DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра внутрішньої паталогії, акушерства, хірургії і фізіології >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/15195

Название: Morphological and biochemical parameters of blood and peroxidation state in water buffalo transition period
Другие названия: Морфологічні та біохімічні показники крові і стан перекисного окиснення у самок водяного буйвола перехідного періоду
Авторы: Hryshchuk, H.
Грищук, Г. П.
Chala, I.
Чала, І. В.
Yevtukh, L.
Євтух, Л. Г.
Pinsky, O.
Пінський, О. В.
Revunets, A.
Ревунець, А. С.
Kovalchuk, Yu.
Ковальчук, Ю. В.
Karpiuk, V.
Карпюк, В. В.
Kovalov, P.
Ковальов, П. В.
Kovalova, L.
Ковальова, Л. О.
Zakharin, V.
Захарін, В. В.
Veremchuk, Ya.
Веремчук, Я. Ю.
Pobirskyi, M.
Побірський, М. М.
Ключевые слова: water buffalo cows
самки водяного буйвола
morphological parameters of blood
морфологічні показники крові
biochemical parameters of blood
біохімічні показники крові
lipid peroxidation
перекисне окиснення ліпідів
Issue Date: 2021
Издатель: Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
Библиографическое описание: Morphological and biochemical parameters of blood and peroxidation state in water buffalo transition period / H. Hryshchuk, I. Chala, L. Yevtukh [et al.] // Ukrainian Journal of Ecology. – 2021. – Vol. 11, № 2. – P. 261−267.
Аннотация: The paper presents the study of morphological and biochemical parameters of blood and the state of peroxidation in female water buffaloes during the transition period in the conditions of Western Ukraine. Ten pregnant buffalo cows aged 2–2.5 years with a live weight of 480–530 kg, kept in the subsidiary «Play», Klymets Village, Lviv region, have been selected for the research. At the beginning of the study, the gestation period was 8–8.5 months, and milk productivity at the beginning of lactation made up 12–18 L per day. The analysis of the morphological parameters of the cows' blood showed that all indicators were within the reference range. After calving, the number of erythrocytes and leukocytes decreased significantly, while the number of platelets increased. The changes in the leukogram indicate the development of an inflammatory post-calving process. Calving itself led to a rise in the intensity of catabolic processes in the cows' bodies, but these changes were within physiological limits, which justifies the high adaptability of buffaloes. A significant increase in lactate dehydrogenase and creatine kinase activity alongside a decreased activity of other indicator enzymes has been established. An essential area of the research conducted was the identification of the interrelation between metabolites. In the dry spell, the highest degree (r˃0.9) of the correlation was found between glucose and bilirubin. Also, a relatively high negative correlation was registered between the concentration rates of total protein. A high level of positive correlation was observed between Potassium concentration and creatine kinase (CK) activity. After calving, the relationships between the metabolites changed significantly; thus, Potassium and urea's highest degree of negative correlation was found. A high degree of positive correlation was found between the concentration rates of cholesterol and urea. A study of the lipid peroxidation intensity in the buffaloes' blood during the transition period showed that the concentration of both metabolites under research increased in the postpartum period: lipid hydroperoxides content by 80%, whereas malonic dialdehyde, increased by 2.2 times. Since there was a progressive accumulation of malonic dialdehyde in the blood, these changes may indicate a certain intensity of the enzymatic reserves of the antioxidant system in cow-buffaloes in the postpartum period.
У статті наведено результати дослідження морфологічних, біохімічних показників крові та стан перекисного окиснення в самок водяного буйвола у транзитний період в умовах Західної України. Нами було відібрано 10 тільних буйволиць, що утримуються у дочірньому підприємстві «Плай», с. Климець, Львівської області, віком 2–2,5 роки, живою масою – 480-530 кг. На момент початку досліджень термін тільності становив 8–8,5 місяців, молочна продуктивність на початку лактації – 12–18 л на добу. Аналіз морфологічних показників крові самок показав, що всі показники знаходяться у референтних межах Після отелення достовірно зменшувалась кількість еритроцитів та лейкоцитів і зростала кількість тромбоцитів. Зміни лейкограми свідчать про розвиток запального процесу після отелення. Роди призвели до зростання інтенсивності катаболічних процесів в організмі буйволиць, однак вказані зміни знаходились в фізіологічних межах, що свідчить про високу адаптаційну здатність буйволів. Виявлено значне зростання активності лактатдегідрогенази та креатинкінази на фоні зменшення активності інших індикаторних ферментів. Важливим напрямом проведених досліджень було встановлення взаємозв'язків між метаболітами. У сухостійний період найвищий ступінь (r˃0,9) кореляції було виявлено між глюкозою та білірубіном. Також досить висока негативна кореляція реєструвалася між концентрацією загального білка. Високий рівень позитивної кореляції спостерігали між концентрацією К та активністю КК. Після отелення взаємозв'язки між метаболітами зазнали суттєвих змін, так найвищий ступінь негативної кореляції виявлено між Калієм та сечовиною. Високий ступінь позитивної кореляції встановлено між концентраціями холестерину і сечовини. Дослідження інтенсивності перекисного окиснення ліпідів в крові буйволиць у транзитний період показало, що концентрація обох досліджуваних метаболітів зростала в післяотельний період: гідроперекисів ліпідів – на 80 %, малонового діальдегіду – у 2,2 рази. Оскільки спостерігається прогресивне накопичення у крові малонового діальдегіду, то вказані зміни можуть свідчити про певну напруженість ферментативних резервів антиоксидантної системи у буйволиць в післяродовий період.
URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/15195
ISSN: 2520-2138
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
UE_2021_11_2_261-267.pdf340,38 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University