DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2022, т. 25, № 12 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13657

Название: Sea buckthorn gall mite (Aceria hippophaena Nal.) in the orchards of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) and elements of its control agrotechnology
Другие названия: Обліпиховий галовий кліщ (Aceria hippophaena Nal.) в садах обліпихи крушиноподібної (Hippophae rhamnoides L.) та елементи агротехнології його контролю
Авторы: Moskalets, V.
Москалець, В. В.
Moskalets, T.
Москалець, Т. З.
Kliuchevych, M.
Ключевич, М. М.
Pеlеkhаta, N.
Пелехата, Н. П.
Svitelskyi, M.
Світельський, М. М.
Ключевые слова: four-legged mite
чотириногий кліщ
biological and ecological features
біоекологічні особливості
harmfulness
шкодочинність
sea buckthorn plants
рослини обліпихи
methods of pest control
способи контролю шкідника
Issue Date: 2022
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Sea buckthorn gall mite (Aceria hippophaena Nal.) in the orchards of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) and elements of its control agrotechnology / V. Moskalets, T. Moskalets, M. Kliuchevych [et al.] // Scientific Horizons. – 2022. – Vol. 25, No. 12. – P. 51–59.
Аннотация: The presented research allowed for covering more features of new varieties of sea buckthorn, demonstrating the bio-ecological potential of their plants against damage by sea buckthorn gall mites, which is no less urgent today among the pests of sea buckthorn orchards. Thus, the species Aceria hippophaena Nalepa (synonym Eriophyes hippophaenus Nalepa), which belongs to the genus Artacris Keifer, 1970, is one of the dangerous representatives of four-legged mites towards plants of the genus Hippophae L. The purpose of the study was to explore the biological and ecological features of the above-mentioned mite and to develop measures for its control in buckthorn orchards. During the research, field and laboratory methods were used according to the methodology for conducting a qualification examination of forest plant species varieties for their suitability for distribution in Ukraine. It was established that the range of sea buckthorn gall mites covers large areas of Western, and Northwestern Europe and the northern regions of Eastern Europe, including Ukraine. In the conditions of the northern part of the Forest-Steppe of Ukraine, bioecological features and the level of damage of sea buckthorn gall mites on plants of the studied crop were explored in the gardens of early-, mid- and late-ripening varieties of sea buckthorn. It was noted that the sea buckthorn gall mite leads a hidden lifestyle, feeding inside the buds and leaves of buckthorn plants. It has been established that this parasite severely damages sea buckthorn plants in the initial stages of their ontogeny. In addition, severely damaged leaves are deformed, dry out prematurely and fall off, which frequently results in their death. It was established that the mite infestation and damage to plants of early-ripening varieties is less than that of medium- and late-ripening varieties. The practical value of the work is that it has been proven that two- or three-fold mechanised tillage in the inter-row and near-stem zone significantly reduces damage to sea buckthorn plants by gall mites.
Представленні дослідження дозволили більше розкрити особливості нових сортів обліпихи крушиноподібної, демонструючи біоекологічний потенціал їх рослин щодо пошкодження обліпиховим галовим кліщем, який сьогодні є не менше актуальним серед шкідників обліпихового саду. Тому вид Aceria hippophaena Nalepa (синонім Eriophyes hippophaenus Nalepa), який належить роду Artacris Keifer, 1970, є одним із небезпечних представників чотириногих кліщів по відношенню до рослин роду Hippophae L. Мета роботи передбачала дослідження біоекологічних особливостей вищезазначеного кліща і розробки заходів його контролю в садах обліпихи крушиноподібної. Під час досліджень використовували польовий і лабораторний методи згідно методики проведення кваліфікаційної експертизи сортів лісових видів рослин на придатність до поширення в Україні. З'ясовано, що ареал обліпихового галового кліща охоплює значні території країн Західної, ПівнічноЗахідної Європи та північні райони Східної Європи, в т.ч. України. В умовах північної частини Лісостепу України в садах ранньо-, середньостиглих і пізньостиглі сортів обліпихи крушиноподібної досліджували біоекологічні особливості і рівень шкодочинності обліпихового галового кліща на рослинах досліджуваної культури. Відмічено, що обліпиховий галовий кліщ веде прихований спосіб життя, харчується всередині бруньок і листків рослин обліпихи крушиноподібної. З'ясовано, що цей паразит сильно шкодить рослинам обліпихи на початкових етапах їх онтогенезу. При чому сильно пошкоджені листки деформуються, передчасно всихають і опадають, що нерідко призводить до їх загибелі. Встановлено, що заселеність і пошкодження кліщем рослин ранньостиглих сортів менша, ніж середньо- і пізньостиглих. Практична цінність роботи полягає в тому, що було доведено, що дво- або трьохкратний механізований обробіток ґрунту в міжрядді і у при стовбуровій зоні, формуюча, омолоджувальна (навесні), відновлювальна (навесні, влітку) і регулююча (влітку) обрізки істотно зменшують пошкодження рослин обліпихи галовим кліщем.
URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13657
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2022, т. 25, № 12

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2022_25_12_51-59.pdf2,51 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University