DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Періодичні видання >
Наукові горизонти >
2023, т. 26, № 02 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13938

Название: Behavioural adaptation of domestic animals on the example of different breeds of domestic cat (Felis silvestris catus L., 1758)
Другие названия: Етологічна адаптивність домашніх тварин на прикладі різних порід кота свійського (Felis silvestris catus L., 1758)
Авторы: Shevchyk, L.
Шевчик, Л. О.
Grod, I.
Грод, І. М.
Kravets, N.
Кравець, Н. Я.
Stravskyy, Ya.
Стравський, Я. С.
Kryzhanovska, M.
Крижановська, М. А.
Ключевые слова: ethology
етологія
adaptation
адаптивність
behavioural acts
поведінкові акти
crossbred cats
неплемінні коти
purebred animals
породисті тварини
Issue Date: 2023
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Behavioural adaptation of domestic animals on the example of different breeds of domestic cat (Felis silvestris catus L., 1758) / L. Shevchyk, I. Grod, N. Kravets [et al.] // Scientific Horizons. – 2023. – Vol. 26, No. 2. – P. 9–18.
Аннотация: The excessive increase in the anthropogenic burden on wildlife, namely the uncontrolled use of natural resources, including deforestation, mining, wasteful nature management systems, a decrease in biodiversity due to intensive agricultural development, and more recently, war, affect the living conditions of both wild and domestic animals. In the new realities of the modern world, pets, losing their usual natural environment, are forced to either adapt to changes or cease to exist. The purpose of the study was to investigate the level of adaptation of the body (Felis silvestris catus L., 1758) of domestic cats in home conditions. Long-term methods were used to achieve this goal: daily visual observation, time budget, followed by the analysis of data on greater animal activity. The behaviours of cats were evaluated on a six-point scale: imitation of hunting – active play using toys (5 points) and territory inspection, jumping, scratching claws (4 points); communication with the owner – food search and bunting (3 points); self-cleaning – passive walk, toilet (2 points); rest – state of light sleep or napping (1 point), state of deep sleep (0). The selected samples were compared statistically using Kendall's rank correlation coefficient It is established that intra-breed and inter-breed differences in the duration of behavioural acts of obligate and facultative behaviours are largely determined by the temperament and character of the animals under study. The daily activity of cats of different breeds is described, which is determined by the imposition of the influence of genetically determined cycles on specific character traits and is formed during selection breeding. It is statistically proved that there is a substantial consistency between the traits under study in animals with different temperaments. If the temperament is similar, behaviour and motor activity do not correlate with each other, and the differences in the behaviour and activity of male and female purebred cats are poorly expressed. It is substantiated that the results obtained can serve as a basis for understanding the problems and difficulties that arise in purebred cats in the process of adaptation to life together with humans and, thereby, provide an understanding of the main manifestations of behavioural adaptation of domestic animals.
Надмірне зростання антропогенного навантаження на живу природу, а саме неконтрольоване використання природних ресурсів, включаючи вирубку лісів, видобуток корисних копалин, марнотратні системи природокористування, зменшення біорізноманіття через інтенсивний розвиток сільського господарства, а останнім часом – війна, впливають на умови існування як диких, так і свійських тварин. У нових реаліях сучасного світу домашні тварини, втрачаючи звичне природне середовище, змушені або адаптуватися до змін, або припинити своє існування. Метою роботи було вивчення рівня адаптивності організму кота свійського (Felis silvestris catus L. ., 1758) в домашніх умов утримання. Для досягнення мети застосовували довготривалі методи: добового візуального спостереження, бюджету часу, з подальшим аналізом даних більшої активності тварин. Поведінку котів оцінювали за шестибальною шкалою: імітація полювання – активна гра з використанням іграшки (5 балів) та огляд території, стрибки, точіння кігтів (4 бали); спілкування з господарем – «пошук їжі» та «лащення» (3 бали); особиста гігієна – пасивна прогулянка, туалет (2 бали); відпочинок – стан «лінивої дрімоти»(1 бал), стан глибокого сну (0). Порівняння обраних вибірок здійснювали статистично, з використанням коефіцієнта рангової кореляції Кендала. Встановлено, що внутрішньо-породні та міжпородні відмінності тривалості поведінкових актів облігатної та факультативної форм поведінки в значній мірі визначається темпераментом та характером піддослідних тварин. Описано добову активність кішок різних порід, що визначається накладанням впливу генетично обумовлених циклів на специфічні риси характеру і формується в процесі селекції порід. Статистично доведено наявність значної узгодженості між досліджуваними ознаками у тварин з різним темпераментом. За умови подібності темпераменту, поведінка та рухова активність між собою не корелюють, а відмінності у поведінці й активності самців і самок породистих котів виражені слабо. Обґрунтовано, що отримані результати можуть послужити підґрунтям для розуміння проблем та складностей, що виникають у породистих кішок в процесі адаптації до життя поряд із людиною і, тим самим, забезпечать осмислення основних проявів етологічної адаптивності домашніх тварин.
URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13938
ISSN: 2663-2144
Appears in Collections:2023, т. 26, № 02

Files in This Item:

File Description SizeFormat
SH_2023_26_2_09-18.pdf1,21 MBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University