DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Інформаційних технологій, обліку та фінансів >
Кафедра фінансів і кредиту >
Підручники, посібники >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/3893

Название: Ринок фінансових послуг
Другие названия: Рынок финансовых услуг
The financial services market
Авторы: Дема, Д. І.
Дема, Д. И.
Dema, D.
Абрамова, І. В.
Абрамова, И. В.
Abramova, I.
Недільська, Л. В.
Недельская, Л. В.
Nedilska, L.
Шубенко, І. А.
Шубенко, И. А.
Shubenko, I.
Трокоз, В. М.
Трокоз, В. Н.
Trokoz, V.
Ключевые слова: ринок фінансових послуг
рынок финансовых услуг
the financial services market
фінансовий актив
финансовый актив
financial asset
цінний папір
ценная бумага
security
валюта
currency
посередник
посредник
mediator
банк
bank
кредитна спілка
кредитный союз
credit union
лізингова компанія
лизинговая компания
leasing company
ломбард
lombard
державне регулювання
государственная регуляция
government control
Issue Date: 2013
Издатель: Алерта
Библиографическое описание: Ринок фінансових послуг : навч. посіб. / Д. І. Дема, І. В. Абрамова, Л. В. Недільська [та ін.] ; за ред. Д. І. Деми. – 2-е вид., переробл. і допов. – K. : Алерта, 2013. – 376 с.
Аннотация: У навчальному посібнику розкрито суть та значення ринку фінансових послуг в економічній системі держави. Висвітлено економічний зміст та порядок надання фінансових послуг на ринках позикового та акціонерного капіталу, цінних паперів та похідних фінансових інструментів, валютному та страховому ринках. Особливу увагу приділено проблемам становлення, розвитку та державного регулювання ринку фінансових послуг в Україні. До кожного розділу навчальний посібник містить питання для самоперевірки, тестові завдання, задачі та перелік рекомендованої літератури для поглибленого вивчення курсу. Призначено для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, викладачів, магістрів, аспірантів, слухачів факультетів післядипломної освіти. Посібник буде корисним також спеціалістам-практикам фондового, кредитного та валютних ринків, підприємцям, менеджерам підприємств та організацій.
В учебном пособии раскрыта суть и значение рынка финансовых услуг в экономической системе государства. Отражено экономическое содержание и порядок предоставления финансовых услуг на рынках ссудного и акционерного капитала, ценных бумаг и производных финансовых инструментов, валютном и страховом рынках. Особенное внимание уделено проблемам становления, развития и государственной регуляции рынка финансовых услуг в Украине. К каждому разделу учебное пособие содержит вопрос для самопроверки, тестовые задания, задачи и перечень рекомендуемой литературы для углубленного изучения курса. Предназначено для студентов экономических специальностей высших учебных заведений, преподавателей, магистров, аспирантов, слушателей факультетов последипломного образования. Пособие будет полезным также специалистам-практикам фондового, кредитного и валютных рынков, предпринимателям, менеджерам предприятий и организаций.
In a train aid was exposed essence and value of the financial services market in the economic system of the state. Economic maintenance and order of grant of financial services was reflected on loan and joint-stock capital, securities and derivative financial instruments markets, currency and insurance markets. The special attention was spared the problems of becoming, development and government control of market of financial services, in Ukraine. To every section a train aid is contained by a question, test tasks, tasks and list of the recommended literature, are for the deep study of course. Intended for the students of economic specialities of higher educational establishments, teachers, master's degrees, graduate students and different listeners. A manual will be useful also specialists-practices fund, credit and currency markets, to the businessmen, managers of enterprises and organizations.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/3893
ISBN: 978-617-566-217-5
Appears in Collections:Підручники, посібники

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Runok_finansovux_poslug.pdf401,94 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2022 Polissia University