DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2024, т. 27, № 03 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/15300

Название: War in Ukraine: Impact on global agrifood trade
Другие названия: Війна в Україні: вплив на світову торгівлю агропродовольчою продукцією
Авторы: Kutsmus, N.
Куцмус, Н. М.
Zinchuk, T.
Зінчук, Т. О.
Usiuk, T.
Усюк, Т. В.
Prokopchuk, O.
Прокопчук, О. А.
Palamarchuk, T.
Паламарчук, Т. М.
Ключевые слова: globalisation
глобалізація
international trade
міжнародна торгівля
world food market
світовий ринок продовольства
food market conditions
кон'юнктура ринку продовольства
food security
продовольча безпека
Issue Date: 2024
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: War in Ukraine: Impact on global agrifood trade / N. Kutsmus, T. Zinchuk, T. Usiuk [et al.] // Scientific Horizons. – 2024. – Vol. 27, No. 3. – P. 130–142.
Аннотация: The conditions and trends of the global agri-food market are elastic to crises and conflicts involving major market players, which threatens food security by blocking sustainable international trade opportunities due to the destruction of production capacity and value chains, as well as supply channels to consumer countries. The purpose of this study was to investigate the specific features and consequences of the impact of the Russian-Ukrainian armed conflict on world agricultural trade and food security at the national and global levels. The scientific conclusions are the result of the application of economic and statistical (time series, index, and factor analysis) and dialectical (induction and deduction, analysis, and synthesis) methods of scientific cognition. It was found that the universal features of wars include the ability to influence the global economy, create new geopolitical and economic uncertainty, rapidly increase prices for critical resources (energy), and ensure destabilisation of global value chains. As a result, the disruption of sustainable trade flows caused by military conflicts is an important source of changes in the global economy and the situation of individual countries and regions. It was proved that military operations on the territory of Ukraine led to restrictions in agriculture and forced adaptation of agribusiness to the factors of critical vulnerability. There are trends towards a reduction in production and the breakdown of conventional supply chains for agri-food products due to the destruction of the logistics infrastructure, which, together with a reduction in exports of agricultural products and fertilisers from Russia, has led to a rise in world food prices. As a result, the «price» of the Russian-Ukrainian war for the global economy is being formed, with growing hunger and poverty, as well as the environmental footprint of military operations. The practical significance of the findings of this study lies in the possibility of their application in strategic planning and substantiation of the areas of post-war reconstruction of the national economy in general and its agricultural sector specifically, as well as the restoration and strengthening of Ukraine's role in global food chains and combating hunger.
Кон'юнктура та тенденції розвитку світового ринку агропродовольчої продукції є еластичними до кризових та конфліктних ситуацій за участю основних ринкових гравців, що ставить під загрозу можливість забезпечення продовольчої безпеки завдяки блокуванню сталих можливостей міжнародної торгівлі внаслідок руйнування виробничого потенціалу та ланцюгів створення вартості, каналів постачання продукції до країн-споживачів. Метою статті було дослідженню особливостей та наслідків впливу російсько-української збройного конфлікту на світову торгівлю аграрною продукцією та продовольчу безпеку на національному й світовому рівнях. Отримані наукові висновки є результатом застосування економіко-статистичного (ряди динаміки, індексний та факторний аналіз) та діалектичного (прийоми індукції та дедукції, аналізу та синтезу) методів наукового пізнання. Встановлено, що універсальними ознаками війн є спроможність впливати на світову економіку, формувати нову геополітичну та економічну невизначеність, стрімке зростання цін на критичні ресурси (енергоносії) та забезпечувати дестабілізацію глобальних ланцюгів створення вартості. Як наслідок, порушення сталих торгових потоків, зумовлене військовими конфліктами, є важливим джерелом змін у світовій економіці та становищі окремих країн і регіонів. Доведено, що військові дії на території України призвели до обмежень у веденні сільського господарства та вимушеної адаптації агробізнесу до факторів критичного рівня вразливості. Фіксуються тенденції до скорочення виробництва та злам традиційних ланцюгів постачання агропродовольчої продукції внаслідок руйнування логістичної інфраструктури, що разом зі скороченням експортних поставок агропродукції та добрив з росії обумовило зростання світових цін на продовольство. В результаті цього формується «ціна» російсько-української війни для світової економіки, елементами якої є зростаючі голод та бідність, а також екологічний слід військових операцій. Практичне значення результатів дослідження полягає у можливості їх застосування в процесі стратегічного планування та обґрунтування напрямів повоєнної відбудови національної економіки в цілому та її аграрного сектора зокрема, а також відновлення й посилення ролі України у глобальних продовольчих ланцюгах та протидії голоду.
URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/15300
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2024, т. 27, № 03

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2024_27_3_130-142.pdf1,83 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University