DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2023, т. 26, № 12 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/15069

Название: Assessment of barley varieties by the level of genotypic variability of quantitative traits
Другие названия: Оцінка сортів ячменю за рівнем генотипової мінливості кількісних ознак
Авторы: Tokhetova, L.
Тохетова, Л. А.
Makhmadjanov, S.
Махмаджанов, С. П.
Baimbetova, G.
Баїмбетова, Г. З.
Shermagambetov, K.
Шермагамбетов, К.
Bitikov, B.
Бітіков, Б. А.
Ключевые слова: yield
врожайність
salt tolerance
солестійкість
selection
добір
breeding
селекція
aridity
посушливість
Issue Date: 2023
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Assessment of barley varieties by the level of genotypic variability of quantitative traits / L. Tokhetova, S. Makhmadjanov, G. Baimbetova [et al.] // Scientific Horizons. – 2023. – Vol. 26, No. 12. – P. 54–63.
Аннотация: The investigation of the genetic variability of barley varieties is particularly important in the context of a changing climate and the need to ensure agricultural productivity in the face of environmental challenges. The purpose of the study was to assess the tolerance of barley varieties to soil salinity in order to identify the most productive and adapted varieties. To achieve this goal, the salt tolerance of barley varieties was diagnosed and varieties that showed high resistance to salinity were identified. As a result of a study of 45 varieties of barley, it was found that 37 of them showed salt tolerance, but as they grew, some of them could not cope with salinization and stopped their development. Of these 37 varieties, 13 genotypes were selected, which had real salt tolerance and continued to grow and develop under stressful conditions, having the ability to give a satisfactory yield in comparison with the standard variety. These varieties are successfully used as testers in hybrid crosses and have a combination of useful characteristics, which makes them valuable for agricultural practice. The study also showed that different characteristics have different degrees of genetic variability. Thus, according to the data obtained, the number of grains in the ear and the weight of 1000 grains have high genetic variability, indicating the importance of genetic factors in their formation. These characteristics play a key role in the selection of plants to increase the yield and quality of grain. The results obtained are of practical importance for agricultural producers, as they can more accurately choose barley varieties that are most suitable for local conditions. This contributes to an increase in yield and product quality, which is important for ensuring food security and economic efficiency of agriculture.
Дослідження генетичної мінливості сортів ячменю особливо важливі в контексті мінливого клімату та необхідності забезпечення продуктивності сільського господарства в умовах екологічних викликів. Мета проведеного дослідження полягала в оцінці стійкості сортів ячменю до засолення ґрунту для виявлення найбільш продуктивних та адаптованих сортів. Для досягнення поставленої мети, було проведено діагностику солестійкості сортів ячменю та ідентифіковано сорти, що проявили високу стійкість до засолення. У результаті дослідження 45 сортозразків ячменю було виявлено, що 37 із них виявляли солевитривалість, але в міру зростання деякі з них не справлялися із засоленням і припиняли свій розвиток. З цих 37 сортів було обрано 13 генотипів, які мали справжню солестійкість і продовжували рости й розвиватися в стресових умовах, володіючи здатністю давати задовільний врожай, як порівняти з сортом-стандартом. Ці сорти успішно використовуються як тестери в гібридних схрещуваннях і мають безліч корисних характеристик, що робить їх цінними для сільськогосподарської практики. Також дослідження показало, що різні характеристики мають різний ступінь генетичної мінливості. Так згідно з отриманими даними, кількість зерен у колосі та маса 1000 зерен мають високу генетичну мінливість, вказуючи на важливість генетичних чинників у їхньому формуванні. Ці характеристики відіграють ключову роль у доборі рослин для збільшення врожайності та якості зерна. З іншого боку, висота рослин залежить від зовнішніх умов і взаємодії з навколишнім середовищем, що відображається в низькому рівні генетичної мінливості цієї ознаки (12.3 %). Отримані результати мають практичне значення для сільськогосподарських виробників, тому що вони можуть точніше обирати сорти ячменю, які найбільше підходять для місцевих умов. Це сприяє збільшенню врожайності та якості продукції, що є важливим для забезпечення продовольчої безпеки та економічної ефективності сільського господарства.
URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/15069
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2023, т. 26, № 12

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2023_26_12_54-63.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University