DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Інститути, факультети та підрозділи університету >
Факультети >
Ветеринарної медицини >
Кафедра внутрішньої паталогії, акушерства, хірургії і фізіології >
Статті >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13802

Название: Морфофункціональні зміни гардерової залози за вакцинації
Другие названия: Morpho-functional changes of the harderian gland during vaccination
Авторы: Гуральська, С. В.
Guralska, S.
Буднік, Т. С.
Budnik, T.
Ключевые слова: морфологія
morphology
лімфоїдні утворення гардерової залози
lymphoid formations of the harderian gland
секреторні часточки
secretory lobes
вакцинопрофілактика
vaccine prophylaxis
Issue Date: 2021
Издатель: Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького
Библиографическое описание: Гуральська С. В. Морфофункціональні зміни гардерової залози за вакцинації / С. В. Гуральська, Т. С. Буднік // Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. Сер. Вет. науки. – 2021. – Т. 23, № 104. – С. 141–147.
Аннотация: У промислових птахогосподарствах утримується велике поголів'я птиці, та вимагає постійної уваги до свого здоров'я. У зв'язку з цим, питання збереження поголів'я та запобігання захворюваності птиці буде завжди актуальним. Завдання щодо збереження поголів'я птахів, підвищення їх продуктивності нероздільно пов'язанні з підвищенням природної резистентності та станом органів імунного захисту. Актуальною проблемою у птахівництві є вибір оптимальних програм вакцинації птиці. Вивчення морфології органів імунного захисту птахів дозволяє об'єктивно оцінити як ефективність методів профілактики, так і лікування захворювань різної етіології, а також дозволяє виявити критичні періоди розвитку органів імунного захисту та всього організму. Гардерова залоза – периферичний орган імунного захисту птахів, що бере участь у активації, диференціації В-лімфоцитів та проліферації плазматоцитів. Мета статті – систематизувати та описати результати проведених досліджень морфології гардерової залози курей за вакцинопрофілактики. Встановлено, що основними морфологічними змінами в організмі за вакцинопрофілактики є: гіперпластичні процеси лімфоцитів і макрофагів, також клітинна трансформація, що призводить до розвитку плазмоцитарної реакції. В результаті чого, в гардеровій залозі спостерігається зростання площі лімфоїдної тканини та збільшення кількості плазматичних клітин. Морфофункціональні зміни гардерової залози курей зумовлені віковими особливостями у постнатальному періоді онтогенезу, а також залежать від кратності вакцинації. Ця оглядова стаття присвячена вивченню морфології гардерової залози курей за вакцинації. Дані щодо оцінки морфофункціональнального стану гардерової залози птиці необхідно враховувати при проведенні вакцинопрофілактики. Окрім того, комплекс структурних і морфометричних змін гардерової залози курей за вакцинації може бути одним із критеріїв морфологічної діагностики імунодефіцитів птиці.
In poultry farms keep large poultry and demand permanently attention to their health. Seeing, the issue of conservation of livestock and prevention of bird disease will always be relevant. The task of conserving birds and increasing their productivity is inseperate linked to increasing natural resistance and the state of the immune system. An urgent problem in poultry farming is the choice of optimal vaccination programs for poultry. The study of the morphology of the immune system of birds allows to objectively assess the effectiveness of methods of prevention and treatment of diseases of various etiologies, as well as to identify critical periods of development of the immune system and the whole organism. Harderian gland is a peripheral organ of immune protection of birds, which is involved in the activation, differentiation of Blymphocytes and proliferation of plasma cells. The purpose of the article is to systematize and describe the results of studies of the morphology of the ward gland of chickens for vaccine prophylaxis. It is established that the main morphological changes in the body during vaccine prophylaxis are: hyperplastic processes of lymphocytes and macrophages, as well as cellular transformation, which leads to the development of plasma cell response. As a result, there is an increase in the area of lymphoid tissue and an increase in the number of plasma cells in the ward gland. Morphofunctional changes in the harderian gland of chickens are due to age in the postnatal period of ontogenesis, and also depend on the frequency of vaccination. This review article is devoted to the study of the morphology of the harderian gland of chickens during vaccination. Data on the assessment of the morphofunctional state of the bird's harderian gland should be taken into account when conducting vaccine prophylaxis. In addition, a set of structural and morphometric changes in the harderian gland of chickens during vaccination may be one of the criteria for morphological diagnosis of avian immunodeficiencies.
URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13802
ISSN: 2518–7554
2518–1327
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:

File Description SizeFormat
NU_LNUVMB_2021_23_104_141-147.pdf542,76 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University