DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2023, т. 26, № 12 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/15065

Название: Study of the embryonic period of female crayfish egg development in different species
Другие названия: Дослідження ембріонального періоду розвитку ікри самок раків різних видів
Авторы: Slusar, M.
Слюсар, М. В.
Muzhenko, A.
Муженко, А. В.
Kovalchuk, I.
Ковальчук, І. І.
Borshchenko, V.
Борщенко, В. В.
Verbelchuk, T.
Вербельчук, Т. В.
Ключевые слова: Cherax quadricarinatus
Procambarus clarkii
Procambarus fallax forma virginali
Cherax destructor
reproductive female qualities
відтворні якості самок
Issue Date: 2023
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Study of the embryonic period of female crayfish egg development in different species / M. Slusar, A. Muzhenko, I. Kovalchuk [et al.] // Scientific Horizons. – 2023. – Vol. 26, No. 12. – P. 22–31.
Аннотация: Freshwater crayfish farming is a promising area of production in the food market. This aquaculture industry is currently gaining popularity around the world, but given the high consumer demand, it requires modernisation. The efficiency of aquaculture production is based on the introduction of innovative methods into production processes, which are based on knowledge of biological characteristics, including reproductive capacity and the embryonic period of caviar development. The study aims to assess the reproductive quality of females and determine the incubation period of caviar, its quantity, weight, and survival rate. The study presents the results of research on the reproductive qualities and embryonic period of crayfish eggs of four species (Cherax quadricarinatus, Procambarus clarkii, Procambarus fallax forma virginalis, Cherax destructor) kept in separate closed water supply tanks at an optimal planting density of 4 individuals per 0.45 m2. Studies have shown that the colour range of caviar and the duration of the incubation period for its maturation varies among different crayfish species. Thus, the first stage of incubation was the shortest and ranged from 2.80 (Florida crayfish) to 3.55 (destructor crayfish) days, while the second stage lasted the longest – from 13.17 to 15.80 days for Australian and broad-toed crayfish, respectively. Based on the analysis of the physiological characteristics of the female crayfish micropopulation, they were divided into quality categories, considering the following indicators: female weight, egg weight, total number of eggs, and number of eggs per 1 g of female. Females of the Australian red snapper of the excellent category was the best among all species in terms of live weight (63.0±0.67 g), egg weight (5.0±0.05 g) and total number of eggs (376.8±16.34 pcs.), the lowest similar indicators were in the marble species (16.8±0.15 g, 1.6±0.03 g, 124.5±2.66 pcs.), respectively. In terms of the number of eggs per 1 g of female weight, Florida crayfish prevailed (7.8±0.19). Instead, the destructor crayfish had intermediate results in these characteristics. The study results can be used in the economic activities of enterprises producing aquatic organisms.
Вирощування прісноводних раків є перспективним напрямом виробництва на ринку продуктів харчування. Наразі ця галузь аквакультури набуває популярності у всьому світі, однак, з урахуванням великого споживацького попиту, потребує модернізації виробництва. Ефективність виробництва гідробіонтів ґрунтується на впровадженні у виробничі процеси інноваційних методів, в основу яких покладено знання про біологічні особливості, в тому числі про відтворювальну здатність та ембріональний період розвитку ікри. Саме тому метою роботи було дослідження самок за відтворною якістю, визначення інкубаційного періоду ікри, її кількості, ваги, виживаності. У статті подано результати досліджень щодо відтворних якостей та ембріонального періоду розвитку ікри самок раків чотирьох видів (Cherax quadricarinatus, Procambarus clarkii, Procambarus fallax forma virginalis, Cherax destructor), які утримувались в окремих резервуарах замкнутого водопостачання за оптимальної щільності посадки 4 особини на 0,45 м2. Дослідження показали, що кольорова гамма ікри та тривалість інкубаційного періоду її дозрівання є неоднаковою у різних видів раків. Так, перша стадія інкубації була найкоротшою і перебувала в межах 2,80 (флоридський рак) та 3,55 (рак деструктор) доби, друга тривала найдовше – від 13,17 до 15,80 діб у австралійського і широкопалого рака відповідно. Згідно аналізу фізіологічних особливостей мікропопуляції самок раків нами проведено їх поділ за категоріями якості з врахуванням таких показників – маса самок, маса ікри, сумарна кількість ікринок, кількість ікринок на 1 г самки. Самки австралійського червоноклешневого рака відмінної категорії були найкращими серед усіх видів за показниками живої маси (63,0±0,67 г), маси ікри (5,0±0,05 г) та сумарної кількості ікринок (376,8±16,34 шт.), найнижчими аналогічні показники були у мармурового виду (16,8±0,15 г, 1,6±0,03 г, 124,5±2,66 шт.) відповідно. За показником кількості ікринок на 1 г маси самки переважали раки флоридського виду (7,8±0,19). Натомість рак деструктор мав проміжні результати за цими характеристиками. Результати дослідження можуть бути використані у господарській діяльності підприємств з виробництва гідробіонтів.
URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/15065
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2023, т. 26, № 12

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2023_26_12_22-31.pdf794,89 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University