DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Економіки та менеджменту >
Кафедра інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/8989

Название: Гештальти гудвілу в корпоративному управлінні підприємств
Другие названия: Гештальты гудвила в корпоративном управлении предприятий
Gudstals of goodwill in corporate management of enterprises
Авторы: Ходаківський, Є. І.
Ходаковский, Е. И.
Khodakivskyi, Ye.
Плотнікова, М. Ф.
Плотникова, М. Ф.
Plotnikova, M.
Мосієнко, О. В.
Мосиенко, О. В.
Mosiienko, O.
Ключевые слова: гудвіл
гудвилл
goodwill
корпоративне управління
корпоративное управление
corporate governance
холдингові підприємства
холдинговые предприятия
holding enterprises
холізм
холизм
holism
стійкість
устойчивость
stability
цілісність
целостность
integrity
Issue Date: 2017
Издатель: Національний університет харчових технологій; Інститут проблем конкуренції
Библиографическое описание: Ходаківський Є. І. Гештальти гудвілу в корпоративному управлінні підприємств / Є. І. Ходаківський, М. Ф. Плотнікова, О. В. Мосієнко // Інтелект ХХІ. – 2017. – № 6. – С. 168–171.
Аннотация: Всесвіт побудований на основі закону єдності та боротьби протилежностей, що символізує й провокує рух і розвиток систем. Стійкість систем забезпечується за рахунок багатоманітності видів та функцій елементів – багато організмів забезпечують виконання однієї функції цілісної системи, її багатофункціональності, формування простору на основі хвильових процесів передачі енергії, інформації та їх трансформації в просторі та часі, що визначає стан та розвиток систем. Розглянуто основні складові гудвілу як цілісно холістично стійкої та предметно орієнтованої системи, що визначає як економічну, так соціально-екологічну результативність корпоративних підприємств. Наразі сформовано теоретико-методологічні підходи до трактування категорії гудвіл та розроблено управлінські підходи до формування соціально-відповідального бізнесу корпоративних підприємств через запровадження методів холізму, цілісності та стійкості систем. Окреслено інструменти управління та результати реалізації екологічно відповідального бізнесу корпорацій.
Вселенная построена на основе закона единства и борьбы противоположностей, что символизирует и провоцирует движение и развитие систем. Устойчивость систем обеспечивается за счет многообразия видов и функций элементов – много организмов обеспечивают выполнение одной функции целостной системы, ее многофункциональности, формирование пространства на основе волновых процессов передачи энергии, информации и их трансформации в пространстве и времени, что определяет состояние и развитие систем. Рассмотрены основные составляющие гудвила как целостно холістично устойчивой и предметно ориентированной системы, что определяет как экономическую, так и социально-экологическую результативность корпоративных предприятий. В настоящее время сформирована теоретико-методологические подходы к трактовке категории гудвил и разработаны управленческие подходы к формированию социально-ответственного бизнеса корпоративных предприятий через внедрение методов холизма, целостности и устойчивости систем. Определены инструменты управления и результаты реализации экологически ответственного бизнеса корпораций.
The main components of goodwill as a holistic, stable and subject-oriented system are considered, which determines both the economic and the social and environmental performance of corporate enterprises. At present, theoretical and methodological approaches to the treatment of the category of goodwill have been formed. Management approaches to the formation of socially responsible business of corporate enterprises through the introduction of methods of holism, integrity and stability of systems are developed. Management instruments and results of implementation of environmentally responsible business of corporations are defined. Using the methodological apparatus of synergetics and syntelektics given advancements in the psychology of management based on sociointegration, psyhoinformatics, gestalt, behaviour, psychotherapy, praxeology and technology of geshtalt: the formation of Providence. Presents of the concept of human-ethical and humanistic principles of management based on scientific research scientists.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/8989
ISSN: 2415-8801
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
INTELEKT_XXI_2017_6_168-171.pdf492,03 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2022 Polissia University