DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2018, № 03 (66) >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/9505

Название: Патоморфологічні зміни в імунокомпетентних органах птиці за мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання
Другие названия: Pathomorphological of changes in immunocompetent organs of poultry at the mixed pasteurellosis and ascaridosis diseases
Патоморфологические изменения в иммунокомпетентных органах птицы при микст пастереллезно-аскаридиозном заболевании
Авторы: Плис, В. М.
Plys, V.
Плыс, В. Н.
Ключевые слова: патоморфологічні зміни
pathomorphological changes
патоморфологические изменения
птиця
poultry
птица
імунокомпетентні органи
immune of organs
иммунокомпетентные органы
мікст
mix
микст
гематоксилін
hematoxylin
гематоксилин
еозин
eosin
эозин
Issue Date: 2018
Издатель: Житомирський національний агроекологічний університет
Библиографическое описание: Плис В. М. Патоморфологічні зміни в імунокомпетентних органах птиці за мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання / В. М. Плис // Наукові горизонти. – 2018. – № 3 (66). – С. 3–9.
Аннотация: В статті викладено результати патоморфологічних досліджень патологічного матеріалу, відібраного від загиблої птиці різних видів. При проведенні гістологічних досліджень імунокомпетентних органів загиблої різновидової птиці нами були встановлені наступні зміни: амілоїдне дифузне переродження пульпи селезінки у курки; некроз, лізис і петрифікація лімфоїдних вузликів у селезінці курки; гіперплазія кіркової речовини часток тимусу у індички; апоптоз лімфоцитів клоакальної сумки у голуба; вогнища коагуляційного некрозу в лімфоїдних вузликах клоакальної сумки у качки; атрофія лімфоїдних вузликів в клоакальній сумці курки; дистрофічне запалення пеєрових бляшок тонкого відділу кишечнику у індички. У паренхімі селезінки спостерігали незначні вогнища сухого некрозу, загальну лімфоїдну гіперплазію, серозний набряк переваскулярної тканини, відкладання амілоїду в лунках ретикулярної тканини, переартеріальні лімфоїдні муфти слабковиражені. У клоакальній сумці спостерігали гостру запальну реакцію з вираженою псевдоеозинофільною інфільтрацією строми органа, клітинні елементи лімфоїдних фолікулів некробіотичні. З'ясували, що найбільш виразні патоморфологічні зміни спостерігали в селезінці, тимусі і клоакальній сумці. Встановлено, що зареєстровані патогістологічні зміни в імунокомпетентних органах за пастерельозно-аскаридіозного мікст захворювання відіграють важливу роль у постановці заключного діагнозу. Наведені результати патоморфологічних досліджень представляють практичну цінність для науковців, лікарів ветеринарної і гуманної медицини, які дають змогу встановити заключний діагноз за мікст пастерельозно-аскаридіозного захворювання птиці різних видів.
The article presents the results of pathomorphological studies pathological material taken from dead birds of different species. At carrying out of histological researches immune of organs of the dead species bird we have established the following changes: amyloid diffusive degeneration of the pulp of the spleen in the chicken; necrosis, lysis and petrification of lymphoid nodules in the chicken spleen; hyperplasia of the cortical substance of the thymus slices in turkey; apoptosis of lymphocytes of Fabricia bourses in a dove; centres of coagulation necrosis in lymphoid nodules of Fabricia bursa in duck; atrophy of lymphoid nodules in Fabricius chicken burs; dystrophic inflammation of the spider veins of the thin intestinal tract in turkey. In the parenchyma of the spleen there were insignificant centers of dry necrosis, general lymphoid hyperplasia, serous edema of the perivascular tissue, postponement of amyloid in the wells of reticular tissue, perearterial lymphoid muffs are weakly expressed. In the cloacal sac there was an acute inflammatory reaction with pronounced pseudo-eosinofilic infiltration of the stroma of the organ, cellular elements of the lymphoid follicles were necrobiotic. Found that the most expressive pathomorphological changes were observed in the spleen, thymus and Bursa Fabricius. It has been established that registered pathological changes in immune of organs at the mixed pasteurellosis and ascaridosis diseases playan important role in the formulation of the final diagnosis. The given results of pathomorphological researches present of practical value for scientists, veterinary and humanistic medicine doctors, which make it possible to establish the final diagnosis at mixed pasteurellosis and ascaridosis of bird disease of different species.
В статье изложены результаты патоморфологических исследований патологического материала, отобранного от павшей птицы разных видов. При проведении гистологических исследований иммунокомпетентных органов павшей разновидовой птицы нами были выявлены такие изменения: амилоидное диффузное перерождение пульпы селезѐнки у курицы; гиперплазия коркового вещества долей тимуса у индюшки; апоптоз лимфоцитов клоакальной сумки у голубя; очаги коагуляционного некроза в лимфоидных узлах клоакальной сумки у утки; атрофия лимфоидных узлов в клоакальной сумке курицы; дистрофическое воспаление пееровых бляшек тонкого отдела кишечника у индюшки. В паренхиме селезенки отмечали незначительные очаги сухого некроза, общую лимфоидную гиперплазию, серозный отек переваскулярной ткани, отложение амилоида в лунках ретикулярной ткани, переартериальные лимфоидные муфты слабо выражены. В клоакальной сумке отмечали острую воспалительную реакцию с выраженной псевдоеозинофельной инфильтрацией стромы органа, клеточные елементы лимфоидных фолликулов некробиотические. Выяснили, что наиболее выраженные патоморфологические изменения были выявлены в селезенке, тимусе и клоакальной сумке. Установлено, что зарегистрированные патогистологические изменения в иммунокомпетентных органах при пастереллезно-аскаридиозном микст заболевании играют важную роль в постановке заключительного диагноза. Приведенные результаты патоморфологических исследований представляют практическую ценность для научных сотрудников, врачей ветеринарной и гуманной медицины, которые дают возможность поставить заключительный диагноз при микст пастереллезно-аскаридиозном заболевании птицы разных видов.
URI: http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9505
Appears in Collections:2018, № 03 (66)

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2018_03_03-09.pdf583,21 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University