.ua/article/view/281189.
Аннотация: Урбанізація суспільно-економічних процесів зумовлює позитивні та негативні явища. Позитивними вважаємо концентрацію ресурсів і створення передумов для розвитку промислового виробництва та економічного розвитку територій. Проте, очевидним негативним аспектом є низький рівень уваги до екології та середовища проживання людини. Збільшення забруднення міських територій породжує проблеми зі здоров'ям їх жителів. Мета. Пошук механізмів удосконалення управління стійким розвитком територій з акцентом уваги на екологізацію бізнесу та туризму. Дизайн / методи / підходи. Повторювані інтерв'ю. Результати. Розглядаючи менеджмент відкритих соціальних інновацій як динамічний, а не стабільний, лінійний або детермінований процес, можна створити більш дієві теорії щодо того, чим вони є і як працюють. Авторами використано емпіричні дані з повторюваних неструктурованих інтерв'ю «у процесі прийняття», щоб проаналізувати, як відкриті інноваційні ініціативи розвиваються з плином часу. Хоча ініціатива знаходиться «у процесі становлення», щодо сьогодення і майбутнього ставить перед учасниками складні завдання, а також збільшує свободу дій. Отже, у порівнянні з більш лінійними моделями, такими як теорії залежності від життєвого циклу, теорія процесів стверджує, що ініціативи менеджменту соціальних інновацій екосистем багато в чому динамічні та еволюційні, але не детерміновані. Такі ініціативи з часом будуть містити ще більш ціннісний фокус. Доведено, що теорія процесів може допомогти практикам у сприйнятті, використанні та перетворенні їх тимчасового впровадження відкритих інновацій, оскільки вона досліджує, що роблять окремі люди або організації, а не хто вони є. Однак, у цьому дослідженні підкреслюється, що ініціативи у сфері менеджменту відкритих соціальних інновацій, трансформації підприємницького середовища, у тому числі з позиції розвитку туризму, у силу їх базування на світогляді, мають носити структуровано системний характер та передбачають постійну увагу, забезпечення стабільності й необхідності розвивати свої динамічні можливості як з боку мешканців родових поселень, так і системи місцевого самоврядування, органів державної влади, щоб розробляти, адаптувати та спільно розвивати ці ініціативи в екосистемному середовищі. Крім того, хоча теорія процесів дає деяку свободу дій практикам, вона також робить акцент на постійному пошуку узгодження між взаємопов'язаними та постійно мінливими умовами середовище їх реалізації, а також власними цілями і стратегіями учасників соціально-економічних трансформацій. Оригінальність / цінність / наукова новизна. Доведено доцільність екологічної спрямованості бізнесу та туризму, а також та їх роль у забезпеченні стійкого розвитку територій. Практичне значення. Посилення розвитку бізнесу та туризму через впровадження ідеї «Родова садиба». Подальші дослідження. Розробка моделей сталого розвитку територій на основі екологізації.
The urbanisation of socio-economic processes causes positive and negative phenomena. The positive aspects include the concentration of resources and the creation of preconditions for the development of industrial production and economic development of territories. However, an obvious negative aspect is the low level of attention to the environment and human habitat. Increasing pollution in urban areas causes health problems for their residents. Purpose: to find mechanisms for improving the management of sustainable development of territories with a focus on greening business and tourism. Design / Methodology / Approach: Repeated interviews. Findings: By viewing the management of open social innovations as a dynamic rather than a stable, linear, or deterministic process, it is possible to create more effective theories about what they are and how they work. We use empirical data from repeated unstructured interviews «in the process of adoption» to analyse how open innovation initiatives evolve over time. Although the initiative is «in the process of formation», it poses challenges to the participants and also increases their freedom of action. Thus, in comparison to more linear models such as life-cycle dependency theories, process theory argues that ecosystem social innovation management initiatives are largely dynamic and evolutionary, but not deterministic. Such initiatives will eventually include an even more value-based focus. We argue that process theory can help practitioners to perceive, use and transform their temporary implementation of open innovation because it examines what individuals or organisations do, not who they are. However, this study emphasises that initiatives in the field of management of open social innovations, transformation of the business environment, including from the perspective of tourism development, due to their worldview, should be structured and systemic. They also involve constant attention and ensuring stability and the need to develop their dynamic capabilities on the part of both the residents of tribal settlements and the local government system and public authorities in order to develop, adapt and jointly develop these initiatives in the ecosystem environment. In addition, while process theory gives practitioners some freedom of action, it also emphasises the constant search for a balance between the interconnected and constantly changing conditions of the environment in which they are implemented, as well as the own goals and strategies of the actors involved in socio-economic transformation. Originality / Value: The expediency of the environmental orientation of business and tourism, as well as their role in ensuring sustainable development of territories, has been proved. Practical Meaning: Strengthening of business and tourism development through the implementation of the idea of «Family Homestead». Further Research: Development of models of sustainable development of territories based on ecologisation.
URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/15030
ISSN: 2786-7838
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SSEDJ_2023_1_1_1-12.pdf484,62 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University