DSpace User Registration
 

Institutional Repository of Polissia National University >
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти >
101 – Екологія >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/14175

Название: Екологічний аналіз урбосистем міст України в умовах Євроінтеграції
Другие названия: Ecological analysis of urban systems of Ukrainian cities in the context of European integration
Авторы: Заблодський, Б. Р.
Zablodskyi, B.
Ключевые слова: урбоекосистема
urban ecosystem
забруднення міст
urban pollution
Євроінтеграція
European integration
Issue Date: 2023
Издатель: Поліський національний університет
Библиографическое описание: Заблодський Б. Р. Екологічний аналіз урбосистем міст України в умовах Євроінтеграції : кваліфікаційна робота : спец. 101 «Екологія» / Поліський нац. університет, кафедра екології ; наук. керівник Ю. А. Никитюк. – Житомир, 2023. – 28 с.
Аннотация: Кваліфікаційна робота направлена на визначення основних моментів Євроінтеграційного напрямку розвитку урбоекосистем. У процесі взаємодії з людськими суспільствами, що розвиваються, природне середовище має довгостроково зберігати важливі властивості, які залежать від перебігу основних природних процесів на Землі. Це достатня фотосинтетична активність автотрофів, регенерація всіх необхідних компонентів у необхідній кількості, збереження різноманіття життя на землі, здатність до самоочищення та подальший розвиток. А це означає, що взаємодія між людським суспільством і природним середовищем має відбуватися в умовах динамічного гомеостазу або рівноваги. Екологічна рівновага в міських системах — це стан природного середовища міської території, включаючи такі ключові фактори, як повітря, водні ресурси, земельний і рослинний покрив, саморегуляція тварин, відповідний захист і відновлення. Первісна екологія використовує лише закони загальної екології, які необхідно враховувати при розгляді міського та природного середовища. Це такі поняття, як конкуренція видів, трофічні ланцюги, енергетичні піраміди, продуктивність екосистеми та екологічні ніші. Ці концепції можна сформулювати як сукупність центральних рішень первісної екології.
The qualification work is aimed at identifying the main points of the European integration direction of urban ecosystems development. In the process of interaction with developing human societies, the natural environment must maintain important properties that depend on the course of the main natural processes on Earth. This includes sufficient photosynthetic activity of autotrophs, regeneration of all necessary components in the required quantity, preservation of the diversity of life on earth, ability to self-purify and further development. This means that the interaction between human society and the natural environment should take place in conditions of dynamic homeostasis or equilibrium. Ecological balance in urban systems is the state of the natural environment of an urban area, including such key factors as air, water resources, land and vegetation cover, animal self-regulation, and appropriate protection and restoration. Primitive ecology uses only the laws of general ecology that must be taken into account when considering the urban and natural environment. These are concepts such as species competition, trophic chains, energy pyramids, ecosystem productivity, and ecological niches. These concepts can be formulated as a set of central solutions of primitive ecology.
URI: http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/14175
Appears in Collections:101 – Екологія

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Zablodskyi_BR_KR_101_2023.pdf542,84 kBAdobe PDFView/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

ISSN 2414-519X © 2014-2023 Polissia University